Azonálne pôdne typy ovplyvňuje ich materská hornina (chemizmom) a prítomnosť hladiny podzemnej vody blízko povrchu príp. záplavy.

Rendzina: materská hornina vápence, dolomity, travertíny, sliene. Vzniká hromadením humusu. Je menej úrodná ako kambizeme (plytké, skeletnaté, výsušnosť, jednostranný chemizmus).

 • Subtypy: modálna, kultizemná, kambizemná, sutinová, rubifikovaná, organogénna
 • Výskyt: Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina, Strážovské vrchy, Chočské vrchy, Malé Karpaty, Považský Inovec, Vysoká a Malá Fatra, Nízke Tatry a inde

Pararendzina: nečisté vápence, vápnité piesky, pieskovce a bridlice s 10-50 % uhličitanu vápenatého. Sú úrodnejšie ako rendziny.

 • Subtypy: modálna, kambizemná, pseudoglejová, rubifikovaná, kultizemná
 • Výskyt: ostrovkovito vo flyšovom a bradlovom pásme, Juhoslovenská a Košická kotlina

Litozem: pevné silikátové až karbonátové substráty. Má plytký humusový horizont.

 • Subtypy: modálna, organogénna

Regozem: nespevnené silikátové až karbonátové substráty. Má hlbší humusový horizont a je menej úrodná.

 • Subtypy: modálna, kultizemná, podzolová, pseudoglejová, glejová
 • Výskyt: viate piesky Záhorskej nížiny, Juh Podunajskej a Východoslovenskej nížiny

Fluvizem: sedimenty riek a väčších potokov. Vzniká hromadením humusu prerušovaným záplavami a sedimentáciou povodňového materiálu. Fluvizeme sú veľmi úrodné aj neúrodné (v závislosti od podložia).

 • Subtypy: modálna, kultizemná, glejová, slanisková, slancová
 • Výskyt: pásy pozdĺž veľkých riek (Váh, Hron, Morava, Nitra, Hornád, Ondava, Laborec), Podunajská a Východoslovenská rovina (sútoky riek)

Čiernice: širšie nivy bez záplav a veľkých výkyvov hladiny podzemných vôd. Prebieha tu lužný proces. Sú veľmi úrodné pôdy.

 • Subtypy: modálna, glejová, organozemná, slancová, slanisková, černozemná

Glej: hladina podzemnej vody trvalo vyššia ako 100-80 cm pod povrchom, terénne depresie nív a pri prameniskách. Vznikajú v dôsledku glejových procesov. Sú bez odvodnenia nevhodné na obrábanie.

 • Subtypy: modálny, močiarový, organozemný, kultizemný
 • Výskyt: nivy neregulovaných tokov, pozdĺž Ipľa, na Východoslovenskej rovine

Organozem: vzniká hromadením rašeliny vo vlhkom prostredí. Organozeme sú nevhodné na obrábanie, ťažba na zlepšenie kvality pôd v záhradníctve.

 • Subtypy: modálna, slatinná, kutlizemná, litozemná, glejová
 • Výskyt: ostrovy na Orave, Podunajská a Záhorská nížina

Odporúčané weby