Ochranou prírody sa vo všeobecnosti rozumie starostlivosť o ekosystémy. Na inštitucionálnej úrovni je riadená Štátnou ochranou prírody (ŠOP), ktorá prostredníctvom svojich zastúpení Správy CHKO Biele Karpaty a CHKO Strážovské vrchy dohliada na dodržiavanie zákonom stanovenej ochrany najvýznamnejších prírodných lokalít nášho regiónu. Táto ochrana sa na celom území SR riadi najmä Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý stanovuje 5 stupňov ochrany.

Celková plocha chránených území nachádzajúcich sa v 2. až 5. (najvyššom) stupni ochrany zaberá 148,6 km2 rozlohy regiónu, čo predstavuje približne 41,5 % z jeho celkovej rozlohy. Najvyšším 5. stupňom je chránených 5,3 km2 plochy územia. Významným podielom sa na rozlohe regiónu podieľa i chránená vodohospodárska oblasť Strážovské vrchy. Evidujú sa tu tiež významné mokrade: 6 s regionálnym a 2 s celoštátnym významom.

Vzhľadom na dlhodobé podfinancovanie ŠOP prispieva k udržiavaniu niektorých významných biotopov regiónu nemalou mierou ochota dobrovoľníkov (napr. kosenie bielokarpatských lúk). Na druhej strane sme v súčasnosti i svedkami porušovaní legislatívnych noriem, ktorých výsledkom je bezohľadné poškodzovanie chránených lokalít. Ide najmä o neoprávnené rozširovanie existujúcej a nelegálne budovanie novej turistickej infraštruktúry v bezprostrednom zázemí NPR Vrštecké bradlá a NPR Vrštecké hradné bralo. Ak sa takýmto zásahom nezabráni, dôjde v dôsledku pachtenia za vidinou krátkodobého zisku k deštrukcii miest, v ktorých sa možno nielen príjemne zregenerovať, ale prostredníctvom pozorovania vzájomnej koexistencie citlivých organizmov i hlbšie preniknúť do poznania prírodných zákonitostí.

V oblasti Vršateckých bradiel je významný výskyt západokarpatského endemitu klinčeka peristého (Dianthus plumarius) a v lokalite Strážov klinčeka lesklého (Dianthus nitidus). Územie je tiež pomerne bohaté na výskyt niekoľkých endemických druhov živočíchov napr.: piskor vrchovský (Sorex alpinus), hrebenačka pásavá (Actionopterygii: Percidae) a ďalších. Ochrana prírody na území nášho regiónu je dôležitá i z hľadiska výskytu biotopov európskeho významu. Domnievame sa, že neznalosť výskytu vzácnych druhov rastlín a živočíchov v riešenom území sa významnou mierou podieľa na nerešpektovaní ich ochrany. Uvádzame teda na tomto mieste prehľad všetkých navrhovaných lokalít NATURA 2000 (NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín EÚ. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva. Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia (CHVU) a územia európskeho významu (UEV).), ktoré sa nachádzajú na území FMR Dubnica, alebo doňho čiastočne zasahujú (UEV a CHVU Strážovské vrchy) .

SKUEV0368 Brezovská dolina (k.ú. Červený Kameň), výmera lokality: 2,48 ha, stupeň ochrany: 4, odôvodnenie návrhu ochrany: ochrana biotopov európskeho významu - suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých), slatiny s vysokým obsahom báz, penovcové prameniská a druhov európskeho významu: pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana), priadkovec trnkový (Eriogaster catax) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).

SKUEV0373 Krivoklátske bradlá (k.ú. Krivoklát, Sedmerovec), výmera lokality: 64,76 ha, stupeň ochrany: 2 – 5, odôvodnenie návrhu ochrany: ochrana biotopov európskeho významu: lipovo-javorové sutinové lesy, vápnomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy, kyslomilné bukové lesy, karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi a druhov európskeho významu: priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar) a netopier obyčajný (Myotis myotis).

SKUEV0372 Krivoklátske lúky (k.ú, Krivoklát), výmera lokality: 4,33 ha, stupeň ochrany: 4, odôvodnenie návrhu ochrany: ochrana biotopov európskeho významu: suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých), slatiny s vysokým obsahom báz, penovcové prameniská a druhov európskeho významu: spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), priadkovec trnkový (Eriogaster catax) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).

SKUEV0378 Nebrová (k.ú. Červený Kameň), výmera lokality: 27,90 ha, stupeň ochrany: 4, odôvodnenie návrhu ochrany: ochrana biotopov európskeho významu: nížinné a podhorské kosné lúky a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), modráčik krvavcový (Maculinea teleius) a kunka žltobruchá (Bombina variegata).

SKUEV0256 Strážovské vrchy (v rámci FMR Dubnica: k.ú. Horná Poruba, Kopec, Košecké Rovné, Malé Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie, Zliechov), celková výmera lokality: 29 366, 39 ha, stupeň ochrany: 2 – 5, odôvodnenie návrhu ochrany: územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: bukové a jedľové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, teplomilné panónske dubové lesy, reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, kyslomilné bukové lesy, karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, dealpínske travinnobylinné porasty , suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých), porasty borievky obyčajnej, nížinné a podhorské kosné lúky, vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, penovcové prameniská, slatiny s vysokým obsahom báz, nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa, alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty, nesprístupnené jaskynné útvary, pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion alb, a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum), klinček lesklý (Dianthus nitidus), pimprlík močiarny (Vertigo geyeri), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), bystruška potočná (Carabus variolosus), fúzač alpský (Rosalia alpina), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), pimprlík mokraďný (Vertigo angustior), kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier ostrouchý (Myotis blythi), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos), vydra riečna (Lutra lutra), vlk dravý (Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros).

SKUEV Vršatecké bradlá (k.ú. Červený Kameň, Vršatské Podhradie), výmera lokality: 283,93 ha, stupeň ochrany: 2-5, odôvodnenie návrhu ochrany: ochrana biotopov európskeho významu: reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy), vápnomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy, nesprístupnené jaskynné útvary, karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kotlinového stupňa, suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých), dealpínske travinnobylinné porasty, pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi a druhov európskeho významu: popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fúzač alpský (Rosalia alpina), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a netopier obyčajný (Myotis myotis).

SKCHVU006 Dubnické štrkovisko (v rámci FMR Dubnica: k.ú. Bolešov, Borčice, Dubnica nad Váhom), výmera lokality: 60 ha, odôvodnenie návrhu ochrany: Dubnické štrkovisko je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie rybára riečneho (Sterna hirundo).

SKCHVU028 Strážovské vrchy (v rámci FMR Dubnica: k. ú. Ladce, Veľké Košecké Podhradie, Malé Košecké Podhradie, Košecké Rovné, Zliechov, Kopec, Horná Poruba), celková výmera lokality: 59 586 ha), odôvodnenie návrhu ochrany: Strážovské vrchy sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a výr skalný (Bubo bubo). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov orol skalný (Aquila chrysaetos), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), penica jarabá (Sylvia nisoria), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), strakoš sivý (Lanius excubitor), prepelica poľná (Coturnix coturnix), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a muchár sivý (Muscicapa striata) a žlna sivá (Picus canus).

Odporúčané weby