Endemity sú druhy, ktoré sú rozšírené len na určitom, ohraničenom území. Ich areál má veľmi rozmanitý rozsah, od niekoľkých km² až po tisícky km². Druhy sú obmedzené len na určitý vymedzený priestor z dvoch zásadne odlišných vývojových dôvodov. 

Taxóny, ktoré sa na určitých miestach udržali ako zvyšky starých flór nazývame paleoendemity. Majú výrazný reliktný charakter a morfologicky sú dobre odlíšiteľné od príbuzných druhov. Naproti tomu mladé druhy, ktoré len nedávno vznikli a nestihli sa rozsiahle rozšíriť, nazývame neoendemity. Pretože ide neraz aj o poddruhy, variety a iné formy, vzniknuté štiepením druhu, sú ťažšie odlíšiteľné morfologicky ako aj ekologicky od ich príbuzenstva.

Zastúpenie endemitov úzko súvisí s rozvojom klímy v ľadovej a poľadovej dobe ako aj izolovanosťou spoločenstiev a rastlinných a živočíšnych druhov vo forme ostrovov a pohorí. Oveľa miernejší priebeh ľadových dôb na južnej pologuli následkom silnej prevahy oceánu umožnil prežitie starobylého rastlinstva a živočíšstva do dnešných čias. Ide v podstatnej miere o paleoendemity.

Na Slovensku máme päť paleoendemitov z konca neogénu: lomikameň trváci, stračonôžka tatranská, klinček lesklý, lykovec muránsky, ometlina smutná.

Odporúčané weby