Niektoré prístupy skúmajú efekty zahraničnej migrácie osobitne aj na jednotlivca, t. j. faktického aktéra migračného pohybu. Okrem vyššie načrtnutých dôsledkov na makroúrovni tak zvlášť a detailne akcentujú napr. ekonomické vplyvy na mikroúrovni, individuálne psychologické účinky, kultúrne procesy spojené s integráciou migranta do spoločnosti, problém sociálnej exklúzie a diskriminácie atď. Uvedený pohľad je demonštrovaný v tabuľke takže špeciálne sa už dopadmi zahraničnej migrácie na jednotlivca nebudeme zaoberať.

Úroveň Emigrácia Imigrácia
  Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody
Jednotlivec výhodnejšie zamestnanie prerušenie postupu v zamestnaní, strata miesta služby umožňujúce zamestnanosť žien konkurencia v práci, marginalizácia menej kvalifikovaných osôb
  väčšie príjmy zlé obytné a pracovné podmienky lacnejšie tovary a služby nižšie mzdy
  vzdelávanie, školenie, kvalifikácia nekvalifikovaná práca, strata odbornosti (brain-waste)   preľudnenosť škôl
  kultúrna tolerancia rasizmus, diskriminácia bohatší kultúrny život, multikulturalizmus neznáme jazyky a zvyky
  kontakty s novými ľuďmi odlúčenie od rodiny, nepriaznivý vplyv na deti nadobudnutie vedomostí o iných krajinách  
Podniky a firmy skúsenosti a odbornosť navrátilcov strata kvalifikovaných pracovníkov lacnejšia, flexibilnejšia pracovná sila menej stabilná pracovná sila
  výnosné zákazky pre náborových pracovníkov nedostatok pracovníkov zvyšujúci mzdy diverzifikovaná pracovná sila čiastočná závislosť na zahraničných pracovníkoch
  zákazky naviac pre spoje a dopravné firmy   väčšie trhy a úspory z veľkovýroby  
Štát zníženie populačného tlaku strata mladších osôb omladenie populácie sociálne konflikty
  nižšia nezamestnanosť nečakaný masový návrat početnejšia populácia, nižšia inflácia oneskorenie technologickej modernizácie
  zasielanie peňazí domov v tvrdej mene (remitencie) strata potenciálnej produkcie a príjmov z daní vyšší HDP, kapitál zahraničných investorov väčšie rozdiely v príjmoch
  vedomosti a odbornosť navrátilcov brain-drain, obmedzenie výskumu a vývoja brain-gain náklady na integračné programy
  formovanie medzinárodných spoločenstiev sociálna dezintegrácia a kultúra emigrácie viac rozmanitých a činorodých obyvateľov väčšia sociálna stratifikácia, getá imigrantov
    zväčšujúca sa sociálna nerovnosť príjmy z daní mladších pracovníkov náklady na sociálnu starostlivosť a dávky

Odporúčané weby