Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 žije na území Sk 85,8 % obyvateľov slovenskej národnosti, 9,7 % obyvateľov maďarskej národnosti, 1,7 % sa prihlásilo k rómskej národnosti, 0,8 % k českej národnosti, 0,4 % k rusínskej národnosti, 0,2 % k ukrajinskej národnosti a 1,4 % k ostatným národnostiam.

Obyvatelia slovenskej národnosti prevládajú na celom území Slovenska s výnimkou pásu pozdĺž južných hraníc, kde v jednotlivých okresoch a obciach prevláda obyvateľstvo maďarskej národnosti. Najvyššie zastúpenie má v Žilinskom kraji (98%) a v Trenčianskom kraji (97 %) a najnižšie zastúpenie v Nitrianskom kraji (70 %). Najvyšší podiel majú okresy Námestovo, Tvrdošin – 99 % a najnižší podiel majú v okresoch Dunajská Streda (14 %), Komárno (28 %).

Význačné zastúpenie majú na slovenskom území Maďari. Ich prítomnosť vyplýva zo spoločného spolužitia Slovákov a Maďarov v Uhorsku až do vzniku Československa v roku 1918. Vtedy hranica vedená vzhľadom na prírodné podmienky oddelila časť maďarského etnika žijúceho na Slovensku od Maďarska a opačne. Maďarské obyvateľstvo sa koncentruje pozdĺž maďarských hraníc. Najväčšie zastúpenie majú v Nitrianskom kraji (28%). Prevaha maďarskej národnosti je v okresoch Dunajská Streda (83 %). Komárno (69 %).

Zvláštnou etnickou skupinou sú Rómovia. Ich predkovia pochádzali z Prednej Indie odkiaľ odchádzali v 8. – 11. storočí. K nám sa dostali cez Grécko a Balkán. Prvá písomná zmienka o ich prítomnosti na Slovensku pochádza z roku 1322 zo Spiša. Hlavná vlna prišla v 15. storočí, pričom niektorí sa usadili a niektorí žili kočovným spôsobom. Najviac rómskeho obyvateľstva žije na východe Slovenska, predovšetkým na Spiši, Šariši, Gemeri a Above. V Prešovskom kraji tvorila 4,0 % a v Košickom kraji 3,9 % obyvateľstva. Najväčšie zastúpenie podľa sčítania obyvateľov majú v okresoch Kežmarok 8,8 %, Levoča 7,1 %, Vranov nad Topľou 6,9 %, Gelnica 6,8 %.

Česi majú u nás zastúpenie už len 0,8 %. Najvyšší podiel mali pri sčítaní obyvateľstva v roku 1930 a to 3,9 %. Vzdelanejší Česi v tom období prichádzali pracovať do slovenských úradov, škôl, políciu, a pod. Preto neobývali súvislejšie oblasti, ale ich prítomnosť sa viazala skôr na mestá. Samozrejme o niečo väčšie zastúpenie majú pri hraniciach s českom, kde však by sa dalo hovoriť o moravskej národnosti. V súčasnosti majú najväčšie zastúpenie v Bratislavskom kraji (1,6 %) a z okresov sú to: Skalica (2,6 %), Trenčín (1,7%) a Bratislava II (2 %).

Rusíni sa na našom území začali usadzovať najmä v období valašskej kolonizácie v 16. storočí. Obývajú hlavne územie flyšových hornatín na severovýchode Slovenska, od hraníc s Ukrajinou až po Spišskú Maguru. Najväčšie zastúpenie majú v Prešovskom kraji (2,7 %) a v okresoch Medzilaborce (40 %), Svidník (10,5 %), Snina (8,8 %). Ukrajinci boli v minulosti často sčítavaní spolu s Rusínmi. Na území Slovenska mali s nimi i podobnú históriu. Ukrajinci žijú prevažne na území kde aj Ukrajinci. Z krajov najmä v Prešovskom (0,9 %) a v Košickom (0,3 %) kraji.

Nemci, ktorí mali niekedy veľké zastúpenie na obyvateľstve Slovenska tvoria podiel už iba 0,1 %.

Ďalšie národnosti sa podieľajú na obyvateľstve Slovenska menšou hodnotou ako 0,1 %. Poliaci sa v minulosti vo veľkej miere asimilovali a ani v pohraničí nevykazujú veľké zastúpenie. Viac ako 100 ich žije len v okrese Kežmarok (111) a v okrese Poprad (106). Rusov žije na Slovensku 1 590, najmä v mestách. Bulhari sa v minulosti usídľovali na okraji miest a v ich zázemí, kde produkovali zeleninu. Židia, ktorí v roku 1930 tvorili v našich väčších mestách podiel viac ako 10 %, sa k svojej národnosti prihlásili na celom Slovensku v počte len 218.

Odporúčané weby