Pre prvú fázu estónskeho prebúdzania je charakteristický záujem časti nemeckobaltských vzdelancov o estónsku ľudovú kultúru a jazyk. Skúmaniu estónskeho jazyka a slovesnoti sa ako prvý venoval nemecky písaný časopis Príspevky k presnej znalosti estónskeho jazyka (vydávaný v rokoch 1813 - 1832). Otto W. Masing (1763 - 1832) sa zaslúžil o reformu pravopisu a o vydávanie prvých estónskych autorov. Vydával estónsky písané Nedeľné čítanie  a v rokoch 1821 – 1825 Tarto Maa Näddala Leht (Týždenník roľníkov v kraji Tartu).

Obdobie národnej agitácie sa začalo v roku 1857 vydávaním periodika Perno Postimees (Pärnský posol) a neskôr , od roku 1864, Eesti Postimes (Estonský posol). Pre národne uvedomovací proces mal veľký význam epos Kalevov syn (Kalevipoeg), ktorého autorom bol mestský lekár F.R.Kreutzwald. Autor sa tak pokúsil zo zachovaných piesní a povestí vytvoriť vlastný národný epos. V estónskom národnom hnutí plnila dôležitú úlohu spolková aktivita, ktorá nahrádzala politické združovanie.

Dynamiku národných hnutí zastavila na prahu prechodu k masovému hnutiu intenzívna rusifikácia oblasti počas vlády Alexandra III. (1881 - 1894). Ruský nacionalizmus sa zosilňoval za účelom pripútania periférnych oblastí k centru. Rusifikácia sa postavila do cesty germanizačnému procesu, ale súčasne pribrzdila rozvoj národného hnutia. Ruština sa stáva úradným jazykom a estónčina je zatlačená do pozície nárečia. Dovtedy oddaní baltskí Nemci sú vyháňaní do náručia Nemeckej ríše. Aktivity národného hnutia prešli do masovej fázy oneskorene, až na začiatku 20. storočia.

Odporúčané weby