V tomto článku vám prinášame prehľad základných hudobných pojmov, s ktorými sa môžete stretnúť v hudbe, hudobnej teórii pripadne počas čítania nôt.

Čo je to hudba?

Hudba je umenie, ktoré vyjadruje krásu prostredníctvom tónov

Notová osnova

Notová osnova je päť čiar (linajok) rovnako od seba vzdialených. Noty sa píšu nielen na ne, ale aj medzi ne. Skladá sa teda z piatich linajok a zo štyroch medzier. Linajky a medzery sa počítajú zdola nahor.

Táto osnova by nestačila na zápis vyšších a nižších tónov ležiacich mimo osnovy a preto používame ešte pomocné čiary. Pomocné čiary sú krátke, s linkami osnovy rovnobežné čiary.

Notové Kľúče

Notové kľúče sú pomocnými znakmi, ktoré nám umožňujú písať noty bez veľkého počtu pomocných čiar. Označujú meno noty na určitej čiare a udávajú výšku tónu ktorý znázorňujú. Píšeme ich na príslušnú čiaru na začiatku každej osnovy. V súčasnosti sa najviac využíva husľový (G kľúč) a basový kľúč (F kľúč).

Predznamenania

Predznamenania sú posuvky na začiatku skladby (tzv. hlavné, alebo aj stále). Platia pre všetky príslušné noty vo všetkých oktávach v celej skladbe. Pravda, ak sa medzitým nezrušia a nenastúpi nové predznamenanie.

Čo je to zvuk a tón?

Zvuk je všetko čo počujeme. Hudba užíva jemné, čisté a ušľachtilé zvuky. Tieto zvuky nazývame tóny. Tón má 4 vlastnosti. Výšku, dĺžku, silu a farbu. Tón je zvuk merateľnej výšky.

Akord

Akord je súzvuk aspoň troch tónov, ktoré majú rôznu výšku. Podľa počtu tónov, rozoznávame viacero druhov akordov:

 • kvintaktord – súzvuk 3 tónov
 • septakotrd – súzvuk 4 tónov
 • nonakord – súzvuk 5 tónov
 • undecimový akord – súzvuk 6 tónov
 • tercdecimový akord – súzvuk 7 tónov

Hudobná abeceda

c d e f g a h c

Nota

Nota je značka pre tón.

Bodka za notou

Bodka za notou nám predlžuje notu o polovicu jej hodnoty.

Pomlčky

Na označenie dôb v ktorých hlas umĺkne používame pomlčky, ktoré podobne ako noty majú rozdielne trvanie a podľa toho aj rozličný tvar.

Rytmus

Rytmus je pravidelné striedanie prízvučných (ťažkých) a neprízvučných (ľahkých) dôb.

Tempo

Tempo je rýchlosť, ktorou hráme, alebo spievame skladbu.

Takt

Takt je uzatvorený celok prízvučných a neprízvučných dôb. Takty sú oddelené taktovými čiarami. Takt označujeme číselným zlomkom na začiatku skladby v notovej osnove. Horne číslo označuje počet hodnôt. Dolné číslo označuje hodnoty.

Legato

Legato je oblúčik, ktorý spája dve alebo viacej nôt rôznej výšky.

Ligatúra

Ligatúra je oblúčik, ktorý spája dve noty rovnakej výšky. Prvá sa zahrá, druhá sa zadrží.

Koruna (fermata)

Označuje ľubovoľné predĺženie tónu.

Synkopa

Synkopa je rytmický útvar, ktorý vznikne prenesením pravidelného prízvuku z ťažkej doby na ľahkú.

Posuvky (akcidentály)

Posuvky sú znamienka, ktorými označujeme zvýšenie, alebo zníženie tónov. Hlavné posuvky sú:

 • krížik: zvyšuje tón o poltón. Tón dostáva koncovku is
 • béčko: znižuje tón o poltón. Tón dostáva koncovku es
 • odrážka: odrážka ruší platnosť krížika alebo béčka

Dynamika

Dynamika v hudbe znamená rôzne odstupňovanie sily tónu. Označuje sa dynamickými znamienkami.

Stupnice

Stupnica je rad tónov diatonicky usporiadaných v medziach oktávy. Diatonické usporiadanie je striedanie celých tónov a poltónov. Stupnice rozoznávame:

 • durové (trvrdé)
 • molové (mäkké)

Stupnica má 7 stupňov. Najdôležitejšie pomenovania stupňov sú:

 • I. stupeň – tonika
 • IV. stupeň – subdominanta
 • V. stupeň – dominanta
 • VII. stupeň – citlivý tón

Odporúčané weby