Historická geografia zažíva v poslednom období výrazný rozmach a to aj napriek tomu, že predpovede ohľadom jej budúcnosti v 80. rokoch dvadsiateho storočia boli viac než pesimistické. Dnes počet publikácií utešene narastá i keď s publikáciami GIS, ktoré sú dnes tak populárne sa nemôže porovnávať.

Veľmi pozitívne obdobie pre rozvoj historickej geografie nastalo po roku 1989 a to najmä z hľadiska teoretického prístupu k samotnej disciplíne. V tomto čase sa začínajú v historickej geografii objavovať nové témy interdisciplinárneho charakteru ako sú napríklad kolonialzmus, rozvoj kapitalizmu, postmodernizmus, feminizmus či enviromentálna história. Spolu s niektorými ďalšími, sú tieto témy najobľúbenejšie a najčastejšie publikované v historickej geografii.

Macro-Scale Historical Geography

V rámci large-scale geograpy sa vykryštalizovalo niekoľko oblastí záujmu. Jednou z nich je záujem o vývoj ekonomiky a najmä hľadanie akýchsi vzorov a pravidiel počas 500 ročného vývoja svetovej ekonomiky. Významný posun v tejto oblasti predstavuje teória Kondratievovych vĺn – resp. Dlhých cyklov. Ďalšiu oblasť záujmu predstavuje návrat ku geopolitike, tento krát v rámci problému historického vývoja svetového systému a to jednak z globálneho ale i regionálneho hľadiska. Významné témy sú tiež v oblasti vývoja a počiatku kapitalizmu, či kritika tradičnej Americkej kultúrnej geografie, pre rôzne chyby v historických analýzach.

Veľký vplyv na historických geografov malo dielo Immanuela Wallersteina – Geography in America (1974). Predstavovalo akoby prienik spomínaných tém. V diele využíva explicitný geografický model svetovej ekonomiky s dôrazom najmä na teórie ekonomického rozvoja. Wallersteinov model je tiež implicitne geopolitický.

V súčasnosti dochádza rozkol v historickej geografii, ohľadom toho, či je možné prakticky predpovedať chovanie svetového systému, alebo len nie. Kritici argumentujú tým, že nie je možné na základe analýz historických udalostí predpovedať budúcnosť.

Migrácie

Migrácia do Severnej Ameriky nepochybne zohrávala a zohráva významnú úlohu vo vývoji tohto štátu, záujem o túto tému je preto zrejmý. Predstavuje významný komponent historickej geografie. Do popredia sa tu dostávajú procesy akými sú napríklad kolonializmus a s ním súvisiaci ekonomický rozvoj, či rôzne kultúrno-ekologické teórie, pri ktorých sa historickí geografi snažia nájsť akési priestorové vzory, ktorými by sa dali opísať.
Vývoj kapitalizmu (Capitalist Development)

Štúdium industrializácie a jej transformácie, sa stalo veľmi populárne pre historických geografov. Industrializácia a jej transformácia spôsobili zmenu v rozmiestnení pracovných miest, ktorých výsledkom bola hlavne zmena sídelných štruktúr. Významnú prácu v tejto oblasti prezentoval Richar Harris, ktorý sa zaoberal analýzou vzťahov medzi pracovnými príležitosťami a ubytovaním v meste New York v prvej polovici 20. storočia. Ako sa priemysel pohyboval z Manhattnu, priťahoval hlavne robotníkov a zanechávajúc za sebou nižšie príjmové skupiny, ktoré sa neskôr transformovali na služby a obchod.

Environmentálna historická geografia

Obľúbenosť environmentálnych tém rapidne vzrástla hlavne v 90. rokoch 20. storočia. Väčšina diel v tejto oblasti sa točí okolo 3 hlavných tém.

  • Prvou z nich je vzťah medzi človekom a prírodnými zmenami, ktoré zahŕňajú zmenu ekosystémov. Väčšina diel sú geomorfologického charakteru so záujmom najmä v oblasti dopadu ľudských aktivít na zvetrávanie a eróziu, hlavne vodnú eróziu.
  • Druhý bod záujmu sa venuje hlavne hodnotám, myšlienkam a vzťahu človeka a prírody vo vidieckych a málo osídlených oblastiach. Urbánnym priestorom sa venuje len málo autorov.
  • Treťou záujmovou oblasťou historických geografov je zmena a vývoj environmentálnej politiky.

Feministická historická geografia

Vo feministickej historickej geografii možno rozlíšiť dva prístupy k problému žien. Prvý sa priamo a konkrétne zaoberá problémom žien a druhý prebieha na základe komparácií pohlaví v rámci ekonomických, politických sociálnych a sexuálnych odlišností. Mnoho štúdií dáva do popredia vzťah medzi rasou, pohlavím a zamestnanosťou.

Špeciálne miesto v historickej feministickej geografii zohráva turizmus ako výrazne feminizovaná oblasť, hlavne v kontexte Euro-Amerického kolonializmu. Ženy tu boli na jednej strane postavené do úlohy konzumentov historických turistických miest, či prírodných atraktivít a následne tvorcov kultúrneho poznania.

Ženy boli tiež napríklad sprostredkovateľkami turistického ruchu v Kanadských Rocky-Mountains. Tiež sa často zúčastňovali rôznych výprav, kde pôsobili ako výskumníci, vedkyne či turisti. Často boli využívané pri diplomatických jednaniach s domácim obyvateľstvom. Mormónske ženy boli napríklad postavené do zvláštnej úlohy, keď mali pred birtskými turistami (a hlavne ženami) vysvetľovať pozitívne stránky polygamie.

Aplikovaná historická geografia

Aplikovaná historická geografia využíva špeciálne techniky a metódy pri riešení praktických problémov, ktoré sú následne prezentované odbornej alebo laickej verejnosti. Aj keď je táto časť historickej geografie veľmi dôležitá, býva často podceňovaná a preto mnoho aplikovaných výskumov veľmi ťažko hľadá uplatnenie v tradičných publikáciach. Aplikovaná historická geografia sa v súčasnosti zaoberá najmä spravovaním a ochranou kultúrnych a prírodných zdrojov. Pripravuje a produkuje rôzne výklady historických udalostí a javov v múzeách či v oblasti turizmu alebo súdnictva.

Geografické informačné systémy a historická geografia

Záujem o digitalizáciu geografických dát zo strán vládnych agentúr či súkromného sektora je v súčasnosti naozaj veľký. Na druhej strane sa však často zabúda na digitalizáciu historických diel. Tu sa vytvára práve priestor pre historickú geografiu, ktorá dokáže spojiť moderné technológie s historickými mapami - najmä využitia zeme a krajinnej pokrývky.

Analýza historických štruktúr a pôvodnej vegetácie v štáte Louisiana umožnila zistiť ich vzťah s koloniálnymi potrebami. Vo Washingtone, informácie z historického využívania krajiny významne ovplyvňujú manažment využívania prírodného bohatstva. Význam GISov je i v oblasti kultúrneho riadenia krajiny. Mnoho štátov sa snaží zrekonštruovať pôvodné plány historických štvrtí, archeologických nálezísk a cintorínov. Toto umožňuje ľahšie ekologicky a envoremntálne študovať tieto oblasti a poznať charakteristické črty danej krajiny.

Krajina a ostatné témy

Častým predmetom záujmu historických geografov je krajina a jej rozvoj v historickom kontexte a regionálnom kontexte. Autori sa venovali charakteru železničnej siete a jej vplyvom na pretváranie krajinných foriem, čerpacích staníc, motelov a stánkov s rýchlym občerstvením. Tieto formy skúmali ako historické artefakty, ktoré reprezentujú súčasnú kultúru. Objavilo sa množstvo postmodernistických pohľadov na krajinu. Z regionálneho hľadiska boli významné práce ohľadom vývoja poľnohospodárskeho systému, ktorý definuje corn belt. Významné boli tiež práce ohľadom výstavby ideálnych budov so špecifickým vzhľadom a charakterom, ktoré mali dotvárať charakter krajiny.

Odporúčané weby