Energiu vody je technicky možné využívať s najvyššou účinnosťou premeny zo všetkých energetických zdrojov (nad 90 %). Vodné elektrárne (VE) využívajú na výrobu elektrickej energie hydroenergetický potenciál tokov (HEP), čo je súčin priemerných prietokov a spádov daného úseku toku.

Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál Slovenska sa využíva v 243 vodných elektrárňach na 57,5 %. Dominantnými projektmi pre zvýšenie využívania HEP sú vodná elektráreň Sereď (51 MW) a vodná elektráreň Nezbudská Lúčka (22,5 MW) na Váhu. Územie Slovenska je z hydroenergetického hľadiska rozdelené na 4 odštepné závody Povodí – Dunaja; Váhu; Hrona a Bodrogu; Hornádu. 

Slovensko má k dispozícii aj veľký počet lokalít pre malé vodné elektrárne (MVE) na riekach Hron, Horný Váh, Poprad, atď. Najperspektívnejšia je rieka Hron, kde je možnosť vybudovania 23 MVE. Nie je zanedbateľný ani potenciál možných mikrozdrojov na menších tokoch Slovenska.

Oficiálna energetická koncepcia predpokladá ešte výstavbu 5 vodných elektrární v povodiach Váhu a Dunaja.
Návratnosť hydroenergetických investícií vychádza na cca 20 rokov pri súčasných výkupných cenách elektriny (1,50 Sk/kWh), čo spôsobuje nezáujem o výstavbu týchto zdrojov. Predpokladá sa, že výkupné ceny budú za krátku dobu upravené smerom hore a rozvoj sa urýchli.

Výstavba hydroenergetických diel v rámci SE, a.s. v súčasnosti stagnuje najmä z dôvodu nevyhovujúcej ekonomickej efektívnosti projektov, resp. z titulu stiesnenej finančnej situácie našej spoločnosti. Rozvojový program hydroenergetických diel je preto zameraný najmä na rekonštrukcie starších vodných elektrární (zvýšenie účinnosti, resp. kapacity), kde sa dajú docieliť prijateľné ukazovatele ekonomickej efektívnosti.

Odporúčané weby