Z hľadiska európskeho priestoru patrí Estónsko do holarktickej oblasti, v rámci nej do eurosibírskej podoblasti a východoeurópskej provincie. Suchozemský rastlinný kryt je tvorený prevažne lesmi (40%), močiarovými a trávnatými spoločenstvami. Pre severnú a západnú časť Estónska (boli silno erodované kontinentálnym ľadovcom) sú typické riedke porasty spoločenstiev (alvary). Sú jedinečnými a obzvlášť charakteristickými pre severozápadné Estónsko a ostrovy Baltského mora.

Viac ako jedna pätina územia Estónska je tvorená barinami, močiarmi a v neposlednom rade rašeliniskami. V rašeliniskách prevládajú viaceré druhy rašelinníkov. Vyznačujú sa schopnosťou udržať veľké množstvo vody. Neprežívajú však v stojatých vodách. Napriek tomu rastú v kopčekoch nad vodou. Ako sa rašelina postupne hromadí, kopčeky narastajú do výšky. Vyzdvihnuté sú potom izolované od okolia a udržujú sa ako stabilné a dlhotrvajúce prvky okolitej krajiny. Dominantné postavenie lesov a krovinatých porastov poskytujú útočište aj tým živočíchom, ktoré už vyhynuli alebo sú len veľmi zriedkavé v iných európskych krajinách. Je to napr. vlk, rys, medveď, los či vydra.

Na území Estónska sa nachádza viac ako 350 rozličných chránených území, 448 chránených parkov. Celkovo, viac ako 10 % územia je pod ochranou štátu. Najdôležitejší právny dokument v Estónsku o ochrane prírody, Zákon o chránených prírodných objektoch, definuje tri kategórie chránených území :

1) Národný park (Rahvuspark): národným parkom je chránené územie s mimoriadnym významom pre ochranu, zachovanie, vedu a šírenie upovedomia prírodného a kultúrneho dedičstva. Národnými parkmi Estónska sú:

Národný park Laahemaa sa nachádza na severe Estónska. Severná časť parku je tvorená drsným pobrežím, úchvatnými zálivmi a niekoľkými ostrovmi. Najväčší z nich je ostrov Mohni. Pre južnú časť parku sú charakteristické krasové a močaristé územia. Na území parku hniezdi 200 druhov vtákov. Zo vzácnych živočíchov sa tu vyskytuje los, či medveď hnedý.

Národný park Karula na juhovýchode krajiny je chráneným územím najmä kvôli osobitosti reliéfu. Ľadovcové morény sa striedajú s viac ako 30 jazerami a vytvárajú jedinečný reliéf.

Národný park Soomaa zastrešuje najväčšie územie centrálnych estónskych močiarísk. Štyri veľké močariská, Kuresoo, Valgeraba, Ördi a Kikepera sa nachádzajú v povodí estónskej najdlhšej rieky, Pärnu.

Národný park Vilsandi sa rozprestiera na severozápadnom pobreží ostrova Saaremaa, od polostrova Atla po poloostrov Harilaid, na ostrove Valsandi a 160 ďalších menších ostrovov. Asi jedna tretina z celkového počtu chránených rastlinných druhov Estónska sa nachádza v NP Vilsandi. Park je vyhlásený aj za dôležitú vtáčiu oblasť s 247 chovnými druhmi. Je dôležitým stanovišťom pre migrujúce vtáctvo. Z celkovej rozlohy 144 188 ha je 41 330 ha tvorených morským územím.

2) Prírodná chránená oblasť (Looduskaitseala). Je to oblasť významná najmä pre uchovanie, ochranu, výskum procesov a ohrozených alebo chránených živočíchov, rastlín, húb a ich prirodzeného prostredia. Majú rozlohu 179 973 ha, z toho 34 915 ha je morským územím.

3) Krajinná chránená oblasť (Maastikukaitseala). Zahrňuje oblasti, ktoré majú hodnotu prírodného alebo kultúrneho dedičstva a sú stanovené za účelom ochrany prírody alebo rekreácie. Do tejto kategórie patria aj parky, arboréta a botanické záhrady, ktoré majú patričný stupeň ochrany. V Estónsku je 91 krajinných chránených oblastí (rozloha 142 495 ha, z čoho 7 045 ha je morským územím) a 531 parkov, hájikov a arborét (5 492 ha).

4) Z medzinárodného hľadiska je dôležité územie Záapadoestónskeho archipelágu, ktoré bolo zaradené do zoznamu dôležitých biosférických rezervácii Programu UNESCO MaB. Estónsko takisto podpísalo v roku 1993 Ramsarský dohovor, na základe ktorého bolo 11 mokradí zaradených do zoznamu medzinárodne významných mokradí.

Odporúčané weby