Predstavuje bohatý potenciál energie na Zemi. Zdrojovú bázu tvoria horúce geotermálne vody a teplo suchých hornín. Územie Slovenska je v porovnaní s inými krajinami relatívne bohaté na geotermálne zdroje a na základe geologického prieskumu bolo už v roku 1993 vyčlenených 25 perspektívnych oblastí s teplotou vody do 150 °C v hĺbkach do 5000 m. V roku 1998 sa na Slovensku využívala geotermálna energia v 35 lokalitách. Majú nižšiu teplotu 45 - 130 °C, preto sú vhodné prakticky iba na vykurovanie.

Okrem väčšieho počtu geotermálne vykurovaných kúpalísk, ktoré si vyžadujú relatívne nízke investičné náklady bolo u nás vybudované prvé zariadenie využívajúce geotermálnu energiu na vykurovanie sídliska a nemocnice - Geotermálne centrum v Galante. Na základe týchto skúseností (s Galantou) je možné povedať, že vo viacerých slovenských obciach by bolo možné pokryť značnú časť spotreby tepelnej energie v bytovo - komunálnej sfére práve z takýchto zdrojov. Menší projekt na využitie geoterm.energie na vykurovanie sa realizuje s dánskou pomocou v okrese Žiar nad Hronom.

Napriek tomu, že geotermálnych zdrojov je u nás dostatok, problém ktorý ovplyvňuje ich širšie využitie spočíva dnes predovšetkým vo vysokých finančných nákladoch. Tie súvisia hlavne s geologickým prieskumom a uskutočnením vrtov do hĺbky často 1500-3000 metrov. Z hľadiska svojho potenciálu sa ako najperspektívnejšia lokalita u nás ukazuje Košická kotlina, ktorá je charakteristická prítomnosťou geotermálnych podzemných vôd s dostatočnou teplotou (120-160 °C) v nie príliš veľkej hĺbke (menej ako 3000 m). Pripravuje sa využitie tejto energie pre vykurovanie Košíc, napojením sa na sústavu centrálneho zásobovania teplom mesta. Ďalšou perspektívnou lokalitou je centrálna depresia Podunajskej panvy.

Napojenie geotermálnej energie na systém elektrickej energie zatiaľ na území Slovenska neexistuje.

Odporúčané weby