Podstatu rekreačného cestovného ruchu môžeme odvodiť od podstaty slova rekreovať, ktorá znamená znovu vytvorenie alebo obnovu. V prípade cestovného ruchu ide teda o znovu nadobudnutie fyzických a duševných síl človeka, nájdenie vnútornej stability a zmenu prostredia, ktoré funguje ako katalyzátor spomínaných procesov.

V širšom slova zmysle by sme mohli hovoriť aj o opätovnom vytvorení vzťahu s prírodným prostredím, ktoré je silne zakódované v našej genetickej stavbe a od ktorého sme sa súčasným spôsobom života odklonili.

Táto forma cestovného ruchu je najmasovejšou a účastní sa jej najväčší počet ľudí. Realizácia sa uskutočňuje v prevažnej miere vo vhodnom prírodnom prostredí (hory, vodné plochy), kde prostredníctvom oddychu, pohybu a zábavy dochádza k regenerácii fyzických a duševných síl.

Súčasťou rekreačného cestovného ruchu je taktiež prímestská rekreácia, ktorá predstavuje krátkodobý (1 až 2 dni) pobyt v rekreačných priestoroch v blízkosti miest, v relatívne krátkej dopravnej dostupnosti. Ide tiež v prevažnej miere o pobyt v prírodnom prostredí v parkových zónach, chatových oblastiach na horách alebo v blízkostí vodných plôch.

Odporúčané weby