Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva patrí medzi kultúrne znaky obyvaveľstva. Školské vzdelanie je odrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti, odráža celkové ekonomické, hospodárske a sociálne pomery krajiny.

Vývoj slovenského školstva

Vývin slovenského školstva môžeme rozdeliť na 4 hlavné obdobia: 1. obdobie bývalej Rakúsko-Uhoskej monarchie. 2. obdobie 1. Česko-slovenskej republiky; 3. obdobie v rozmmedzí rokov 1945-1989 a 4. obdobie po roku 1989.

1. obdobie bývalej Rakúsko - Uhorskej monarchie: Školstvo prešlo z kompetencie cirkvi pod štát. Mária Terézia a Jozef II. urobili prvé výraznejšie reformy - „Ratio educationis“ – školský systém od národných škôl až po univerzity. Školopovinnosť bola zavedená až od roku 1788. V 19. storočí bol na území Slovenska citeľný silný vplyv maďarizácie - slovenské školy boli rušené, začalo sa obdobie maďarizácie a germanizácie.

2. obdobie 1 Česko-slovenskej Republky: Bola odstránená maďarizácia a germanizácia. V roku 1919 vzniká v Bratislave prvá univerzita - Univerzita Komenského. Neskôr vzniká aj Vysoká škola technická. Je určená 8 ročná povinná školská dochádzka. V roku 1944 dochádza k poštátneniu škôl.

3. obdobie v rozmedzí rokov 1945 - 1989: Zavedená školská reforma - povinná 9 ročná školská dochádzka, ktorá bola neskôr opäť skrátená na 8 rokov. Vzniká mnoho vysokých škôl, mládež sa vychováva a vyučuje spoločne bez triednych rozdielov.

4. obdobie po roku 1989: Dochádza k viacerým zmenám v systéme školstva. Zaviedla sa opäť 9 ročná povinná školská dochádzka. Do vyučovania boli zaradené predmety ako etická resp. náboženská výchova. Dochádza k výraznému rozvoju stredného a vysokého školstva - 18 Vysokých škô s 86 fakultai. Počet študentov denného štúdia sa takmer zdvojnásobil

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov Slovenskej Republiky

Na Slovensku máme 5 rôznych stupňov vzdelania

  • 1. základné vzdelanie (Zaákladná škola), 40%
  • 2. stredné vzd. bez maturity (Stredné odborné účilište), 28%
  • 3. stredné vzdelanie s maturitou (Gymnáziá, Stredné odborné školy, Stredné odborné účilištia s maturitou, ...), 24%
  • 4. vysokoškolské vzdelanie, 8%
  • 5. bez vzdelania a bez udania vzdelania, 2%

Vzdelanostná štruktúira obyvateľstva Európskej únie je trochu odlišné od slovenského školského systému. Môžeme u nich rozlíšiť niekoľko stupňov:

  • Primárny (základný) stupeň vzdelania
  • Sekundárny (stredný) stupeň vzdelania
  • Terciárny stupeň vzdelania (2 úrovne: prvý stupeň a druhý stupeň)

Odporúčané weby