Šírenie kresťanstva na Slovensku prebiehalo misiami z viacerých centier. Prvým kontaktom nášho územia s kresťanstvom bol pobyt vojakov 12. légie Marka Aurélia. V 7. storočí k nám prišli škótsky mnísi z Bavorska. Prvý kresťanský kostol na území Slovenska bol vysvätený salzburským arcibiskupom Adalramom. Ďalšie kostoly boli v Bratislave.

Najväčší význam mala misia v období Veľkej Moravy Konštantína a Metoda. Koncom 12. storočia a v 13. storočí prišli na územie Slovenska ďalšie rehole ako premonštráti, dominikáni, františkáni, cisterciti. V 16. storočí s na našom území začala šíriť reformácia. Reformácia sa najskôr ujala v mestách a východoslovenských banských mestách. Slovenské a nemecké obyvateľstvo prijalo reformačné učenie Martina Luthera, na báze ktorého vzniklo evanjelické augsburské vyznanie. Maďarské obyvateľstvo prijalo učenie Jána Kalvína, na základe ktorého vzniklo reformované evanjelické vyznanie.

V roku 1546 prišli z Moravy na naše územie anabaptisti, ktorý sa usadili najmä na Záhorí. V roku 1781 vydal Jozef II. Tolerančný patent, ktorý významne prispel k náboženskej slobode na Slovensku. Zaručoval nekatolíkom výkon bohoslužieb, zriaďovanie cirkevných zborov a výstavbu kostolov.

K nárastu počtu pravoslávnych prispeli Bulhari, ktorí sa usadzovali v našich mestách ako producenti zeleniny. Od 2. polovice 19. stor. už existujú štatistické záznamy o religióznej štruktúre obyvateľov Slovenska, hoci nie sú celkom presné. Zo štatistických údajov je zrejmé až do nástupu komunistov nárast zastúpenia rímskokatolíkov.

Vznik nového štátu znamenal nútenú emigráciu českého obyvateľstva a tým pokles podielu niektorých protestantských vierovyznaní a obyvateľov bez vyznania. Odsun karpatských Nemcov po skončení 2. svetovej vojny zapríčinil úbytok najmä evanjelikov.

V roku 1950 sa zisťovalo vierovyznanie obyvateľstva posledný raz, potom až v roku 1991. Drasticky zasiahol komunistický režim, kedy príslušníci viery boli prinútení prestúpiť na pravoslávnu vieru. K čiastočnej obnove gréckokatolíckej cirkvi došlo v roku 1968 avšak úplná revitalizácia bola možná až p roku 1989.

Slovensko sa vyznačuje pomerne vysokým stupňom religiozity. Obyvatelia bez vyznania majú najväčšie zastúpenie v Bratislave a na strednom Slovensku. Viažu sa prevažne na väčšie mestá a industrializované územia s pestrejšou náboženskou štruktúrou, v ktorej majú väčší podiel protestanti. V Bratislavskom kraji dosahujú až 25% podiel a v Banskobystrickom kraji.16,8 % Najviac veriacich je na Kysuciach , Orave , na severe a východe Slovenska. Sú to prevažne vidiecke územia so sinou prevahou katolíckeho vierovyznania. Najmenšie zastúpenie majú obyvatelia bez vyznania v Prešovskom kraji a v Žilinksom kraji.

Najpočetnejšie cirkvi na Slovensku

Rímskokatolícka cirkev je dominujúcim vierovyznaním na Slovensku. Pri sčítaní v roku 2001 sa k nej hlásilo 68,9 % zo všetkých obyvateľov. Rímskokatolícke vyznanie má dominantné postavenie v 75 % obcí. Len v 22 obciach sa nevyskytuje žiaden rímskokatolík. Najväčší podiel rímskokatolíkov je v Trnavskom (78,3%) a V žilinskom (75,5%) kraji a najmenej v Košickom (59,5%), Bratislavskom (62 %) kraji. Najväčšie zastúpenie majú okresy Námestovo, Tvrdošín, Čadca. Bytča, Žilina... Súvislé územie dominancie rímokatolíkov je aj v strednej časti západného Slovenska.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania je na Slovensku druhou najpočetnejšou cirkvou (6,9 %). Najväčšie zastúpenie majú evanjelici v Banskobystrickom kraji (13 %), Nitrianskom kraji (13,0 %) a Žilinskom kraji (10,5 %)., najnižšie má v Nitrianskom kraji 3,4 % .Najväčší podiel evanjelikov podľa okresov má najväčšie zastúpenie v okres Myjava 60 %, Liptovský Mikuláš 37 % a iné. Z hľadiska súvislého regiónu majú evanjelici silnejšie zastúpenie v kopaničiarskom regióne Myjavskej pahorkatiny a v jej okolí, na Turci, na hornom Liptove.

Gréckokatolícka cirkev je treťou najpočetnejšou cirkvou na Slovensku (4,1 %). Gréckokatolíci majú silné zastúpenie na severovýchodnom a východnom Slovensku. Najväčšie zastúpenie majú v Prešovskom kraji 15 %, Košickom kraji 11 %. Z okresov najväčšie zastúpenie majú Medzilaborce, Snina , Sobrance, Stropkov.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku je štvrtá najpočetnejšia a predstavuje 2,0 % z celkového počtu obyvateľov. Prevažná väčšina (78 %) príslušníkov tohto vyznania je maďarskej národnosti. Najväčšie zastúpenie majú v Košickom kraji 6,4 % a v Nitrianskom kraji 4,7 %. Najvyšší podiel je v okresoch Komárno 17 %, Trebišov 15 %, Michalovce 11 %. Najmenšie zastúpenie kalvínov je na severe Slovenska, ako Bytča, Dolný Kubín, Púchov...

Najpočetnejšou v poradí je pravoslávna cirkev, čo predstavuje 0,9 % obyvateľstva Slovenska. Cirkev je rozšírená na severovýchodnom Slovensku. Najväčšie zastúpenie majú pravoslávni v Prešovskom 4 %a v Košickom kraji 0,9 %.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia mali 20630 členov, čo predstavuje 0,4% podiel z celkového počtu obyvateľov. Sú pomerne rozptýlený a v žiadnom okrese nemajú väčší podiel ako 2 %.

Ďalšími štátom registrovanými cirkvami , ktoré majú menšie zastúpenie sú: Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev adventistov siedmeho dňa, českobratská evanjelická cirkev a iné.

Odporúčané weby