V súlade so zákonom č. 49/2001 Z. z. je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) v regióne Vysokých Tatier zapísaných 981 národných kultúrnych pamiatok. Sú to objekty jednak v podhorských obciach a taktiež aj v meste Vysoké Tatry.

V regióne Vysokých Tatier je v ÚZPF v uvedených štyroch okresoch spolu 981 národných kultúrnych pamiatok, ktoré pozostávajú z 1331 objektov. Z analyzovaných okresov v Prešovskom kraji je to 29,04 % a v Žilinskom kraji 22,37 % z celkového pamiatkového fondu krajov. Táto bilancia preukazuje vysoký kultúrnohistorický potenciál regiónu Vysokých Tatier v rámci správnej štruktúry krajov severného Slovenska.

Pamiatkový fond mesta Vysoké Tatry v súčasnosti tvorí v Dolnom Smokovci 7 objektov, v Hornom Smokovci 1 objekt, v Novom Smokovci 6 objektov, v Starom Smokovci 8 objektov, v katastri Štrbské Pleso 17 objektov, v Tatranskej Lomnici 34 stavebných objektov a technických zariadení, v Tatranskej Polianke 7 objektov, v Tatranských Matliaroch a v Tatranských zruboch po 1 objekte a vo Vyšných Hágoch 3 objekty.

Na riešenom území regiónu sú v ÚZPF zapísané aj historické sídelné štruktúry - mestské pamiatkové rezervácie, Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry a Pamiatkové zóny.

Napriek tomu, že Liptov sa vzhľadom na geomorfologické podmienky začal trvale osídľovať oveľa neskôr ako nížinné kraje Slovenska, svedčia archeologické nálezy o prítomnosti človeka na tomto území už od praveku. Výnimočnou lokalitou vyhlásenou za národnú kultúrnu pamiatku je Havránok v Bobrovníku, kde bolo odkryté kultové kmeňové centrum keltského opevneného hradiska.

Stavby ľudovej architektúry z Liptova spolu s etnografickými prejavmi, folklórom a ukážkami tradičných remesiel sú prezentované v skanzene Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Z turistického hľadiska atraktívny je aj skanzen - Múzeum oravskej dediny v prírode, ktorý prezentuje v Zuberci - Brestovej ľudovú architektúru, etnografiu a folklór Oravy.

Záujem štátu o ochranu kultúrneho dedičstva v rozsahu, aký je zachytený v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) však pokladáme za neúplný. S prihliadnutím na historické, architektonické a krajinárske hodnoty odporúčame prehodnotiť a doplniť ÚZPF o ďalší pamiatkový fond zachovaný in situ v lokalitách najmä mesta Vysoké Tatry - Tatranská Kotlina, Tatranské Matliare a obcí Tatranská Javorina, Zuberec, Huty, Veľké a Malé Borové.

Obdobne bude potrebné prehodnotiť aj rozsah ochrany urbanistických súborov a uvažovať s vyhlásením pamiatkových zón, napr. pre Tatranskú Kotlinu, Huty a Veľké a Malé Borové.

Odporúčané weby