Človekom najviac premenená a využívaná je centrálna časť nášho FMR Dubnica nad Váhom. V tejto oblasti sa nachádzajú najúrodnejšie pôdy, čo v kombinácii s minimálnym sklonom reliéfu a pre rastlinnú produkciu vhodnou klímou, predurčuje toto kotlinové územie na jeho poľnohospodárske využitie. S úrodnou pôdou je úzko spätý človek, ktorý ju začal kultivovať a vystaval na nej i svoje prvé sídla. Zástavba bola v minulosti sústredená mimo záplavové územie Váhu. Zregulovanie väčšej časti jeho toku neskôr umožnilo usmerňovať rozvoj sídiel i týmto smerom.

Zaujímavým sídelným prvkom je roztratené osídlenie. Prírodnú krajinu spestrujú medzi intravilánom obce Pruské a Vršatským Podhradím Horné a Dolné Dĺžavy, nad dolinou Bolešovského potoka je to Tlstá Hora (súčasť Slavnice) a v závere doliny Tovarského potoka zas Trokanovo (Červený Kameň). Po ľavej strane Váhu je to Kopec, Horná a Dolná Stredná (Košecké Podhradie) a Iliavka (Ilava).

Ďalšími antropogénnymi prvkami v regióne sú priemyselné areály, nachádzajúce sa v okrajovej časti Ilavskej kotliny. Celý areál ZVS a čiastočne i ZŤS boli strategicky lokalizované v horských údoliach. Väčšina horských dolín priamo ústiacich do Ilavskej kotliny je však vo svojich nižších častiach poľnohospodársky využívaná. V Strážovských vrchoch je človekom najviac pozmenená dolina Podhradského potoka a v Bielych Karpatoch je to dolina Tovarského potoka.

V pôvodnej krajine plnila kotlinová časť územia regiónu funkciu biokoridoru. Výstavbou derivačného kanálu Váhu, ciest a pozdĺž nich veľmi hustej zástavby sa táto funkciu čiastočne umelo narušila. Takéto projekty by mali určite viac rešpektovať význam funkcií biokoridorov a pri ich plánovaní by sa mal klásť väčší dôraz, než je tomu v prípade nášho regiónu, na zachovanie týchto funkcií.

Ako pozitívny zásah do prirodzenej krajiny hodnotíme klčovanie lesov za účelom vytvárania horských a podhorských pasienkov. Tieto prvky krajinnej štruktúry pôsobia veľmi vhodne nielen z estetického hľadiska, keďže vytvárajú ľudskému oku lahodiacu mozaikovitú krajinu. Ale na takto vzniknutých lúkach sa vytvorili i veľmi vzácne biotopy. Mnohé z týchto lúk však už podľahli sukcesii.

Odporúčané weby