Matka Terézia často opakovala: „Nie sme sociálnymi pracovníčkami, sme rehoľníčkami vo svete, kontemplujúcimi a aktívnymi, sme činnou láskou Boha. Všetko, čo robíme, robíme pre lásku, z lásky, pre Ježiša.“

Modlitba

Modlitba bola pre Matku Teréziu najdôležitejším poslaním. To, čo dávalo zmysel jej životu, bola láska k Bohu. Jej vyjadrenie: „Zriekla by som sa môjho života, ale nie mojej viery“ vyjadruje hĺbku jej viery. Kedykoľvek bola pripravená zriecť sa vlastného života pre Ježiša. „Potrebujeme sa toľko modliť, koľko potrebujeme dýchať. Bez modlitby nemôžeme urobiť nič.“ Matka Terézia tvrdila, že spôsob, akým človek prežíva svoj vlastný život je dôkaz potvrdenia, či sa úplne priblížil k Bohu alebo nie, bez ohľadu na to, či je hinduista, moslim alebo kresťan.

Matka Terézia takisto ako jej sestry svoj čas úplne obetovala pre druhých. Bez prestania pracovali pre deti a chorých. Všetok čas využívali na službu núdznym, nemali čas ani odpisovať na listy svojim rodinám a priateľom.

Ak nemáme Ježiša v našich srdciach, ako ho môžeme dať iným. My všetci a každý z nás máme byť poslami lásky k Bohu. Preto musíme prehĺbiť náš život v láske, v modlitbe a v obeti. Musíme priniesť pokoj, lásku a dobrotu svetu, ktorý nás obklopuje. Potrebujeme jedine hlbokú lásku a hlboké spojenie s Kristom. Láska voči našej rodine, susedom, láska pre všetkých chudákov, to je ovocie nášho celkom prirodzeného spojenia s ním.“

Život bez modlitby si nevedela predstaviť. „Náš život nie je ničím iným, ako ovocím modlitby , zjednotenia sa s Bohom cez Eucharistiu. Veľa pracujeme, skoro celý deň, pre mnohých chorých, malomocných, pre toľkých zomierajúcich, ale všetko by to bolo neužitočné, a teda nemožné bez stálej pomoci Boha, ktorú dostávame vďaka modlitbe.“ Matka Terézia sestrám opakovala, že ak sa budú vedieť modliť, budú vedieť tiež milovať a slúžiť a budú vedieť svedčiť o tejto láske všetkým. „Ovocím mlčania je modlitba. Ovocím modlitby je viera. Ovocím viery je láska. Ovocím lásky je naša služba.“

Pre Matku Teréziu ignorovať chudákov znamenalo ignorovať Krista. Preto prijala zástupcov chudákov z celého sveta. Odstrčených ľudí- týraných, slepcov, malomocných, alkoholikov, vydedencov spoločnosti, všetkých odvrhnutých, všetkých tých, ktorí už dávno nezažili ľudské prijatie a slušnú komunikáciu s ľuďmi. Lásku rozdávala všetkým bez rozdielu. Bola presvedčená, že najväčšie zlo, najtvrdšie utrpenie spočíva v tom, že sa niekto cíti nemilovaný, neželateľný, zanedbávaný, opovrhovaný a nepotrebný. Malomocného sa dotýkala z lásky ku Kristovi. Okrem modlitby bola pre Matku Teréziu nevyhnutnosťou svätá omša. Bez nej by sa neudržala na nohách ani jediný deň, ba ani jedinú hodinu v živote.

Matka Tereza cítila, že má povolanie milovať chudákov, podať odvrhnutým pomocnú ruku. Cez pomoc chudákom odhaľovala Krista v nich skrytého. „Je ľahšie milovať tých, čo sú veľmi ďaleko. Nie vždy je ľahké milovať tých, ktorí sú nám blízko. Je oveľa ľahšie ponúknuť tanier ryže, ako uľahčiť samotu a aj ťažobu toho, ktorý necíti lásku a je pod našou strechou.“

Matka Terézia neustále nosila v rukách ruženec. V modlitbe ruženca nachádzala odvahu a inšpiráciu. Opakovala si Ježišove slová: „Nerobte si starosti so zajtrajškom. Váš nebeský otec predsa vie, čo všetko potrebujete.“

Eucharistia

Spoznať Ježiša, milovať ho a slúžiť mu v chudobných bolo programom Matky Terézie. Aby sa ten to program mohol dobre vyplniť, bolo sa treba kŕmiť láskou a prítomnosťou Ježiša v Eucharistii. Matka Terézia hovorievala: „Tak ako Ježiš sa stal Chlebom života a je pre nás vždy dostupný, takisto aj my musíme byť dostupní pre iných, pre každého človeka. Ako vidím Ježiša pod podobou Chleba, tak ho budem môcť zahliadnuť v trpiacich telách chorých ľudí. Preto je tak veľmi nevyhnutné zjednotiť sa s Kristom v Eucharistii.“ Po získaní Nobelovej ceny mi povedala: „Moje najväčšie vyznamenanie je to, že môžem milovať Ježiša, slúžiť Ježišovi, každodenne sa zjednocovať s Ježišom v Eucharistii. To je žriedlo môjho života, môjho povolania a obetovania sa trpiacimi ľudom. On je mojím životom, mojou láskou, mojím všetkým. Najdôležitejšou vecou pre mňa by bolo, keby som mohla realizovať všeobecnú lásku k tým, ktorí trpia.“

Úcta k Márii

„Celé naše dielo je pre Ježiša, ale On nám predsa nebude mať za zlé, že milujeme a ctíme taktiež Máriu, Matku Boha a našu Matku.“ „Motto môjho života je: všetko pre Ježiša, všetko pre Ježiša cez Máriu! Hľa, päť prstov ruky: všetko to ste urobili pre mňa! Pamätaj na to a pohliadni na svoje ruky, na tých päť prstov, každé ráno a večer, ako na svoj program a robte si spytovanie svedomia: čo urobím pre Ježiša? Alebo: čo som urobil dnes pre Ježiša?“ „Mária je Božia matka, je našou Matkou, povedala svoje veľké áno Bohu v našom mene a žila s ním každý deň. Taktiež pod krížom vytrvalo ostala pri svojom áno, prežívajúc najintenzívnejší spôsobom tajomstvo utrpenia a smrti Ježiša, pre spasenie sveta, pre naše spasenie.“ „O, Mária, naša Matka, nauč nás plniť vôľu tvojho Syna tak, ako si ju plnila ty.“

Použitá literatúra

  • GJERGJI, L. 2008. Matka Terézia Láska v činoch. Spišská Nová Ves: SAC- pallotíni, 2008. 48s. ISBN 978-80-970035-3-1.
  • BOMPIANI, MILAN. 2002. MATKA TERÉZIA Môj život. Trnava: Spolok sv.Vojtecha, 2002, s.192. ISBN: 80-7162-379-2.

Odporúčané weby