Umelé vodné nádrže sú vodné útvary, ktoré vznikli umelou akumuláciou vody. Medzi najvýznamnejšie úlohy v sociálno-ekonomickom rozvoji jednotlivých štátov, resp. ich regiónov patrí v súčasnosti zabezpečenie potrebného množstva vody primeranej kvality pre obyvateľstvo, priemysel, energetiku a poľnohospodárstvo. V tomto smere zohrávajú dôležitú úlohu rôzne vodné, resp. vodo-hospdárske diela, medzi ktoré patria aj umelé vodné nádrže.

Vodné nádrže Umožňujú:

 • komplexné využívanie povrchových vôd,
 • sú ochranou pred povodňami,
 • majú význam z hľadiska zásobovania vodou,
 • umožňujú využiť vodnú energiu,
 • umožňujú lodnú dopravy,
 • slúžia ako zdroj vody pre zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy,
 • slúžia pre turisticko-rekreačné Činnosti,
 • slúžia pre chov rýb,
 • častokrát zlepšujú aj kvalitu vody v tokoch.


S výstavbou a využívaním umelých vodných nádrží vzniká aj veľa negatívnych dôsledkov v krajine, akými sú napríklad:

 • zatopenie častokrát najúrodnejšej pôdy v danej oblasti,
 • podmáčanie pôdy v susedstve nádrže,
 • erózia brehov a tým destabiliácia svahov,
 • premiestenie komunikácií, sídiel,
 • potenciálne nebezpečenstvo náhlej deštrukcie priehradných hrádzí s katastrofálnymi dôsledkami,
 • problém zanášania a pod.

Podľa súpisu Medzinárodnej komisie pre velké priehrady - ICOLD (International Commission on Large Dams) existuje v súčasnosti na svete asi 35 tisíc vodných nádrží. Podľa uvedenej komisie sa medzi vodné nádrže zaradili len tie, ktoré spĺňajú niektoré z kritérií:

 • výška priehrady vyše 15 m
 • dĺžka v korune hrádze nad 500 m
 • maximálny povodňový prietok nad 2 000 m3.s-1
 • objem nádrže minimálne 1 mil. m

Umelé vodné nádrže no Slovensku

Uznanie slávu si získal systém vodných nádrží (tajchov) v okolí Banskej Štiavnice, Hodruše a Štiavnických Baní, ktorý bol vybudovaný v 16. až 18. storočí a slúžil pre zásobovanie obyvateľstva, chov rýb a technologické účely vtedajšieho banskoštiavnického rudného revíru. Koncom 18. a v 19. storočí sa v niektorých horských oblastiach vybudovali tzv. klauzuly - vodné nádrže slúžiace na splavovanie dreva pod nádržou. Známe sú napr. Bacúch na Bacúšskom potoku v Nízkych Tatrách, Hrončok na Kamenistom potoku v Slovenskom rudohorí a na Bielom potoku v Slovenskom raji.

Prvé priehrady v dnešnom vodohospodárskom a stavebnom ponímaní sa vybudovali na území Slovenska koncom 19. stor. a slúžili pre zásobovanie pitnou vodou, k ochrane pred povodňami i k výrobe elektrickej energie. K vodným elektrárňam, ktoré sa na území Slovenska vybudovali koncom 19. a začiatkom 20 storočia patria elektráreň v Podbrezovej, Lopeji, na Piesku, Dubovej, B. Bystrici, v Prešove, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1923 - 1925 bola vybudovaná derivačná energetická kaskáda vodných diel Motyčky, Dolný Jelenec a Staré Hory, ktorá svojmu účelu slúži aj dnes. Prevažná časť umelých vodných nádrží sa u nás vybudovalo v 2. polovici minulého storočia. Ich využívania je väčšinou viacúčelové:

 • energetika
 • ochrana pred povodňami
 • úžitková voda a pitná voda
 • závlahy
 • rekreácia
 • plavba

Do konca roka 1994 bolo na Slovensku 51 vodných nádrží, každá s celkovým objemom vody viac ako 1 mil. m³, ktoré spolu zaplavujú vyše 180 km². Okrem toho existuje u nás veľký počet malých vodných nádrží miestneho významu.

Odporúčané weby