Ekonomika, alebo hospodárstvo je súčet všetkých inštitúcií a činností, ktoré slúžia na uspokojenie ľudských potrieb. Ekonomické podcelky predstavujú domácnosti a rôzne hospodárske inštitúcie, súkromného a verejného charakteru. Výroba, spotreba, obeh tovarov, prerozdeľovanie statkov sú základnými ekonomickými celkami. Ekonomická definícia rozlišuje globálnu, makro- a mikroekonomickú úroveň hospodárstva.

V súčasnoti existujú viaceré ekonomické systémy. Politický a právny rámec predstavujú základ ekonomickej aktivity v rámci konkrétnej ekonomickej oblasti. Vo voľnom trhovom hospodárstve výroby a spotreby pri ideálnom stave trh riadi optimálny tok ekonomických dejov bez akýchkoľvek zásahov zvonka. Štát má vo voľnom trhovom hospodárstve za úlohu najmä vytvorenie právneho systému.

Trhové hospodárstvo

Základné vlastnosti voľného trhu sú - zmluvná, obchodná, spotrebiteľská a profesionálna sloboda a súkromné vlastníctvo. Cena produktu je odvodená od ponuky a dopytu na trhu. Vzniká v dôsledku voľnej hospodárskej súťaže, ktorá nie je obmedzovaná štátom.

Sociálne orientované trhové hospodárstvo

Sociálne orientované trhové hospodárstvo je jedným z najbežnejších ekonomických systémov súčasného sveta. Výhody slobodného trhového hospodárstva sa využívajú na tlmenie negatívnych javov ako napríklad deštruktívna konkurencia, anti-sociálne podmienky a prebytok ekonomickej moci. Cieľom ekonomiky voľného trhu je prosperujúce hospodárstvo a blahobyt, ale aj sociálne zabezpečenie. Tieto ciele sú dosiahnuté prostredníctvom aktívnych politík trhu práce a bytovej politiky.

Centrálne plánované hospodárstvo

Centrálne plánovaná ekonomika predstavuje ekonomický systém, v ktorom je prideľovanie obmedzených zdrojov, ako je práca, kapitál a pôda, vykonávané na centrálnej úrovni štátu. Takýto systém je označovaný ako plánované hospodárstvo. Príkladom tohto ekonomického systému je bývalé ZSSR. Výrobné prostriedky a firmy boli v tomoto type hospodárstva znárodnené, ceny a mzdy boli stanovené vládou. Pozemky a pôda prestali byť súkromným majetkom a poľnohospodárstvo bolo tiež predmetom štátneho plánovania.

V súčasnosti sa v ekonomikách sveta praktizuje rôzna kombinácia uvedených ekonomických a hospodárskych systémov, pričom najväčšie rozšírenie dosiahol systém voľného trhu, ovplyvňovaný nevyhnutnými štátnymi zásahmi, ktoré majú za cieľ podporu celkovej prosperity ekonomiky.

Odporúčané weby