Slovo outsourcing, vzniklo spojením slov OUTSIDE (vonkajší) a RESOURCE (zdroj). Termín sa všeobecne používa pre dlhodobý prevod oblasti určitej oblasti podniku na poskytovateľa vrátane prenesenia zodpovednosti.

Pojem outsourcing predstavuje tiež využitie vonkajších zdrojov. Podstatou outsourcingu je vytesňovanie či vyčleňovanie určitých podnikových činností z podniku a ich zabezpečenie u inej firmy - externého poskytovateľa.

Outsourcing je vo svete využívaný predovšetkým ako jeden z nástrojov strategického riadenia podniku, menovite ako nástroj optimalizácie spotreby podnikových zdrojov pri orientácii na základné strategické ciele podniku. Ak sa podnik pohybuje cestou outsourcingu, naráža na množstvo netriviálnych otázok, ako napríklad: ktoré funkčné oblasti alebo činnosti je možné vytesniť, bez toho aby sa podnik stal neúnosne závislým na externých dodávateľoch, ktoré činnosti je najvhodnejšie vytesniť s ohľadom na celkové ekonomické efekty ako riešiť integráciu v podmienkach širokého spektra externých dodávateľov atď.

Odporúčané weby