Podľa spektra účinku a na základe farmakologických vlastností sa chinolóny zadeľujú do 4 generácií.

CHINOLÓNY 1. GENERÁCIE

Táto skupina zahŕňa dnes už prekonané prípravky, ktoré sa uplatnili predovšetkým pri liečbe infekcií urinárneho traktu vyvolaných E.coli a ďalšími G- baktériami (enterobaktérie). Zastupujú ju kyselina nalidixová, kyselina oxolínová, kyselina pipemidová, flumechíncinoxacín. Z hľadiska veterinárneho využitia majú v súčasnosti význam iba prípravky na báze flumechínu, v ktorom sa už objavujú substituenty predznamenávajúce typické rysy II.generácie.

Kyselina nalidixová

SL1: Acidumnalidixicum

Ako prvé liečivo tejto farmakologickej skupiny bola použitá v roku 1960. Spolu s kyselinou oxolínovou patria k najstarším zástupcom chinolónov. Obe však majú nedostatočnú mikrobiálnu aktivitu. Po podaní p.o. sa rýchle a skoro úplne vstrebávajú. Majú veľmi krátky biologický polčas (1,5hod- kyselina nalidixová). Neprenikajú do tkanív a sekrétov. Vylučujú sa močom v nezmenenej podobe.

Flumechín

Štrukturálne je blízky kyseline nalidixovej a oxolínovej. Vyznačuje sa pomerne širokým spektrom bakteriálneho účinku. Pôsobí baktericídne predovšetkým na enterobaktérie (E.coli, Salmonella, Pasteurella). Je mimoriadne efektívny voči bakériám rezistentným na antibiotiká a sulfónamidy. MIC je medzi 0,125-1 mg.l-1. Rýchlo sa vstrebáva a distribuuje do celého organizmu. Maximálnu plazmatickú koncentráciu (1-10µg.ml-1) dosahuje už 30 minút po podaní. Flumechín je v pečeni hydrolyzovaný a glukuronizovaný. Až 60% dávky sa vylučuje obličkami. V moči sa vyskytuje ako konjugovanýflumechína 7-hydroxyflumechín. Biologická dostupnosť je v rozpätí 55,6- 85%. Indikuje sa v prípadoch infekcií gastrointestinálneho a respiratórneho systému, močových ciest a pri septikémiách. Má výrazne indikačné obmedzenie, len na základe diagnostiky pôvodcu ochorenia a zistenia jeho citlivosti a rezistencie voči iným antibiotikám. Kontraindikovaný je pri salmonelóze a pseudotuberkulóze hydiny, pre mladé, gravidné a laktujúce zvieratá.

CHINOLÓNY 2. GENERÁCIE (FLUOROCHINOLÓNY)

Vyznačujú sa vyššou aktivitou, širším antimikrobiálnym spektrom a spoľahlivou systémovou distribúciou. Významnými zástupcami tejto skupiny vo veterinárnej medicíne sú: enrofloxacín, danofloxacín, difloxacín. K ďalším používaným liečivám tejto generácie patria: ciprofloxacín, marbofloxacín, norfloxacín, sarafloxacín, pefloxacín, ofloxacín a ibafloxacín.

Chinolóny 3. generácie (FLUOROCHINOLÓNY)

Predstavujú rozšírenie spektra na Streptococcuspneumoniaea niektoré ďalšie G+ koky. Prípravky majú lepšie farmakologické vlastnosti. Z účinných látok registrovaných na Slovensku a používaných vo veterinárnej praxi sem patrí orbifloxacín. Ďalšími zástupcami tejto skupiny sú: levofloxacín, sparfloxacíngrepafloxacín.

ÚL Levofloxacín

Patrí medzi novšie fluorochinolóny. Používa sa v závažných prípadoch infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na levofloxacín ( pneumónie, komplikované infekcie močových ciest, pyelonefritídy, infekcie kože a mäkkých tkanív).

Podaný p.o. sa rýchlo vstrebáva a vrcholové plazmatické koncentrácie dosahuje v priebehu 1 hodiny. Biologická dostupnosť je skoro 100%. Približne 30-40% sa viaže na sérové proteíny. Metabolizuje sa veľmi málo na desmetyllevofloxacín a levofloxacínN-oxid. Vylučuje sa renálnou cestou (85%). Kontraindikovaný je mladým a gravidným zvieratám, ako aj pri poškodeniach obličiek. Podáva sa i.m. a p.o. v dávke 10 mg.kg.

ÚL: Sparfloxacín

Sparfloxacín je charakterizovaný ako fluorochinolón s aktivitou voči širokému okruhu G- a G+ organizmom vrátane Streptococcuspneumoniae. Je účinný aj na Haemophilusinfluenzae, Moraxellacatarrhalis, Mycoplasmapneumoniae a Chlamydiapneumoniae. Majú dlhý polčas rozpadu a preto sa podávajú 1 krát denne. Inhibuje 99-100 % izolátov streptokokových kmeňov v koncentrácii menšej alebo rovnajúcej sa 1 µl.ml-1

CHINOLÓNY 4. GENERÁCIE (FLUOROCHINOLÓNY)

Vyznačujú sa zosilnenou aktivitou na G+ koky a niektoré anaeróby. Patria tu účinné látky požívané v humánnej medicíne, ktoré zatiaľ neboli registrované na Slovensku pre veterinárne využitie:

Trovafloxacín

Trovafloxacín patrí k najnovším fluorochinolónom, ktoré sa vyznačujú zvýšenou aktivitou voči G+ a anaeróbnym mikroorganizmom. Pri sledovaní bakteriálnej aktivity sa ukázalo, že má až 16-krát väčšiu potenciu ako ciprofloxacín, alebo ofloxacín voči penicilín-citlivým, ako aj penicilín- rezistentným druhom STreptococcuspneumoniae. Voči G+ baktériám (stafylokoky a streptokoky) vykazuje 2-8 krát vyššiu aktivitu ako ciprofloxacín.

Bioavailabilita po orálnom podaní je približne 88%. Biologický polčas eliminácie je asi 10 hodín, pričom menej ako 10% trovafloxacínu je vylučovaných nepremenených močom. Účinnosť pri liečbe respiračných ochorení dosahuje až 90%. Výhodou je aplikácia 1-krát denne. Súčasné podávanie antacíd, alebo potravy obsahujúcej katióny znižuje jeho resorpciu.

Moxifloxacín

Je novším fluorochinolónom, ktorý je uprednostňovaný v humánnej medicíne pri terapii akútnej exacerbácie chronickej bronchitídy, pneumónie a pri akútnej sinusitíde. In vitro pôsobí na G+ mikroorganizmy. MIC pre penicilín-rezistentný kmeň Streptococcuspneumoniaeje 0,125 µl.ml-1 .

Pri podaní p.o. je dobre resorbovaný gastrointestinálnym traktom. Prestupuje do cerebrospinálnej tekutiny, preto je vhodný aj pri liečbe meningitíd. Jeho bioaviabilita je až 90%. Maximálna plazmatická koncentrácia 400mg moxacilínupro toto je 3,1 µl.ml-1. Metabolizuje sa glukuronidáciou a sulfátovou konjugáciou.

Približne 45% dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom a výkalmi.

Gemifloxacín

Pôsobí na široké spektrum G+ a G- mikroorganizmov, pričom jeho účinok je baktericídny. In vitro MIC gemifloxacínu dosahuje 0,25 µl.ml-1 pre Enterococcusfaecalis a 0,03 µl.ml-1 pre Streptococcuspneumoniae. Účinný je aj na meticilín-rezistentné stafylokoky, na mnohé G- respiratórne patogény a atypické kmene ako Legionellapneumophila, Chlamydiaspp. a Mycoplasmaspp., preto sa využíva predovšetkým na terapiu infekcií dýchacieho aparátu. Veľmi rýchlo sa resorbuje po p.o. podaní a jeho bioavailabilita je 71%. Maximálne plazmatické koncenrácie sa dosahujú za 30-120 min. a predstavujú hodnoty 0,7-2,62 µl.ml-1. Metabolizuje sa v pečeni na E-izomér (4-6%), acyl-glukuronid (2-6%) a N-acetylgemifloxacín (2-5%). Vylučuje sa močom a výkalmi, pričom 20-30% liečiva sa vylúči v nezmenenej forme.

Experimenty ukázali, že rovnako ako ostatné chinolóny má tendenciu kryštalizovať v alkalickom moči hlodavcov a vyvolávať nefropátie.

Použité skratky

 • D- dávkovanie
 • DNA- deoxyribonukleotidová kyselina
 • I- indikácie
 • i.m.- intramuskulárne
 • i.v.- intravenózne
 • OL- ochranná lehota
 • p.o.- per os
 • sol.-  solutio
 • ÚL- účinná látka
 • Z- druh zvierat
 • Ž.hm.- živá hmotnosť

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY:

 • Čonková, Eva : Veterinárska farmakológia Špeciálna časť I.diel, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2008: 106-115.
 • Sovík, Hederová, Gajdoš a kol.: VADEMECUM veterinárnych liekov a prípravkov v Slovenskej republike 2008, Pro-trade Bratislava, 2008

Odporúčané weby