Slovenská republika je vnútrozemský štát ležiaci v srdci Európy. Svojou rozlohou 49 035 km2 je veľkosťou na 126. mieste. V rámci Európy je vo veľkosti územia na 27. mieste. Územie je pretiahnuté od západu na východ v dĺžke 428 km. Na šírku má 195 km, najužšie je 76 km.

Na juhozápadné Slovensko zasahuje severný okraj Panónskej panvy a zvyšok Slovenska vypĺňajú Karpaty. Prírodné celky Európy sú: Východoslovenská platforma, Kaledónska sústava, Hercínska sústava, Uralská sústava, Alpsko – Himalajská sústava a Stredoatlantický chrbát.

Existencia Karpát a podunajskej nížiny podmieňuje veľké kontrasty výšok, pestrosť geologickej stavby, tvarov reliéfu, teplôt, zrážok, pôd, rastlinnej pokrývky i živočíšstva.

Stručná charakteristika fyzickogeografickej polohy Slovenska

  • najsevernejší bod: Oravská Polhora, pri Babej hore: 49° 37´ s.g.š.
  • najjužnejší bod: pri Patinciach, na Dunaji: 47° 44´ s.g.š.
  • najzápadnejší bod: pri Záhorskej Vsi, na rieke Morave: 16° 50´ v.g.d.
  • najvýchodnejší bod: pri Novej Sedlici: 22° 34´ v.g.d.
  • šírkové rozpätie: 1° 53´
  • dĺžkové rozpätie: 5° 44´ (časový rozdiel cca 23 min.)
  • pásmo stredoeurópskeho času (miestny čas poludníka 15° v.g.d.)
  • územím prechádzajú rovnobežky 48° a 49° s.g.š.
  • najnižší bod: 94 m.n.m. (výtok Bodrogu)
  • najvyšší bod: 2 655 m.n.m. (Gerlachovský štít), výškový rozdiel medzi týmito bodmi je 2 561 m.n.m.

45 % povrchu Slovenska tvoria nízke vysočiny, 41 % nížiny, 13 % stredné vysočiny a 1 % vysoké vysočiny.

Hraničné geomorfologické celky s Poľskom - Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská kotlina, Skorušinské vrchy, Tatry, Podtatranská brázda, Spišská Magura, Pieniny, Ľubovnianska vrchovina, Busov, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy

Hraničné geomorfologické celky s Českom - Biele Karpaty, Javorníky, Turzovská vrchovina, Moravsko-sliezske Beskydy, Jablunkovské medzihorie

Hraničné geomorfologické celky s Maďarskom - Cerová vrchovina, Bodvianska pahorkatina, Slovenský kras, Košická kotlina, Slanské vrchy, Zemplínske vrchy, Východoslovenská nížina (rovina, pahorkatina)

Hraničné geomorfologické celky s Ukrajinou - Východoslovenská nížina (rovina, pahorkatina), Vihorlatské vrchy, Beskydské predhorie, Bukovské vrchy

Hraničné rieky - Dunaj, Ipeľ, Morava, Dunajec, Poprad, Tisa

Poloha rozvodnice medzi úmoriami slovenských riek

Rozvodnica medzi Čiernym a Baltským morom sa nachádza na chrbátniciach týchto geomorfologických celkov: Čergov, Spišsko-Šarišské medzihorie, Levočské vrchy, Kozie chrbty, západná časť Vysokých Tatier.

Vzhľadom na to, že Karpatský oblúk je posunutý na sever a rozvodie prebieha prevažne po súvislejšom páse flyšových pohorí, väčšina územia Slovenska - 96% patrí k úmoriu Čierneho mora a len malé územie - 4% na severe štátu je odvodňované do Baltského mora.

Po Karpatoch prebieha hlavné európske rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom. Slovensko predstavuje klenbu z ktorej sa rieky excentricky rozbiehajú. Nevýhodou je, že rieky u nás len pramenia a rýchle odtekajú do susedných štátov. Riečna sieť u nás je preto hustá ale rieky s výnimkou Dunaja majú relatívne málo vody, ktorá je nevyhnutná pre priemysel, sídla, lodnú dopravu.

Jedinou splavnou riekou a predstavujúcou významné výhody je Dunaj a prístup po ňom k Čiernemu moru a prostredníctvom kanálu Rýn – Mohan - Dunaj aj k Severnému moru.

Poloha najbližších prístavov

K hraniciam Slovenska sú najbližšie tieto námorné prístavy - Trieste (Tal.), Štetín (Poľsko), (námorné loďstvo a ich domovský prístav), Gdansk (Poľsko), Hamburg (Nemecko), Rijeka (Chorvátsko)

Izohypsa nížin a vysočín

Na Záhorskej, Východoslovenskej nížine a Panónskej panve je priebeh izohypsy oddeľujúcej nížiny od vysočín dosť nevýrazný, to znamená, že izohypsa je dosť podobná s hranicou nížin. V kotlinách na juhu stredného Slovenska jej priebeh nie je už taký jednoznačný. Menšie časti zasahujú do pohorí a nachádza sa tu aj malý ostrovček Cerovej vrchoviny.

Rozmiesnenie rastlinstva a živočíšstva Slovenska

Poloha v miernych geografických šírkach určuje predovšetkým podmienky na rozšírenie rastlinných spoločenstiev, s príslúchajúcimi živočíšnymi spoločenstvami a pôdnymi typmi, limituje tiež pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Vplyv polohy Slovenska na charakter klímy

Poloha Slovenska v daných geografických šírkach určuje celkový charakter klímy v miernej klimatickej oblasti so striedaním ročných období, čo ovplyvňuje aj hospodársky život na Slovensku.

V čase jarnej a jesennej rovnodennosti dopadajú lúče napoludnie na rovnobežku 48º pod uhlom 42º. V čase letného slnovratu dopadajú slnečné lúče na to isté miesto pod uhlom o 23,5º väčším, v čase zimného slnovratu pod uhlom o 23,5º menším. V dôsledku toho dostáva naše územie v letnom polroku o takmer 3x viac slnečného žiarenia ako v zimnom polroku. To vyvoláva rytmické zmeny v prírode a zasahuje aj do sociálneho života.

Ročnými obdobiami sú podmienené agrotechnické termíny v poľnohospodárstve, podľa nich sa plánujú dovolenky, rekrácie a pod.

Poloha v miernych geografických šírkach tiež limituje pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Vplyv polohy Slovenska na dopravné položenie

Vnútrozemská poloha je nevýhodná pre Slovensko z hľadiska námornej dopravy a absencie prímorskej rekreácie, lebo mnohé štáty (Anglicko, Španielsko) využívajú námornú dopravu, ktorú nemáme, na vybudovanie svojej ekonomiky. Nevýhody zmierňuje prístup po Dunaji k Severnému moru vďaka kanálu Rýn-Mohan-Dunaj.

Výhoda vnútrozemskej polohy spočíva v tom, že umožňuje kontakty s ostatnými štátmi na všetky svetové strany. Uskutočňuje sa tranzitná doprava iných štátov cez naše územie, čo pri zachovaní opatrení na ochranu životného prostredia môže pre nás znamenať finančný zisk.

Odporúčané weby