Stomatológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá anatómiou, fyziológiou, patológiou mliečneho a dospelého chrupu, tiež prevenciou, diagnostikou a liečbou chrupu, tkanív ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacimi. Úzko spolupracuje s ďalšími lekárskymi odborníkmi ako je otorinolaryngológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, onkológia, pediatria, dermatovenerológia.

Stomatologické odbory môžeme rozdeliť do troch veľkých oblastí a to terapeutická stomatológia, stomatochirurgia a ortopedická stomatologia. Medzi terapeutickú stomatológiu zaraďujeme záchovnú- konzervatívnu stomatológiu, paradontológiu, pedostomatológiu čiže detskú stomatológiu. Stomatochirurgia sa zaoberá dentoalveolárnou chirurgiou a ústnou, tvárovou, čeľustnou chirurgiou. Ortopedická stomatológia rieši otázky spojené so stomatologickou protetikou a ortodonciou teda čeľustnou ortopédiou.

Stomatologická prevencia

Stomatologická prevencia je zameraná na predchádzanie vzniku chorôb chrupu a dutiny ústnej a ich následkov a uplatňuje sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni. V detskom veku zahrňuje predovšetkým prevenciu zubného kazu, prevenciu ortodontických anomálií, prevenciu ochorení parodontu. Najväčšiu pozornosť venuje prevencii zubného kazu.

Účinná stomatologická prevencia je komplex opatrení, ktoré majú celkový alebo miestny charakter. Veľmi často sa tieto opatrenia uplatňujú kombinovane. Prehľadnejšie sa môžu rozdeliť podľa jednotlivých charakteristických celkov, ktorými sú správna výživa ,hygiena ústnej dutiny, zvyšovanie odolnosti tvrdých zubných tkanív, preventívne prehliadky, systematická starostlivosť o chrup detí a mládeže.

Stomatologická zdravotná výchova šíri poznatky o zdraví, zdravom vývoji orofaciálnej sústavy, o prevencii ochorení chrupu a dutiny ústnej, o predchádzaní komplikácií, vzniknutých z týchto ochorení a o rehabilitácii stavov spôsobených ochoreniami.

Stomatologická starostlivosť

Stomatologická starostlivosť je poskytovaná v stomatologickej ambulancii a na lôžkovom stomatologickom oddelení. Vybavenie ambulantnej stomatologickej starostlivosti pozostáva zo zubnej súpravy myslíme tým klasickú a turbínovú vŕtačku, zariadenie na chladenie vrtákov a brúsok, kombinovanú striekačku teda voda a vzduch, ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa, reflektor, pľuvatko, odsávačku slín, prípadne ďalšie doplnky, zubné kreslo, amalgamátor je prístroj na miešanie amalgámu a výplňových materiálov, vytvrdzujúca lampa, röntgenový prístroj, sterilizátor, stolička, príručná lekáreň, kartotéka s dokumentáciou, počítač, spotrebný materiál, vyšetrovacie nástroje.

Lôžkové oddelenie je rozdelené na úsek konzervatívnej a chirurgickej medicíny, zvyčajne obsahuje štandardnú ošetrovateľskú jednotku a JIS, svojím stavebným usporiadaním zodpovedá požiadavkám odboru stomatológia

Medzi personálne odsadenie pracovísk stomatológie patria stomatológovia, sestry so špecializáciou v odbore stomatológia, inštrumentárky, zubní laboranti, röntgenoví pracovníci, dokumentační pracovníci, ošetrovateľky, sanitárky.

K vyšetrovacím metódam v stomatológii patrí anamnéza k nej priraďujeme rozhovor, osobné údaje o pacientovi, rodinná, osobná, ďalej základné fyzikálne vyšetrenie tu zasa patrí inšpekcia, palpácia, perkusia, auskultácia, využitie čuchu, röntgenová diagnostika, magnetická rezonancia, ultrazvuk a odbery biologického materiálu

Odporúčané weby