Migrácia, sťahovanie predstavuje zmeny v stave obyvateľov, vychádzajúce z priestorového pohybu, pri ktorom dochádza k zmene trvalého (obvyklého) pobytu obyvateľa. Podľa smeru, v ktorom sa prekračuje územno-správna hranica sa hovorí o prisťahovaní (imigrácii), resp. o vysťahovaní (emigrácii).

Sťahovanie vo vnútri definovaných hraníc (republiky, kraja, okresu) sa nazýva vnútorným sťahovaním. Každé samostatné sťahovanie má súčasne obe tieto formy, pretože pre pôvodnú obec (územie) je vysťahovaním a pre novú obec (územie) prisťahovaním.Ak prekračovaná hranica je súčasne štátnou hranicou, nazýva sa sťahovanie zahraničným. Zahraničné sťahovanie je každá zmena trvalého pobytu osoby, pri ktorej sa zmení štát pobytu, bez ohľadu na jej štátne občianstvo.

Dobrovoľná migrácia vyplýva z vlastnej iniciatívy migranta. Môžeme hovoriť o migrácii individuálnej, kolektívnej, prípadne masovej. Exodus (hromadná migrácia) môže byť vyvolaná prírodnou katastrofou alebo vojnou. Nedobrovoľná migrácia zahrňuje vyhostenie, evakuáciu (opustenie za účelom ochrany). Podrobnejšie príčiny migrácie opisuje.

Pokiaľ ide o typy zahraničnej migrácie, OSN rozlišuje dve fundamentálne kategórie na základe dĺžky pobytu migranta v hostiteľskej krajine – dlhodobú (od 12 mesiacov viac) a krátkodobú migráciu (3 až 11 mesiacov).O niečo širší záber má frekventovanejšia typológia Medzinárodnej organizácie pre migráciu, rozlišujúca tri hlavné typy migrácie – tradičnú permanentnú migráciu (t. j. emigráciu), dlhodobú a krátkodobú migráciu.

Kto je migrant?

Medzinárodní migranti sú ľudia, ktorí žijú mimo štátu pôvodu dlhšie než jeden rok. Do tejto širokej definície sa vojde asi 150 miliónov ľudí z celého sveta, teda necelé 3 % populácie v roku 2000 (bližšie informácie o subjektoch, ktoré spĺňajú kritéria zahraničného migranta udáva tabuľka). Počet migrantov sa od roku 1975 zdvojnásobil. Šesťdesiat percent migrantov žije vo viacej rozvinutých krajinách sveta, štyridsať percent v menej rozvinutých.

Najviac migrantov podľa vyššie uvedenej definície žije v Európe (asi 56 miliónov), Ázii (50 miliónov) a Severnej Amerike (asi 41 miliónov). Každý desiaty človek žijúci v rozvinutých štátoch je migrant, oproti jednému zo sedemdesiatich v rozvojových štátoch. Široké spektrum migrantov zahrnuje jednak migrantov dobrovoľných na jednej strane, na druhej sú to zas nútení migranti a utečenci. Medzi migrantov patria aj nelegálni migranti, ktorých počty sa veľmi ťažko odhadujú a preto nie sú započítavaní v oficiálnych prehľadoch.

Utečenec

Zvláštnu kategóriu medzi migrantmi sú utečenci. Utečenec je človek, ktorý spĺňa definíciu Ženevskej konvencie o právnom postavení utečencov z roku 1951. Hovorí o tom, že utečenec je osoba, ktorá sa nachádza mimo svojej vlasti a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, alebo z dôvodov príslušnosti k určitým spoločenským vrstvám alebo i zastávania určitých politických názorov, a nie je schopná prijať, alebo vzhľadom k vyššie uvedeným obavám, odmieta ochranu svojej vlasti.

Podľa odhadov UNHCR žilo v svete v roku 2004 9,2 mil. utečencov. Väčšia časť z nich sa nachádza v treťom svete, veľakrát priamo v konfliktných oblastiach. Možno povedať, že migrácia a problém utečencov dnes predstavujú jeden z najvýznamnejších globálnych problémov.

Žiadatelia o azyl

Ľudia, ktorí utekajú z vlasti pred prenasledovaním a hľadajú o útočisko v zahraničí, žiadajú o „azyl“. Inak povedané, žiadajú o to aby boli uznaní ako utečenci v zmysle Zmluvy o právnom postavení utečencov a aby mohli využívať medzinárodnú ochranu a materiálnu pomoc, ktorá z tohto postavenia plynie.

Odporúčané weby