Definícia spirituality: Spiritualita je spôsob bytia, ktoré je v opozícii voči materiálnosti, osobná cesta ponorenia sa do cností a modlitby, teologická disciplína.

Spiritualita jednotlivca je chápaná ako osobitný jav, ktorý súvisí s osobnou transcendenciou, zmysluplnosťou a podstatná pre ňu je aj duchovná skúsenosť (duchovné zážitky, viera ako hľadanie). Spiritualita je vyjadrením snahy objaviť, udržať a formovať svoj vzťah s posvätným.

Kresťanská teológia chápe „spiritualitu ako životnú syntézu celého Kristovho tajomstva, vytvorenú vplyvom Ducha svätého tak, že usporadúva jeho jednotlivé prvky okolo konkrétneho stavebného princípu (napr. skutočnosť kríža, modlitba), ktorý potom charakterizuje celkový prejav.

Použitá literatúra

STRÍŽENEC, M. 2001. Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava: IRIS, 2001. 237 s., ISBN 80-88778-33-6.

Odporúčané weby