Degradácia životného prostredia sa prejavuje hlavne v sídlach, ktoré sú vytvárané za pomoci priemyslu. (Bratislavská a Košická. Každá z týchto oblastí má svoje jadro (priemyselné centrum), vlastné urbanizované územie.

 

Dopady vybraných priemyselných odvetví na životné prostredie

 • ťažba uhlia a ďalších surovín - antropogénne formy reliéfu a problémy ich začlenenia do krajiny;
 • hutníctvo železa i neželezných kovov - produkcia tuhých prachových nečistôt, produkcia plynných exhalátov, predovšetkým so zložkami zinku, olova, hliníka, mangánu, produkcia oxidu siričitého, vysoká spotreba vody, otepľovanie a znečisťovanie povrchových vôd, vznik háld strusky;
 • chemický priemysel založený na báze ropy - ohrozenie spodných vôd a pôdy, produkcia plynných exhalátov, predovšetkým oxidu siričitého a uhľovodíkov, vznik fyziologických aktívnych produktov, ktoré majú narkotické účinky a môžu vzniknúť chemické karcinogénne látky;
 • drevársky a celulózo-papiernícky priemysel - produkcia plynných exhalátov, predovšetkým oxidu sírového, sírovodíka a oxidu siričitého, znečisťovanie vodných tokov, tuhé odpady (vznikajú pri odkoreňovaní a nedostatočným využitím drevnej suroviny - do finálnych výrobkov sa dostáva len asi 40 % pôvodnej drevnej suroviny);
 • cementárska výroba - produkcia tuhých prachových nečistôt, nadmerná hlučnosť;
 • energetický priemysel - produkcia tuhých prachových nečistôt, produkcia oxidu síričitého (na 1 tonu spáleného hnedého uhlia sa v priemere vyprodukuje až 34 kg tohto plynu), vznik háld tuhého odpadu;
 • potravinársky priemysel - vysoká spotreba hygienicky nezávadnej vody, znečisťovanie povrchových i podzemných vôd;
 • sklársky priemysel - produkcia plynných odpadov, predovšetkým zlúčenín fluóru, oxidov dusíka a zlúčenín olova;
 • ťažba a spracovanie magnetizovanej rudy - produkcia tuhých prachových nečistôt, produkcia oxidu siričitého.

Negatívne účinky priemyselnej výroby na životné prostredie môžeme v zásade rozdeliť do troch smerov:

 1. Negatívne vplyvy na ovzdušie a pôdu.
 2. Negatívne vplyvy na vodu.
 3. Negatívne vplyvy vyplývajúce zo vzniku antropogénnych foriem reliéfu.

Odporúčané weby