Kultúra (z latinského cultura "spracovanie, údržba, poľnohospodárstvo," resp. colera "žiť, kultivovať, uctievať") je v najširšom zmysle všetko, čo je výsledkom tvorivého procesu ľudskej činnosti. Výsledkom kultúry môže byť napríklad umenie, ale aj duchovné prvky, ako je právo, morálkq, náboženstvo a veda.

Výraz kultúra môže definovať určitú skupinu ľudí, s podobným správaním, ale aj všetkých ľudí jesne definovať a rozlíšiť od živočíchov.

Pojem kultúra možno vykladať rôzne, najčastejšie ma však opisnú funkciu (opisuje kultúru istého obdobia), alebo môže byť nariaďovať súhrn noriem a pravidie, ktoré platia v určitom čase, mieste, prípadne spoločnosti.

Umenie je výsledkom tvorivého procesu človeka. Umenie je produkt kultúry a širšom zmysle sa jedná o činnosť založenú na vnímaní, predstavivosti, vedomostiach, ale aj intuícii.

Výsledkom tvorivého procesu je spravidla umelecké dielo, ale v modernom umení môže byť za umenie považovaný i proces sám o sebe. Umenie je vytvárané umelcami. Umenie je spôsobom sebarealizácie a sebavyjadrenia.

  • Vizuálne umenie je spojené s klasickými žánrami maľby a kresby, sochárstva, ale aj architektúry.
  • Hudba ako ďalšia podstatná zložka umenia sa delí na dva hlavné podcelky vokálnu a inštrumentálnu hudbu.
  • Literatúra zahŕňa najmä žánre epiky, lyriky, drámy a poézie.
  • Živé umenie predstavuje žánre divadla, tanca, filmu a opery.

Umenie prežíva od svojho vzniku pomerne živý rozmach ako je tomu v súčasnosti napríklad u fotografie, alebo multimédií.

Odporúčané weby