Cestovný ruch ako odvetvie hospodárstva predstavuje kombináciu rôznych služieb spojenú do komplexného produktu, ktorý zodpovedá požiadavkám jednotlivých segmentov účastníkov cestovného ruchu a uspokojuje ich potreby. Dôležitým prvkom cestovného ruchu je, ako už vyplýva zo samotného názvu zmena miesta spotreby služieb, ku ktorej dochádza mimo miesta trvalého bydliska, a preto doprava a priestorový aspekt hrajú významnú úlohu v celom procese.

Definície cestovného ruchu

Do komplexu služieb súvisiacich, alebo spoluvytvárajúcich jednotlivé produkty cestovného ruchu môžeme zaradiť veľmi rôznorodú škálu služieb (ubytovacie služby, stravovacie služby, doprava, liečebná starostlivosť, športové aktivity, kongresové služby atď.), z ktorých rôzne kombinácie dávajú jednotlivým produktom cestovného ruchu ich jedinečnosť a schopnosť plniť diferencované požiadavky klientov. 

Kaspar definuje cestovný ruch ako súhrn vzťahov a javov, ktoré vyplývajú z cestovania alebo pobytu osôb, pričom miesto pobytu nie je hlavným ani trvalým miestom bývania a zamestnávania (Kaspar 1995, s. 10).

Ďalšia definícia chápe cestovný ruch ako ľudské aktivity, ktoré vytvárajú spojenie medzi ľuďmi bez geografických hraníc štátov. Zahrňuje dočasné premiestnenie ľudí do iného regiónu, krajiny alebo kontinentu, s cieľom uspokojiť ich rozličné potreby (Mill 1992, s. 7).

Z uvedeného vyplýva, že aj keď sa cestovný ruch vo svojej štruktúre a realizácii môže odlišovať, všetky definície vykazujú určité spoločné znaky. Je to predovšetkým zmena miesta pobytu a uspokojovanie špecifických potrieb účastníkov súborom aktivít súvisiacich s cestovným ruchom.

Vznik cestovného ruchu

Samotný cestovný ruch sa sformoval ako odozva rozvinutejšej spoločnosti s cieľom efektívne využívať voľný čas. Tento priestor vznikol ako prienik medzi finančnými prostriedkami disponibilnými k ľubovoľnému využitiu po uhradení všetkých nevyhnutných výdavkov spojených so základnými životnými potrebami na jednej strane a s množstvom voľného času na strane druhej. A aj keď hovoríme o uspokojovaní potrieb prostredníctvom služieb tvoriacich cestovný ruch, motivácie jednotlivých účastníkov môžu byť rôzne.

K hlavným motivačným faktorom cestovného ruchu patrí

• oddych a regenerácia fyzických a duševných síl
• liečebné a zdravotné faktory
• aktívne využitie voľného času formou športových aktivít
• vzdelávanie
• obchod - tento motivačný faktor nie je spojený s voľným časom ale vzhľadom na využívanie dopravných, ubytovacích a stravovacích služieb ho zaraďujeme k cestovnému ruchu, pričom množstvo obchodných cestujúcich má stúpajúcu tendenciu
• a iné

Cestovný ruch je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu a služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti, vytvárania nových pracovných miest a pôsobnosti samospráv.

Pre cestovný ruch je typické, že kým väčšina iných odvetví sa zaoberá relatívne úzkym segmentom svojej pôsobnosti po vertikálnej osi, charakter cestovného ruchu je taký, že spája aj rôzne odvetvia po horizontálnej osi. Zahrňuje teda viaceré problémy, ktoré možno riešiť len spoluprácou na medzirezortnej úrovni. Táto spolupráca v súčasnosti nie je postačujúca.

Odporúčané weby