- zoogeografická regionalizácia podľa Čepeláka: Karpaty – Západné (obvody: vonkajší, vnútorný, južný), Východné (obvody: prechodný, východobeskydský); Vnútrokarpatské zníženiny - Panónska oblasť (obvody: dyjsko-moravský, juhoslovenský)


- zoogeografické členenie terestrického biocyklu: provincia stepí – panónsky úsek; provincia listnatých lesov – podkarpatský úsek; provincia stredoeurópskych pohorí – podprovincia karpatských pohorí (západokarpatský a východokarpatský úsek)
- zoogeografické členenie limnického biocyklu: atlantická provincia – popradský okres; pontokaspická provincia – hornovážsky okres, podunajský okres (stredoslovenská a západoslovenská časť), potiský okres (slanská a latorická oblasť)
- spoločenstvo lesov: les – potrava, úkryt, úkryt pred nepriateľom; ihličnatý les – mlok karpatský, vretenica obyčajná, tetrov hlucháň, jariabok hôrny, sýkorka chochlatá, stehlík čížavý, hýľ obyčajný, medveď hnedý, kuna hôrna, rys ostrovid; listnatý les – jašterica zelená, užovka stromová, haja červená, tmavá, žlna zelená, drozd čierny, mačka divá, diviak lesný, slavík obyčajný...
- spoločenstvo kosodreviny: dobrý úkryt najmä pre menšie druhy, zoocenóza chudobnejšia ako v lesoch; stehlík čečetavý, vrchárka modrá, mlok karpatský, ropucha obyčajná, skokan hnedý, jašterica živorodá, vretenica obyčajná, orol skalný, sokol myšiar, tetrov hoľniak, pinka obyčajná, sluka hôrna...
- alpínskych lúk a holí: viaže sa na alpínsku bylinnú vegetáciu a otvorené trávnaté priestory, bezprostredný vplyv klímy; kulík vrchovský, hraboš poľný, svišť vrchovský, kamzík vrchovský, jašterica živorodá, skokan hnedý, ropucha obyčajná, za potravou prichádzajú jeleň lesný srnec hôrny, diviak lesný, líška obyčajná, rys ostrovid, orol krikľavý, myšiak hôrny
- skalných stien a brál: prispôsobené špecifickým podmienkam, silneli nohy a pazúre, aby bolo možné chodiť po skalách, druhovo chudobné; jašterica múrová, vretenica obyčajná, zmijovec hladký, skaliar pestrý, skaliarik sivý, orol skalný, sokol myšiar, rároh, výr skalný, sova obyčajná, svišť a kamzík vrchovskí, hraboš snežný, piskor obyčajný...
- polí a lúk: pôvodní obyvatelia stepí (podobné podmienky), druhovo bohaté; jarabica poľná, prepelica poľná, bažant poľovný, drop malý, zajac poľný, syseľ obyčajný, tchor stepný, kaňa sivá, chrapkáč poľný, babôčka pávooká, admirálska, kobylka, koník, mravec...
- ľudských sídlisk: prispôsobené človeku, jeho zariadeniam a aktivitám; hľadajúce potravu – myš domová, potkan obyčajný, vrabec domový; hniezdiská – bocian biely, lastovička obyčajná, belorítka obyčajná; len tak prechádzajúce okolo – ropucha zelená, užovka obyčajná, jašterica zelená, ježko obyčajný, sýkorka veľká...; škodce v záhradách a sadoch; šváby, ploštice, rusy, mole, muchy, homáre
- vôd a brehov: prechodné pásmo medzi vodou a súšou, voda – potrava, úkryt; kunec obyčajný, skokan zelený, užovka obyčajná, kačica divá, kormorán veliký, rybárik obyčajný, krysa vodná, ondatra pižmová, vidla riečna
- potokov a riek: spoločenstvo bystrín – pstruh otočný, lipeň obyčajný, hlavátka, hlaváč obyčajný, vodnár obyčajný; pomalých tokov s menším obsahom kyslíka a štrkovitým dnom – mrena obyčajná, kolok väčší, jalec obyčajný...; nížinné rieky – pleskáč vysoký, plotica obyčajná karpatská, jalec tmavý, kapor obyčajný dunajský, šťuka obyčajná, sumec, rak riečny, bahenný...
- vodných nádrží a jazier: chladné vody ľadovcových plies – pstruh otočný, dúhový, jalec tmavý, žiabronôžky veslonôžky; mŕtve ramená, močiare – karas obyčajný, čík, ovsienka, býčko škvrnitý, slnečnica, sumček američny; chriacheľ vodný, chriašť bodkovaný, kačice potápky, hraboš severský, myška drobná; umelo vysádzané ryby, chované, nesolené vytvárajú dobré podmienky pre existenciu vodných vtákov

Odporúčané weby