Počet obyvateľov Kanady každoročne stúpa a veľkou mierou tomu prispieva práve imigrácia. Podľa štatistických údajov tvorili imigranti dve tretiny prírastku obyvateľstva v roku 2005. Pre porovnanie: v Spojených štátoch je to len 38%. Kanada je jedinou krajinou na svete s aktívnou prisťahovaleckou politikou. Multikulturalizmus považuje za jeden zo svojich najvýznamnejších a najcharakteristickejších znakov.

Počet prijatých imigrantov od 80. rokov plynule stúpal, v súčasnosti si však udržiava stagnujúci charakter. Väčšina prisťahovalcov si za svoj nový domov vyberá najľudnatejšiu a najpriemyselnejšiu provinciu Ontario. Avšak za posledné roky počet prisťahovalcov do tejto provincie z miernymi výkyvmi stagnuje. Naopak stále príťažlivejšou je pre prisťahovalcov Britská Kolumbia a Québec.

Do Kanady prichádzajú desiatky rôznych národností a rôzneho náboženského vyznania. Podľa skúseností z Európy, alebo iných napr. ázijských oblastí by teda Kanada mala mať ideálne podmienky pre rôzne typy neznášanlivosti. Realita je však úplne iná. Je to dané tým, že Kanada prijíma relatívne vysoké percento migrantov a ako štát ponúka štedrý sociálny systém a imigrácia je všeobecne vnímaná prevažne pozitívne.

Kanada je jednou z mála krajín, ktoré míňajú viac peňazí za integráciu imigrantov, než za výkon imigračnej a azylovej politiky. Podľa prieskumov verejnej mienky si väčšina Kanaďanov cení multinárodnostného zloženia obyvateľstva. Viac ako polovica (68%) verí, že multikultúrnosť spoločnosti zmierňuje vplyv extrémizmu na Kanadu. Kanaďania podľa výskumov považujú imigráciu dokonca za veľmi prínosnú. Medzi výhody prisťahovalectva patrí napríklad väčšia medzinárodná konkurencieschopnosť, či populačný rast, čo potvrdzujú aj najnovšie štatistické údaje.

Pracovné povolenie a nedostatok IT špecialistov

Prijímajúcim procesom pracovného povolenia prejdú len tí, ktorí získajú dostatočný počet bodov v prisťahovaleckých testoch. Cieľom testov je overiť, či sú žiadatelia pre krajinu ekonomickým prínosom. S prispením organizácie, ktorá od roku 1992 združuje kanadských softvérových odborníkov a zameriava sa na mapovanie ľudských zdrojov v tejto oblasti na území Kanady (Software Human Resource Council), bol v roku 1997 spustený Software Development Worker Pilot Program (SDWPP). Kanada takto ponúkla jednoduchšiu cestu, pri získavaní pracovného povolenia kvalifikovaných IT pracovníkom. V roku 1998 bol navyše spustený sprievodný projekt pre manželky/ov odborníkov, ktorí prichádzajú do Kanady a jednoduchší prístup na kanadský pracovný trh. Evaluácia pilotného projektu SDWPP vyhodnotila program ako najefektívnejší vzhľadom k vynaloženým nákladom. Dĺžka pracovného povolenia sa pohybovala okolo 15 mesiacov, pričom udelené vízum nebolo predstupňom k získaniu dlhodobého, resp. trvalého pobytu.

Zamestnávanie cudzincov v Kanade je možné aj v iných profesiách, ale v tomto prípade je nevyhnutné mať zabezpečenú záruku súčasného, prípadne budúceho kanadského zamestnávateľa. Záruka spočíva v tom, že zamestnávateľ prehlási že vyčerpal všetky možnosti najať na dané miesto kanadského občana a že zamestnanie cudzinca umožní udržať prípadne rozšíriť ponuku pracovných miest.

Pri hodnotení kvalifikácie zvolila Kanada takisto bodový systém. V poslednej dobe sa práve bodový systém stáva terčom verejnej kritiky, keďže v dotazníku sa započítava aj kvalifikácia manžela alebo manželky (Médiami bol zverejnený prípad kvalifikovaného biochemika s PhD. a ôsmimi rokmi praxe na nemeckej prestížnej univerzite, ktorý získal len 72 bodov v bodovacom systéme, pretože jeho manželka mala len strednú školu a žiadnu prax). Ďalším problémom je skutočnosť, že za prihlášku do systému sa platí. Lenže ľuďom, ktorí sa prihlásili podľa starých pravidiel, ale nezodpovedajú novým, neboli peniaze vrátené, čo samozrejme vyvolalo u verejnosti ďalší odpor voči systému. Nové pravidlá boli vytvorené pravdepodobne preto, aby sa využilo práce cudzincov, ktorí už v Kanade žijú.

V čase medzi júnom 2002 a februárom 2003 sa v rámci programu prihlásilo 26 000 ľudí, čo predstavuje 75% pokles voči rovnakému časovému obdobiu predchádzajúci rok. Vzhľadom ku geografickej a demografickej situácii v Kanade je možné získať viac bodov v hodnotení, pokiaľ žiadateľ súhlasí s tým, že bude žiť v odľahlejšej časti krajiny, ktorá sa potýka s nedostatkom odborníkov. Zatiaľ žije 52% imigrantov v Toronte, 15% vo Vancouveri a 11% v Montreale.

Do Kanady prichádza ročne pracovať asi 100 000 ľudí, z nich asi 10% pripadá na IT špecialistov. Jedným z dôvodov, prečo Kanada tak potrebuje softvérových odborníkov, je odchod samotných kanadských IT pracovníkov do USA. V júni 2000 odišlo do USA cez 62 000 Kanaďanov čo je dvakrát viac, než päť rokov predtým.

Odporúčané weby