Georeliéf má silný vplyv na jednotlivé zložky krajiny. Vplyvy na pôdu, rastlinstvo, živočíšstvo a klimatické pomery. 
Poznanie výškových pomerov územia má značný praktický význam, pretože nadmorská výška rozhoduje o jeho klimatických atribútoch a tým významne ovplyvňuje vlastnosti ostatných prvkov krajiny.

Vplyvy nadmorskej výšky

S výškou ubúda teplota, pribúdajú zrážky, zvyšuje sa vlhkosť ovzdušia, znižuje sa vyparovanie, vzrastá podiel vody zo zrážok, ktorá odteká do riek, ako aj množstvo vody odtečenej z jednotky plochy. Veľkosť a režim priesaku vody pôdou, ako aj chemické i mechanické účinky tohto javu na pôdu takisto nepriamo súvisia s nadmorskou výškou.

So stúpajúcou nadmorskou výškou sa skracuje vegetačné obdobie. Toto všetko rozhodlo o výškovej zonálnosti rozloženia rastlinstva i živočíšstva podľa nárokov aké majú na teplotu, vlhkosť, chemizmus pôdy atď. Významným spôsobom to ovplyvňuje rozloženie hospodárskeho využitia pôdy, štruktúru poľnohospodárskej i lesníckej produkcie a do istej miery i osídlenie krajiny

Praktické využitie geomorfológie

Význam geomorfológie v praxi

 • národné hospodárstvo - vyhľadávanie a hodnotenie prírodných zdrojov - napr. ložiská zemného plynu a ropy v klenbách
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo - napr.: pri navrhovaní protieróznej ochrany
 • stavebníctvo - pri výstavbe sídlisk a priemyslových objektov, komunikácií
 • vodohospodárska prax - napr.: pri stavbe priehrad
 • štúdium katastrofických javov (zemetrasenia, záplavy, zosuvy, a pod.) a vypracovanie spôsobov ochrany proti nim
 • prognóza zmien prírodného prostredia ako vplyv zmien vyvolaných pôsobením ľudskej spoločnosti (napr.: urýchlená erózia pôdy)

Pripomienky Minár

 • reliéf má výrazný bariérny efekt na jednej strane (kadiaľ pôjdu komunikácie)
 • reliéf má isté rekreačné potenciály - výnimočné, výrazné tvary, ktoré zvyšujú atraktivitu krajiny
 • dá sa vypočítať oslnenie reliéfu - na základe sklonu a orientácie (kde dopadne viac či menej slnečného žiarenia)
 • na základe nadm. výšky sa dajú odhadnúť zrážky - zrážkový gradient
 • geomorfologické poznanie vzniku reliéfu nám pomôže odhadnúť správanie sa charakteru pôdy, napr.: rovina pri rieke - ak nájdeme staré mŕtve ramená môžeme určiť na celú plochu ramena luvizem (veľmi jemný materiál, ktorý sa usadzuje pri povodniach)

Odporúčané weby