Pod pojmom vegetačné ako aj bioklimatické zóny, bežne sú označované horizontálne základné vegetačné útvary. My však rozlišujeme analogické základné vegetačné útvary (púšte, polopúšte, les, vysokohorské nelesné formácie) aj v smere nahor. Preto ich označujeme ako výškové vegetačné zóny (pásma), na rozdiel od horizontálnych, kde sa pridržiavame tradície a zostávame pri pojme zóna bez prívlastku (horizontálna).

Na Zemi sú vyvinuté tri lesné zóny. Jedna v trópoch v oblasti rovníka a po jednej v miernych pásmach. Oddelené sú suchými nelesnými zónami. Limitujúcim faktorom rozvoja lesnej vegetácie je klíma. V oblasti rovníka je dostatok tepla a zrážok. V okolí obratníkov následkom pásma vysokého tlaku vzduchu a vysokých teplôt nedostatok vlhkosti zabraňuje rozvoj lesa, čo zapríčiňuje vznik suchých nelesných zón. S rastúcou vzdialenosťou od obratníkov k pólom klesá teplota, čím sa zvyšuje relatívna vlhkosť vzduchu a zmenšuje sa výpar vody natoľko, že nastupujú vhodné podmienky na rozvoj lesa.

S rastúcou zemepisnou šírkou klesá úhrn tepla vo vegetačnom období natoľko, že les prestáva existovať pre nedostatok tepla vo vysokých zemepisných šírkach. Toto je všeobecný, veľmi hrubý obraz o šírkovom rozložení vegetačných zón. V ich detailnejšom priebehu sa uplatňuje zastúpenie súše a oceánu, najmä v súčinnosti s vlahonosnými vetrami. V rámci načrtnutého klimaticko-vegetačného obrazu sa osobitne vyníma monzúnová oblasť juhovýchodnej Ázie, výrazne suché pásmo od nej na západ, zaberajúce územie od Prednej Indie po Atlantický oceán, kde pasátové vetry zo silno prevládajúceho kontinentu neprinášajú dostatok vlahy.

Jednotlivé horizontálne zóny rastlinstva a živočíšstva

 • pásmo dažďových rovníkových lesov
 • pásmo tropických saván
 • pásmo tropických a subtropických polopúští
 • pásmo púští
 • pásmo stredomorského rasltinstva
 • pásmo monzúnových oblastí
 • pásmo stepí
 • polopúšte a púšte mierneho pásma
 • pásmo listnatých a zmiešaných lesov
 • pásmo ihličnatých lesov (tajga)
 • pásmo tundry - krovitej tundry - bylinnej tundry
 • polárne pustatiny

v tejto časti treba spomenúť tiež vertikálnu zonálnosť: dub, buk, buk - jedľa, smrek, kosodrevina

Odporúčané weby