Režim odtoku vyjadruje zmenu: vodného stavu, prietoku, teploty a chemizmu vody počas roka.

 • vodný stav – výška vodnej hladiny v rieke (m) Meriame vodočetom (lata v rieke) a vodomerom (automatický samočinný záznam výšky hladiny)
 • prietok – množstvo vody ktoré pretečie profilom rieky za sekundu (m3 / s). Rozoznávame max. prietok (povodňové vlny) a min. prietok vody (suché obdobia)
 • teplota – ovplyvňuje striedanie ročných období a stav počasia (°C)
 • chemizmu vody – chemické zloženie vody

Na režim odtoku vplývajú ČINITELE: 

 • geologické podložie (priepustné a nepriepustné vrstvy a horniny: vápence kontra silikátové horniny)
 • reliéf (hustota riečnej siete, tvar riečnej siete, sklon riečneho profilu)
 • podnebie (mierne klimatické pásmo so zrážkami vo forme: sneh a dážď)
 • pôda (vlastnosti pôdy vzhľadom na priepustnosť vody)
 • vegetácia (vegetácia bráni rýchlemu odtoku vody z povodia a vysušovaniu krajiny = vodozdržnosť)

Horizontálna zonálnosť sa prejavuje (od rovníka k pólom) v pribúdaní podielu snehu a zmenšovaní podielu zrážok na zásobovaní riek vodou.

Vertikálna zonálnosť vyjadruje zmenu rozdelenia vody počas roka a je vyjadrená:

 • odtok - množstvo vody odtečené z povodia (m3)
 • špecifický odtok - množstvo vody ktoré odtečie z km2 povodia rieky za sekundu (m3/ km2.s)
 • koeficient odtoku - podiel množstva zrážok a odtoku v povodí za dlhšie časové obdobie ( %).

RIEKY podľa REŽIMU ODTOKU (Slovensko):

Rieky sú napájané z rôznych vodných zdrojov: ľadovec, sneh, dážď, podzemná voda. V Slovensku rozoznávame tri typy režimov:

Prechodne Snehový – zaberajú vysokohorskú oblasť, do ktorej patria Tatry, najvyššie časti pohorí Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra. Tu väčšina zrážok spadne vo forme snehu. Najviac vody je v júli pri topení snehu, najmenej v januári, februári, keď je v horách snehová pokrývka.

 • Rieky: Čierny Váh, Belá, Poprad.
 • Špecifický odtok = 60 až 30 l / s . km2 Koeficient odtoku = 80%

Snehovo - Dažďový – zaberá stredohorskú oblasť s vyššími pohoriami. Voda je v zime viazaná v snehu = min. prietok je v január, február. Na jar sa voda topí = max. prietok je v marec až máj.

 • Rieky: Orava, Kysuca, Hornád, Hnilec, horný Váh a horný Hron.
 • Špecifický odtok = 30 až 15 l / s . km2 Koeficient odtoku = 50%

Dažďovo - Snehový – zaberá vrchovinno-nížinnú oblasť (nízke pohoria, kotliny a nížiny).
Min. prietok je na konci leta, keď je sucho (september, október). Max prietok je pri viacnásobnom topení snehu na konci zimy (február).

 • Rieky: Myjava, Nitra, Žitava, Ipeľ, Bodrog
 • Špecifický odtok = 15 až 1 l / s . km2 Koeficient odtoku = 20%

Väčšina slovenských riek preteká cez všetky tri, alebo dva režimy.

SVET: režim: rovníkový (Kongo), monzúnový (Mekong), dažďovo-oceánsky (Temža), snehový (Volga), ľadovcový (Rhôna).

Odporúčané weby