Orálna hygiena (ústna, zubná, dentálna hygiena) - ide o súbor opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku ochorení v dutine ústnej. Jedná sa o prevenciu, ktorej cieľom je zabrániť vzniku kazu, zabrániť vzniku zápalu - gingivitíde, paradontitíde a udržať terapeutický výsledok po liečbe tvrdých a mäkkých tkanív.

Dentálnu hygienu môžeme rozdeliť na individuálnu a profesionálnu podľa toho kto ju vykonáva. Individuálna zubná hygiena je hygiena, ktorú si vykonáva každý človek samostatne, individuálne. Profesionálna dentálna hygiena je taká hygiena, ktorú robí ošetrujúci lekár alebo dentálna hygienička v ambulancii.

Individuálna dentálna hygiena

Individuálna dentálna hygiena je súčasť celkovej osobnej hygieny každého človeka vykonávaná v priebehu dňa, individuálne. Dodržiavaním orálnej hygieny pacient zodpovedá za svoje orálne zdravie. Cieľom individúálnej orálnej hygieny je odstránenie zvyškov potravy a odstránenie plaku - kontrola plaku - zabrániť jeho vzniku a jeho odstánenie.

Medzi pomôcky individuálnej orálnej hygieny patrí zubná kefka, zubné vlákno, medzizubná kefka, lopatka na čistenie jazyka, zubná pasta, ústna voda, žuvačky bez cukru. Zvyšky potravy je možné odstrániť rôznymi prostriedkami. Patria tu:

 • zubná kefka a zubná pasta,
 • rôzne dentálne pomôcky (špáradlo, zubná niť...)
 • ústna voda
 • stimulácia slín (chemické ovplyvnenie hodnoty pH)
 • pohyb mäkkých tkanív- perami, lícami, jazykom.

Zubný mikrobiálny povlak - plak je možné odstrániť len mechanicky pomôckami pre ústnu hygienu:

 • zubná kefka,
 • pomôcky na čistenie medzizubných priestorov,
 • chemické prostriedky – len na ovplyvňovanie tvorby plaku

Každému pacientovi odporúčame pomôcky ústnej hygieny individuálne podľa podmienok v dutine ústnej po motivácii, inštruktáži a odstránení plaku a zubného kameňa

Profesionálna dentálna hygiena

Profesionálnu dentálnu hygienu vykonáva zubný lekár alebo dentálna hygienička u každého pacienta, ktorý má záujem o svoje orálne zdravie. Cieľom zubnej hygieny je vytvoriť predpoklady pre vykonávanie individuálnej ústnej hygieny a tým zabrániť:

 • vzniku kazu
 • vzniku zápalu
 • zabezpečiť udržanie terapeutického výsledku

Profesionálna orálna hygiena má dve fázy:

 1. Iniciálna fáza: 2-5 sedení počas jedného mesiaca
 2. Recall: 1-6 sedení počas jedného roka

Časová náročnosť jednotlivých sedení závisí od mnohých faktorov. Sú to predovšetkým:

 • stav individuálnej dentálnej hygieny a postihnutie parodontu
 • kazivosť chrupu
 • manuálna zručnosť
 • schopnosť pochopenia pacientom
 • nutnosť úpravy výživy
 • iné faktory

Motivácia pacienta

Motivácia je informovanie pacienta o príčinách, ktoré vyvolávajú ochorenia v dutine ústnej a zároveň informovanie o tom, ako je možné týmto ochoreniam predchádzať a ako sa dajú liečiť. Cieľom motivácie pacienta je:

 • oboznámiť pacienta so stupňom ochorenia jeho zubov a ďasien
 • oboznámiť ho s možnosťami liečby
 • vysvetliť, ako je možné ochoreniu predchádzať
 • získať pacienta pre spoluprácu
 • získať jeho dôveru
 • neučiť pacienta rozoznať, čo je v jeho ústach zdravé a čo je choré
 • povzbudiť vôľu udržať si orálne zdravie a tým nezávislosť na ošetrení zubným lekárom

K motivácii pacienta slúži:

 • zrkadlo, svetlo, kľudné prostredie,
 • rozbor vlastného postihnutia – dokumentácia, rőntgen,
 • znázornenie plaku a poučenie o jeho škodlivosti,
 • demonštrácia krvácania ďasien pacienta pri vyšetrení,
 • obrazová dokumentácia (atlasy, obrázky, prospekty)

V zásade platí, že dobre motivovaný pacient je len dobre informovaný pacient. Pacient má vedieť, že hygienu vykonáva kvôli sebe a nie kvôli ošetrujúcemu. Motiváciu vykonáva zubný lekár alebo dentálna hygienička. Je to morálna povinnosť ošetrujúceho.

Prvý kontakt dieťaťa so stomatológom alebo dentálnou hygieničkou by mal spočívať so zoznámením sa ambulancie a nie s akútnym zákrokom, ako to často býva. Nesprávny prístup môže u dieťaťa vyvolať traumu z ošetrenia, ktorá ho sprevádza až do dospelosti. Dieťa motivujeme hravým, nenúteným spôsobom. Snažíme sa o vzájomnú spoluprácu.

Pri motivácii sú ošetrujúci a pacient v takej polohe, aby výška ich očí bola v jednej rovine. Je potrebné vytvoriť dobrú atmosféru, postupne uvoľniť napätie. Dôležité je trpezlivo počúvať problémy pacienta a sledovať jeho správanie. Nie je vhodné pacienta kritizovať, viesť monológ. Postupne pacienta vedieme k tomu, čo je v hygiene najdôležitejšie. Musíme však myslieť na to, že pacient nemusí rozumieť všetkému, čo hovoríme. Úroveň informácií prispôsobíme jeho veku, inteligencii a sociálnemu postaveniu. Nepoužívať odborné výrazy.

Potrebné je byť opatrní a počítať s tým, že k nám pacient prichádza s určitými obavami, so strachom. Pre odbúranie strachu je účinné nechať pacienta chvíľu sedieť v kresle a postupne mu vysvetľovať čo, ako a prečo to robíme.

Pacienta informujeme o najvýhodnejšom postupe, ale rozhodnutie nechávame na pacienta. Nevhodnou formou je vyvíjať nátlak na pacienta. Musí získať pocit, že o svojom zdraví rozhoduje on a zároveň je zaň zodpovedný. Motivácia je náročná na čas a psychiku. Jej úlohou je často úplne zmeniť postoj k ústnej hygiene, zvyklostiam, zlozvykom. Treba dať najavo, že pacientovi chceme skutočne pomôcť. Iba správnou a zrozumiteľnou motiváciou bude pacient spolupracovať – pacient sa bude riadiť našimi pokynmi preto, že je o ich správnosti presvedčený.

Inštruktáž pacienta

Inštruktáž je nácvik techník čistenia zubov a medzizubných priestorov. Vykonáva sa zásadne individuálne a prakticky. Je dokázané, že najúčinnejšou formou je nácvik odporúčaných techník v ordinácii priamo v ústach pacianta pred zrkadlom, pod dohľadom zubného lekára alebo dentálnej hygieničky. Má byť pre pacienta zrozumiteľná a taktná, bez prítomnosti ďalších pacientov.

Pacientovi musíme odporučiť vhodný typ zubnej kefky. Na čistenie medzizubných plôch odporúčame podľa ich šírky zubné nite, špáradlá alebo medzizubné kefky rôznych typov.

Výhodné je čistenie zubov pred dobre osvetleným zrkadlom, čo umožňuje pacientovi dobrú sebakontrolu. Od manuálnej zručnosti závisí aj doba inštruktáže, pretože odporúčanú metódu nacvičujeme s pacientom v jeho ústach až po jej úplné zvládnutie.

Nie je chybou, ak pri prvej návšteve urobíme „len“ motiváciu a inštruktáž dentálnej hygieny. Pacientovi dáme teoreticky ale aj prakticky najavo, ktoré liečebné postupy sú prioritné.

Indikovanie jednotlivých techník čistenia zubov zubnou kefkou závisí predovšetkým od stavu jeho hygieny. Používanie zubných pásť obvykle nechávame na pacienta, zásadne mu však odporúčame zubnú pastu s obsahom fluóru. Pacientom s citlivými zubnými krčkami odporúčať senzitívne zubné pasty. Pri ďalších návštevách, ktoré nasledujú v individuálnych intervaloch, kontrolujeme úspešnosť hygienických opatrení, podľa potreby remotiváciu a reinštruktáž.

Postupne pridávame čistenie inými pomôckami. Nikdy neučíme pacienta viacerým metódam naraz. 
Všeobecne platí, že ak neuspejeme jednoznačne ani pri 4. – 5. návšteve v hygienickej fáze liečby, u takéhoto pacienta neplánujeme žiadnu zložitú, nákladnú liečbu. Liečba sa obmedzí na zákroky nevyhnutne potrebné, pretože pacient nejaví záujem o vlastné zdravie, výsledok liečby je neistý, nevytvorili sa pre ňu optimálne podmienky.

Úpravou ústnej hygieny a ústupom zápalových zmien zubný lekár alebo dentálne hygienička začne s odstraňovaním zubného kameňa a s úpravou miest retencie plaku. Bez toho nie je možné dosiahnuť optimálnu ústnu hygienu len snahou pacienta. Tieto fázy sa navzájom prelínajú.

Odporúčané weby