Termínom „migračná politika“ označujeme politiky smerujúce k priamej či nepriamej regulácii a koordinácii pohybu ľudí cez medzinárodné hranice (V prípade Európskej únie sa to týka jej vonkajších hraníc) a ich pobyte na území štátov, ktorými nie sú občanmi. Na migračnú politiku sa tiež vzťahuje regulácia a usmerňovanie legálnej migrácie, tak i riešenie problémov a prevencia voči nelegálnej migrácii (1). Imigračná politika predstavuje súbor migračných politík. Sú to politiky, ktorých cieľom je stanoviť, ktorí cudzinci a za akých podmienok sa môžu dlhodobo či trvalo usadiť v hostiteľskej krajine.

Pod pojmom integračná politika máme na mysli politiku, ktorej cieľom je podporiť proces začlenenia prisťahovalcov (ako jednotlivcov, tak i skupín) do hostiteľskej spoločnosti. Najširším cieľom tejto politiky je zaistenie podmienok sociálnej a politickej súdržnosti. Integračné politiky takisto riešia problém prisťahovalcov, ktorí sa odlišujú od iných znevýhodnených skupín spoločnosti. Svojbytný celok v rámci migračných politík predstavuje azylová politika, ktorá sa vzťahuje hlavne na utečencov a má špeciálny právny charakter.

Terminologická schéma migračnej politiky
Migračné politiky
Prisťahovalecké politiky AZYL Kontrola hraníc, zneškodňovanie ilegálnej migrácie, víza, turizmus, sezónne práce, štúdium, stáž a pod.
IMIGRAČNÉ POLITIKY INTEGRAČNÉ POLITIKY
Regulácia vstupu prisťahovalcov na územie Regulácia a začleňovanie prisťahovalcov do spoločnosti

*1 Pre pojmy legálnej a nelegálnej migrácie neexistujú všeobecne prijaté definície. Je to spôsobené značnou rozmanitosťou situácií, ktoré tieto pojmy musia obsiahnuť. V prípade ilegálnej migrácie ide napríklad o rozdiel medzi „votrelcami“ bez pasu, či potrebných papierov a prípadmi pašovania migrantov cez hranice a obchodovanie s ľuďmi. Pre migrantov z prvého príkladu sa preto v poslednom období začína používať pojem undocumented migrants, teda migranti bez dokumentov.

Odporúčané weby