Pojem krajina je spojený s človekom. Krajina je nielen viditeľný priestor zemského povrchu. Človek je zároveň obyvateľ a užívateľ krajiny. Je to priestor, v ktorom človek žije, cestuje, hospodári a oddychuje. Využitie krajiny ako miesta bývania, zdroja existencie, zaobstarávania výživy, získalo osobitný rozmer vlastníckymi právami, organizáciou správnych a štátnych jednotiek. Výskumný smer využitia krajiny je spojený s inventarizáciou takých tried krajiny, ktoré majú vzťah k zabezpečeniu spoločenských potrieb vlastnými zdrojmi a produktmi. Medzi základné triedy patrí poľnohospodárska pôda.

Svedčia o tom aj počiatky mapovania využitia krajiny, ktoré sa datujú do 30. rokov vo Veľkej Británii. Za jeho zakladateľa sa považuje D.L. Stamp a jeho práca The land of Britain its use and misuse. Definoval v nej 6 tried využitia krajiny, kde okrem lesov, vrchovísk a slatinísk, ďalej poľnohospodársky neproduktívnej pôdy tvorili ďalšie triedy práve lúky a pasienky, orná pôda a záhrady. Aj zaradenie ostatných priestorových jednotiek kultúrnej krajiny medzi poľnohospodársky neproduktívne areály zdôraznilo význam funkcie tých tried, ktoré zabezpečujú produkciu potravín.

Na medzinárodnom geografickom kongrese v Lisabone v r. 1949 začala svoju činnosť Commision on Inventory of World Land Use. Cieľom bola organizácia svetového mapovania využitia krajiny v mierke 1 : 1 000 000 a vypracovaním klasifikačného a značkového kľúča pre 9 hlavných tried krajiny. U nás bol a stále je pojem „využitia krajiny“ zamieňaný s pojmom „vyžitie zeme“. To súvisí s nahradzovaním krajiny poľnohospodárskou pôdou, ktorá predstavuje jej základný zdroj.

Pôvodný termín „land use“ znamená viac ako využitie zeme – pôdy. Land sa chápe ako krajina – plocha zemského povrchu, ktorej charakteristiky obsahujú všetky primerane stabilné alebo predpokladané cyklické – meniace sa vlastnosti biosféry, vertikálne nad i pod touto plochou, ku ktorým patrí atmosféra, pôda, voda atď. a rozsah týchto vlastností má výrazný vplyv na súčasné a budúce využitie krajiny človekom. Aj anglický pojem land sa chápe a definuje ako krajina (nie zem).

Využívanie krajiny a priestorová organizácia aktivít človeka nadobudli osobitý význam najmä v súvislosti s negatívnymi javmi až konfliktmi, ktoré v krajine vznikli následkom vplyvom človeka. Človek začal krajinu nielen vnímať ako návštevník, ale ju priamo považovať za svoje životné prostredie. Boli to problémy životného prostredia, ktoré vzbudili záujem o ich riešenie. Vstup človeka do krajiny prostredníctvom jeho aktivít sa stal predmetom verejnej kontroly a plánovacích orgánov.

Odporúčané weby