V období po roku 1989 nastali výrazné zmeny v odvetviach hospodárstva a ani priemysel nebol výnimkou. Intenzívnu industrializáciu vystriedali značné zmeny ako na poli vlastníctva, tak aj v odvetvovej štruktúre i zamestnanosti. Mnohé podniky znižovali stavy zamestnancov, i objem výroby, boli sprivatizované a neskôr prešli aj do zahraničného vlastníctva. Privatizačná vlna výrazne ovplyvnila štruktúru a výkonnosť priemyslu nielen Slovenska, ale aj Považia.

Najpriemyselnejší charakter si v roku 1992 v novomestskom okrese udržali tradiční lídri, Nové Mesto nad Váhom a Stará Turá. Zaujímavé výsledky prinieslo zisťovanie podielu ekonomicky aktívneho obyvateľstva v priemysle z trvale bývajúceho. Najvyššie hodnoty sme zaznamenali v meste Stará Turá, obciach Očkov, Hôrka nad Váhom, Čachtice, Moravské Lieskové a pod. Naopak najnižší podiel mali obce Haluzice, Stará Lehota, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Bošáca, Modrovka.

Najviac pracujúcich v priemysle na km2 v tomto období bolo podľa očakávaní v Novom Meste nad Váhom a Starej Turej. Dobré výsledky dosiahli i Čachtice, Častkovce, Pobedim a Podolie.

V okrese Trenčín bolo najviac pracujúcich v priemysle na km2 v okresom meste, Nemšovej, Trenčianskej Teplej, Trenčianskych Tepliciach, Hornom Srní, Nemšovej atď. Čo sa týka pomeru pracujúcich v priemysle a trvale bývajúceho obyvateľstva, najvyšší podiel sme zaznamenali v známych priemyselných obciach. V Hornom Srní, Zamarovciach, Veľkej Hradnej, Trenčianskych Miticiach, Bobote, Veľkých Bierovciach ako aj v meste Nemšová. Naopak najnižšie hodnoty dosiahli Adamovské Kochanovce, Trenčianske Teplice, Štvrtok a iné.

Z dôvodu inej štatistickej klasifikácie v tomto období dokumentujeme štruktúru zamestnanosti v priemyselnej výrobe podľa OKEČ až z roku 1999. Koniec 90. rokov môžeme označiť ako začiatok silnej dominancie elektrotechnického priemyslu v okrese Nové Mesto nad Váhom. Pozoruhodná je aj skutočnosť, že v tomto období sa toto odvetvie ešte neudomácnilo v trenčianskom okrese, kde bola toho času ešte výrazná dominancia textilného a odevného priemyslu, zamestnávajúceho viac ako polovicu osôb pracujúcich v priemyselnej výrobe.

Je dôležité poznamenať, že dostupné štatistiky neuvádzajú ani v jednom z okresov zamestnaných v odvetví energetiky a podobne, ako je tomu u ostatných rokov, ktoré sme analyzovali, evidencia OKEČ uvádza len podniky s dvadsať a viac zamestnancami a z dôvodu ochrany údajov dôverného charakteru sú uvedené iba údaje za päť a viac podnikov. Taktiež treba uviesť, že dňa 1.7.1995 vznikla v okrese Trenčín obec Petrova Lehota odčlenením od obce Motešice, čo sme zohľadňovali aj pri súhrne štatistických informácií a následnej tvorbe máp.

Súčasný stav priemyslu

V tejto kapitole by sme chceli poukázať na vývoj priemyselného odvetvia v posledných rokoch. Z dôvodu bohatšej dátovej základne sme si vybrali roky 2001, 2005 a 2007, pričom sme zapracovali i najnovšie poznatky. Taktiež sme charakterizovali hlavné odvetvia priemyslu a ich predstaviteľov, predovšetkým mladé rozvíjajúce sa podniky, taktiež podniky, ktoré zmenili v dôsledku zahraničného investora svoje meno a pod. Na úvod je však potrebné uviesť, ako sme už vyššie poznamenali, že dostupné štatistiky OKEČ uvádzajú podniky s dvadsiatimi a viac zamestnancami a rovnako z dôvodu uchovania dôverných informácií za tri alebo päť a viac podnikov. Preto musíme pri našich výpočtoch počítať s istým skreslením a výpovedná hodnota vypočítaných údajov neodzrkadľuje dostatočne presne skutočný stav. K odchýlkam výsledkov štatistík, ktoré nám slúžili ako zdroj dát v poslednom období výrazne prispieva i skutočnosť, že mnohé veľké podniky zamestnávajú ľudí na dohodu o vykonaní práce, alebo cez personálne agentúry.

Odvetvová štruktúra priemyslu

Rok 2001

V roku 2001 v okrese Nové Mesto nad Váhom tvorilo priemyselné odvetvie zamestnávalo 55 % ľudí zo všetkých odvetví ekonomických činností. V rámci priemyslu bol najvyšší priemerný evidenčný počet zamestnancov vo výrobe elektrických a optických zariadení. Tvoril podiel 25 % zo všetkých zamestnaných a 49% v rámci pracujúcich v priemysle.

Je taktiež zaujímavé sledovať indexy za rovnaké obdobie (teda porovnanie rokov 2001 a 2000). Výrazné zmeny sme zaznamenali v oblasti výroby strojov a zariadení, kde bol medziročný prepad takmer polovičný. Ostatné priemyselné odvetvia zaznamenali buď mierny pokles alebo rovnako miery nárast. Je však ešte nutné poukázať na výraznú pozitívnu zmenu v zamestnanosti v oblasti výroby elektrických a optických zariadení, kde bol medziročný nárast viac ako 1,5 násobný.

Priemerná mesačná mzda v tomto období vo všetkých odvetviach hospodárstva dosiahla výšku 406.69 € (12 252 Sk), v priemysle bola výrazne vyššia a predstavovala 453.40 € (13 659 Sk). Najvyššie mzdy boli v roku 2001 v oblasti výroby potravín, nápojov a ich priemer bol 477.56 € (14 387 Sk).

V okrese Trenčín sa priemysel podieľal na zamestnanosti v roku 2001 viac ako 47 %. V tomto období bol okres ešte silne zameraný na jedno priemyselné odvetvie. Bol ním tradičný textilný priemysel. Zamestnával takmer 23 % zamestnancov zo všetkých odvetví ekonomických činností a viac ako polovicu (60 %) v jednotlivých odvetviach priemyslu.

Medziročný nárast v tomto odvetví bol len mierny a preto možno hovoriť o textilnom priemysle ako o stabilnom odvetví v tomto období. Priemerná mesačná mzda bola však v tomto odvetví nižšia ako priemer vo všetkých odvetviach ekonomických činností a dokonca najnižšia zo všetkých priemyselných odvetví. V tomto období predstavovala 329.78 € (9 935 Sk). Najvyššie mzdy boli vo výrobe strojov a zariadení, ktoré prevyšovali priemerné zárobky v textilnom priemysle až o vyše 165.97 € (5 000 Sk). Celková priemerná mesačná mzda v roku 2001 bola 388.44 € (11 702 Sk) a v priemysle 395.04 € (11 901 Sk).

Je zrejmé, že oba sledované okresy mali v roku 2001 jedno dominantné odvetvie, textilná a odevná výroba v trenčianskom okrese a výroba elektrických a optických zariadení v novomestskom okrese. Štruktúra priemyselnej výroby Trenčianskeho kraja i Slovenskej republiky (SR) bola pochopiteľne omnoho rôznorodejšia, pričom priemysel v kraji zamestnával 55 % (pracujúcich a priemerná mzda v tomto odvetví bola 420.40 € (12 665 Sk).

Podiely počtu pracujúcich v priemysle k trvale bývajúcemu obyvateľstvu a k ploche sme za jednotlivé obce analyzovali aj za rok 2001. Najvyšší počet pracovných miest v priemyselnej výrobe k počtu obyvateľov sme zaznamenali v obciach Horné Srnie, Bobot, Neporadza, Trenčianske Mitice, Selec v trenčianskom a v meste Stará Turá a obciach Kálnica, Očkov, Višňové a Vaďovce v novomestskom okrese.

Z hľadiska podielu pracujúcich v priemysle na km2 najlepšie výsledky dosiahli Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Nemšová a Svinná. V okrese Nové Mesto nad Váhom vysoko najvyššie hodnoty dosiahlo okresné mesto a s výrazne nižším podielom ho nasledovali aj Stará Turá a obce Častkovce, Čachtice, Dolné Srnie a Kočovce.

Najnižšie hodnoty sme zaznamenali u predovšetkým o obcí na ľavom brehu Váhu, ako aj v okrajových častiach Bielych Karpát. Ako napríklad Nová a Stará Lehota, Nová Bošáca, Drietoma, Dubodiel a pod. viď Mapa č. 6 v Prílohách.

V roku 2001 sme sledovali aj počet priemyselných subjektov v jednotlivých obciach a najvyšší sme zaznamenali podľa očakávaní v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Vysokú početnosť priemyselných subjektov sme zaznamenali aj v Trenčianskej Teplej, Trenčianskej Turnej i Trenčianskych Tepliciach, podobne v Nemšovej, Hornom Srní, Trenčianskych Stankovciach a Drietome. V novomestskom okrese v priemyselnej Starej Turej a obciach Čachtice, Lubina a Moravské Lieskové.

Rok 2005

Analýza okresu Nové Mesto nad Váhom podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) potvrdila, že priemysel možno označiť ako dominantné odvetvie. V roku 2005 zamestnávalo viac ako 70 % zamestnancov spomedzi všetkých ekonomických činností.

Najvyššiu zamestnanosť dosiahla výroba elektrických a optických zariadení. Toto moderné odvetvie sa udomácnilo vo viacerých okresoch na Slovensku a v roku 2005 v novomestskom okrese zamestnávalo 41,5 % zamestnancov v rámci všetkých ekonomických odvetví a až 63 % v rámci priemyselných odvetví.

Priemerná mzda v tomto odvetví však nedosahovala najvyššie hodnoty a v roku 2005 bola na úrovni 608.64 € (18 336 Sk), teda dokonca nižšia ako priemerná mzda vo všetkých priemyselných odvetviach. Tá predstavovala 620.76 € (18 701 Sk). V rámci výroby elektrických a optických zariadení je vhodné poukázať na dve hlavné podkategórie, ktorými sú výroba elektrických strojov a prístrojov, ktorej počet zamestnancov bol 3 968 a výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov, hodín a hodiniek, s počtom zamestnancov 1 872.

Druhým najzastúpenejším odvetvím, čo sa zamestnanosti týka, bola výroba strojov a zariadení. Priemerný evidovaný počet zamestnancov bol 1 375 a priemerná mzda dosiahla 652.63 € (19 661 Sk). Čo sa priemernej mzdy týka, vo väčšine priemyselných odvetví dosahovali zamestnanci vyššie mzdy ako priemer vo všetkých odvetviach ekonomických činností, ktorý v roku 2005 bol 585.14 € (17 628 Sk). Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenali odvetia výroby gumy a spracovania dreva, mierny pokles zaznamenalo odvetvia strojárstva.

V okrese Trenčín v roku 2005 priemysel zamestnával 43,5 % ľudí zo všetkých odvetví ekonomických činností. Odvetvie priemyslu malo v okrese Trenčín v porovnaní s Novým Mestom nad Váhom v roku 2005 už značne rôznorodejšie zastúpenie. K tradičným odvetviam tohto regiónu sa pridali i nové modernejšie a vytvorili tak zaujímavú mozaiku. Najzastúpenejšia v okrese bola naďalej výroba textílií a odevov s priemerným evidenčným počtom zamestnancov 4 551, čo predstavuje 32 % zamestnanosť v priemysle a 13,6 % v rámci všetkých ekonomických činností. Dominancia odevného a textilného odvetvia bola na ústupe, výroba elektrických a optických zariadení sa jej veľmi priblížila a dosiahla podiel 31% v rámci priemyselných odvetví a takmer 13 % zo všetkých ekonomických odvetví.

V rámci textilného priemyslu v okrese Trenčín treba rozlíšiť výrobu textílií a výrobu odevov, úpravu a farbenie kožušín, ktorá má výrazne vyšší priemerný evidenčný počet zamestnancov. Paradoxom je skutočnosť, že v týchto odvetviach bola najnižšia priemerná mesačná mzda a dosiahla hlboko podpriemerné hodnoty. Predstavovala 391.59 € (11 797 Sk) v textilnom a 431.12 € (12 988 Sk) vo výrobe elektrických a optických zaradení.

Priemerná mzda v okrese Trenčín v rámci priemyslu dosiahla v sledovanom období 498.37 € (15 014 Sk) a celkovo vo všetkých odvetviach ekonomických činností 523.60 € (15 774 Sk). Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenalo elektrotechnické odvetvie, naopak najvýraznejší pokles zaznamenal potravinársky priemysel a strojárstvo.

Podľa prehľadu aktívnych hospodárskych subjektov podľa činnosti (OKEČ-u) z ročeniek ŠÚ SR sme zistili, že 31.12.2005 bolo v okrese Nové Mesto nad Váhom evidovaných 222 priemyselných subjektov z celkového počtu 1 387, čo predstavuje 16%. V okrese Trenčín sa v tomto období nachádzalo 335 subjektov s priemyselným zameraním, teda 10 % zo všetkých hospodárskych subjektov. V oboch okresoch najvyššiu početnosť dosiahli subjekty vnútorného obchodu, hotelov a reštaurácií, pričom treba brať na zreteľ skutočnosť, že sa jedná o podniky s 20 a viac zamestnancami.

Podľa mestskej a obecnej štatistiky poskytnutej ŠÚ SR, z ktorej sme vychádzali aj v roku 2001, bolo najviac priemyselných podnikov v rokoch 2005 a 2006 v tradične priemyselných mestách a obciach ako Trenčín, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce , Nemšová a Horná Súča, v novomestskom okrese okrem okresného mesta a Starej Turej aj v Čachticiach, Moravskom Lieskovom a pod. viď. Mapa č. 7 v Prílohách.

Rok 2007

Výrazne priemyselný charakter si okres Nové Mesto nad Váhom udržal aj v roku 2007, kedy v odvetví priemyslu pracovalo už 72 % zamestnancov zo všetkých ekonomických činností. Najvýznamnejším priemyselným odvetvím naďalej ostala výroba elektrických a optických zariadení, ktorá zamestnávala takmer 47 % pracujúcich v rámci všetkých ekonomických odvetví a až 67 % v rámci priemyslu.

Priemerná mzda v okrese sa v sledovanom roku zvýšila a dosiahla celkový priemer 696.47 € (20 982 Sk), pričom priemerná mzda v priemyselných odvetviach bola ešte vyššia a predstavovala až 734.88 € (22 139 Sk). Najvyššia priemerná mesačná mzda bola v roku 2007 v odvetví výroby výrobkov z gumy a plastov, kde dosiahla 969.93 € (29 220 Sk) a naopak najnižšia v oblasti spracovania dreva, 436.20 € (13 141 Sk). Pri analýze priemernej mesačnej mzdy je však potrebné podotknúť, že v roku 2007 v porovnaní všetkých okresov dosiahla najvyššiu hodnotu kraja práve v novomestskom okrese.

V okrese Trenčín predstavovala zamestnanosť v priemysle ku koncu roku 2007 takmer 37 %. Výroba elektrických a optických zariadení bola priemyselným odvetvím s najvyšším priemerným evidenčným počtom zamestnancov. Pracovalo v nej 12 % zamestnancov zo všetkých ekonomických odvetví a 36 % zamestnancov z priemyslu. Textilný priemysel sa ako tradične silné odvetvie v tomto regióne umiestnil z hľadiska počtu zamestnancov na druhom mieste s 25 %-ným podielom zamestnanosti v priemysle.

Čo sa priemernej mzdy okresu Trenčín týka, celkovo možno povedať, že nepatrí k najvyšším v kraji, avšak, i keď len mierne, ale je vyššia ako krajský priemer. Jej hodnota v roku 2007 predstavovala 645.46 € (19 445 Sk), kraj 644.63 € (19 420 Sk). Odvetvím s najvyššou priemernou mesačnou mzdou v rámci priemyslu bola výroba strojov a zariadení (786.16 € (23 684 Sk)), naopak najnižšia v textilnom priemysle (465.91 € (14 036 Sk)).

Najvýraznejší medziročný prepad zaznamenalo podľa očakávania odvetvie textilného a odevného priemyslu, ostatné odvetvia sa si držali približne stabilnú pozíciu s miernymi zmenami na poli zamestnanosti.

Podľa prehľadu aktívnych hospodárskych subjektov ŠÚ SR sme zistili, že v okrese Nové mesto nad Váhom sa ku dňu 31.12.2007 nachádzalo 241 subjektov z odvetvia priemyslu z celkového počtu 1 603, čo predstavuje 15 %. Počet priemyselných subjektov bol v trenčianskom okrese 364, čo je 9,6 % z celkového počtu 3 810 hospodárskych subjektov. Oproti roku 2005 ich absolútny počet síce vzrástol, ale pri porovnaní ich podielu z celkového počtu hospodárskych subjektov zaznamenávame pokles.

Z uvedeného je zrejmé okres Nové Mesto nad Váhom má v súčasnosti priemyselnejší charakter ako okres Trenčín. Možno o ňom hovoriť ako o priemyselnom okrese a taktiež okrese s výbornými výsledkami v zamestnanosti ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Okres sa za posledné roky výrazne zmenil a jeho rozvoju dopomohol predovšetkým príchod zahraničných investorov, budovanie nových priemyselných parkov, výrobných hál, skladových priestorov ako aj technickej infraštruktúry. Naopak okres Trenčín v posledných rokoch podľa viacerých analytikov stagnuje. Je však nutné poznamenať, že sa tu rozvíjajú sofistikovanejšie odvetvia, rozvíja sa veda a výskum.

Ak porovnáme oba sledované územné celky v rozmedzí troch sledovaných rokov 2001, 2005 a 2007, zistíme viaceré zaujímavé skutočnosti.

Kým v okrese Nové Mesto nad Váhom (NM) podiel zamestnaných v priemysle neustále stúpal, v okrese Trenčín (TN) naopak sústavne klesal. Toto možno považovať za dôsledok intenzívnejšieho rozvoja tretieho a štvrtého sektora v trenčianskom okrese, avšak priemyselná tradícia je naďalej veľmi výrazná a podľa najnovších informácií by mal do mesta Trenčín zavítať strategický investor so zámerom priemyselnej výroby. Zaujímavé a mierne prekvapivé je i porovnanie priemerných mesačných miezd, ktoré ukázalo, že v NM bola v sledovanom období neustále vyššia a to výrazne. V roku 2007 o viac ako 120 € (3615.12 Sk).

TN zaznamenal dokonca v roku 2005 nižšiu priemernú mesačnú mzdu, ako krajský priemer. Dôvodom týchto značných rozdielov by mohol azda byť prílev zahraničných investícií v sledovanom období v NM, rovnako ako dominancia moderného a rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia výroby elektrických a optických zariadení.

Priemyselnú prevahu NM potvrdilo aj porovnanie celkového objemu tržieb v priemyselnej výrobe, keď ku koncu roka 2005 bol takmer 1,3 - krát vyšší ako v TN a v roku 2007 bol rozdiel ešte väčší. Novomestský okres maj takmer 1,6 – krát vyšší objem tržieb. Tržby spolu v priemyselných podnikoch Trenčianskeho kraja dosiahli v roku 2007 objem 5 296 mil. € (159 558 mil. Sk) a medziročne stúpli o 3,6%.

Hrubý obrat priemyselných závodov (v tis. EUR)

územie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SR

29231249,5

32575568,7

38701828,2

41719704,2

43975132,3

52961732,7

60218224,3

TSK

3301619,9

3625718,4

3880925,8

4001435,0

4350418,5

4755071,1

4978093,4

Okres NM

513091,2

566335,5

667872,9

536331,5

846629,0

991774,1

1051499,1

Okres TN

626826,9

755229,0

616435,4

663979,4

614467,1

613489,6

629105,2

Poznámka : údaje za priemyselné závodné jednotky s 20 a viac zamestnancami

Použitá literatúra

  • Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) (2002) : Bulletin 2001. Vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky - Krajská správa v Trenčíne, Odbor informatiky, registrov a informačných služieb, Oddelenie informačných služieb, Trenčín 2002. Kód publikácie 3010401, 159 p.
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) (2006) : Bulletin 2005. Vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky - Krajská správa v Trenčíne, Odbor informatiky, registrov a informačných služieb, Trenčín 2006, CD ROM.
  • Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) (2008), (1) : Bulletin 2007. Vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky - pracovisko v Trenčíne, Odbor informatiky, registrov a informačných služieb. Trenčín 2008, CD ROM.
  • Krasňanová, M. (2009): Rozvoj a transformácia priemyslu južnej časti Stredného Považia, Bratislava 2009
  • Databáza regionálnej štatistiky Štatistického úradu Slovenskej republiky,
  • http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index.htm, 2.3.2009

Odporúčané weby