Azda najzákladnejšou silnou stránkou rozvoja priemyslu v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Trenčín je ich výborná geografická poloha, ktorá má strategický charakter najmä z hľadiska dopravnej infraštruktúry. Práve tá bola nesporne dôležitá pre zahraničných investorov. Ich investičnému rozhodnutiu o etablovanie sa v tomto regióne nasledovala intenzívna výstavba nových výrobných hál, priemyselných parkov, logistických centier a taktiež aj viacerých centier s obslužnou funkciou.

V dôsledku prílevu zahraničných investícií tu vznikli silné exportné väzby na zahraničné trhy, predovšetkým EÚ. Mnohé podniky vyvážajú viac ako 70% (niektoré až 90 %) svojej produkcie. Čo sa samotného priemyslu týka, výrazne pozitívnym faktorom je aj jeho tradícia na Považí, podobne ako diverzifikovaná odvetvová štruktúra nami sledovaného územia. Taktiež ide o územie s dobrým potenciálom pre inovatívny rozvoj tradičných odvetví i výskum a vývoj, pre ktoré je dobrou základňou aj prispôsobená sieť vzdelávacích inštitúcií, produkujúca dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Odzrkadlením napredujúcej ekonomiky územia i kvality pracovnej sily je aj dlhodobo nízka miera nezamestnanosti v oboch okresoch.

Brzdiacim faktorom v rozvoji však často sú neprehľadné vlastnícke vzťahy a čo sa dopravy týka, nedostatočný technický stav komunikácií menšieho významu, podobne ako absencia kombinovanej dopravy. K slabým stránkam priraďujeme aj nízku úroveň inovácie produktov, nedostatočné využívanie domácich surovín a podobne aj v protipóle uvádzaný vysoký podiel výrobkov určených na export.

Za možné ohrozujúce faktory pokladáme pomalú modernizáciu výrobných zariadení u starších podnikov, pomalé tempo inovačných procesov, prípadný budúci nedostatok investičného kapitálu ako aj stále aktuálna hrozba finančnej krízy. Negatívom, ktorý sa môže v budúcnosti ešte prehĺbiť, je značná zaostalosť marginálnych častí okresov, rovnako ako ich obmedzená dopravná dostupnosť. V neposlednom rade je ohrozením rastúca konkurencia ostatných regiónov Slovenska i prihraničných silných moravských regiónov a z enviromentálneho hľadiska ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd, ako aj kvalita ovzdušia v okolí hlavého dopravného koridora.

Príležitosťami nami riešeného regiónu sú aj naďalej zahraničné investície v spojení s rozvojom odvetví s vyššou pridanou hodnotou a enviromentálne vhodných odvetví, taktiež zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a budovanie logistických centier, pričom značným prínosom by mohlo byť aj skvalitnenie kapacít hraničných priechodov.

Silné stránky

Slabé stránky

 • výborná geografická poloha a strategická dopravná poloha v spojení sever-juh, východ-západ

 • dobrá dopravná infraštruktúra tvoriaca hlavné koridory SR s napojením na transeurópsky dopravný systém

 • disponibilná diverzifikovaná odvetvová priemyselná infraštruktúra

 • záujem zahraničných investorov

 • silné exportné väzby na trhy EÚ

 • potenciál pre inovatívny technologický rozvoj tradičných odvetví priemyslu

 • vysoký podiel materiálovej výroby

 • potenciál v oblasti vývoja, výskumu a inovácií

 • tradícia priemyslu v regióne

 • prispôsobenie sa vzdelávacích inštitúcií na nové odvetvia a výskum

 • pomerne vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí

 • dostatok kvalifikovanej pracovnej sily

 • dlhodobo nízka miera nezamestnanosti

 • nedostatočné využitie existujúcich výrobných kapacít

 • zastaralá technologická základňa

 • neprehľadné vlastnícke vzťahy

 • stavebný a technický stav komunikácií nižšieho významu

 • nedostatočné využívanie domácich surovín

 • vysoká koncentrácia v odvetviach strojárstva so zameraním na špeciálnu výrobu

 • nízka úroveň inovácie produktov

 • vysoký podiel výrobkov určených na export

 • absencia kombinovanej dopravy

 • trvalý trend presunu osobnej i nákladnej dopravy zo železnice na cesty

 • vysoký počet skládok

Príležitosti

Ohrozenia

 • rozvoj odvetví s vyššou pridanou hodnotou

 • rozvoj enviromentálne vhodných odvetví

 • zahraničné investície

 • budovanie priemyselných a technologických zón

 • vstup nosných investorov do existujúcej výrobnej infraštruktúry

 • zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu

 • zvýšenie využiteľnosti alternatívnych zdrojov energie

 • skrátenie inovačného cyklu

 • rozvoj služieb v sektore priemyslu

 • zvyšovanie exportu a jeho informačnej podpory

 • skvalitnenie kapacít hraničných priechodov

 • nedostatok investičného kapitálu

 • nedostatočná reštrukturalizácia priemyslu a ďalších rozhodujúcich odvetví v regióne

 • nedostatočný rast konkurencieschopnosti

 • korupcia

 • hrozba finančnej krízy

 • pomalá modernizácia výrobných zariadení

 • pomalé tempo inovačných procesov

 • rastúca konkurencia ostatných regiónov Slovenska a prihraničných regiónov

 • zaostávanie okrajových častí okresov a rovnako aj ich obmedzená dopravná dostupnosť

 • ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd

Prameň : Spracované podľa PHSR, 2003

Použitá literatúra

 • PHSR - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja (2003). Spracoval Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín 2003, pp, 5-98, 158 p. www.tsk.sk/buxus/docs//content/PHSR_TSK.pdf
 • Krasňanová, M. (2009): Rozvoj a transformácia priemyslu južnej časti Stredného Považia, Bratislava 2009

 

Odporúčané weby