Cestovný ruch môžeme na základe zvolených kritérií rozdeliť na viacero kategórií, aj keď jeho podstata uspokojovať špecifické potreby účastníkov cestovného ruchu sa nemení. Na základe priestoru, kde k realizácii cestovného ruchu dochádza môžeme hovoriť o domácom a zahraničnom cestovnom ruchu. Realizácia domáceho cestovného ruchu spočíva v poskytovaní služieb pre domáceho účastníka na území vlastného štátu, teda v našich podmienkach pre občanov Slovenskej republiky na Slovensku.

Zhraničný cestovný ruch

Zahraničný cestovný ruch príjazdový spočíva v poskytovaní služieb cestovného ruchu pre zahraničných účastníkov na území nášho štátu. Tento druh cestovného ruchu je pre ekonomiku štátu omnoho výhodnejší a prínosnejší, pretože dochádza k spotrebe služieb vyrobených na našom území domácimi subjektmi cestovného ruchu za prostriedky vyrobené v inej krajine.

Zahraničný cestovný ruch pasívny alebo výjazdový uspokojuje potrebu domácich zákazníkov službami vyrobenými a poskytovanými v inej krajine. Tento druh cestovného ruchu je z hľadiska ekonomiky štátu menej výhodný, pretože pri ňom dochádza k platbe za služby vyrobené mimo územia štátu a väčšia časť pridanej hodnoty ostáva v rukách poskytovateľov v zahraničí.

Incentívny cestovný ruch

Táto forma cestovného ruchu je zameraná na uspokojovanie špecifických potrieb účastníka cestovného ruchu v oblasti rozvoja jeho poznania a vzdelania prípadne získania nových skúseností, schopností a zručností. V aplikácii na rozvoj cestovného ruchu v chránených oblastiach by mohlo ísť o organizáciu odborných seminárov, exkurzií a terénnych cvičení pre rôzne kultúrno-vzdelávacie inštitúcie, pre základné, stredné a vysoké školy ako súčasť výučbového procesu.

Ďalšie formy cestovného ruchu

Geografické hľadisko je premietnuté v kombinácii uvedených základných druhov cestovného ruchu do nasledujúcich kategórií (Novacká, Ľ.: Cestovný ruch a jeho kategórie. in: kolektív 2001, s. 223).

  • vnútorný cestovný ruch - pozostáva z domáceho a zahraničného aktívneho cestovného ruchu
  • národný cestovný ruch - tvoria domáci a zahraničný pasívny cestovný ruch
  • medzinárodný cestovný ruch - je kombináciou zahraničného aktívneho a zahraničného pasívneho cestovného ruchu

Ďalším z možných kritérií delenia cestovného ruchu je pojem času. Na tomto základe hovoríme o krátkodobom a dlhodobom cestovnom ruchu aj keď presné vymedzenie týchto pojmov sa mení podľa krajiny a nie je všeobecne definované. Niektoré krajiny považujú za krátkodobý cestovný ruch pobyt v rozsahu do troch prenocovaní (napr. Rakúsko), do štyroch prenocovaní (napr. Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko), ale i do päť prenocovaní (napr. Nemecko, Švédsko). Dlhodobý cestovný ruch by však nemal presahovať 12-mesačný pobyt.

Odporúčané weby