Priemysel je oddávna hnacím motorom slovenskej ekonomiky a ostalo tomu tak až do dnešných dní. Jedným z najvýznamnejších priemyselných regiónov Slovenska je aj stredné Považie, ktoré si, aj napriek zmenám v odvetvovej štruktúre, neustále udržiava svoju pozíciu. Trenčiansky kraj sa v roku 2007 podieľal na tržbách slovenskej ekonomiky v rámci odvetvia priemyslu takmer 9 %-ami. Vyše 12,5 %-ný podiel celkových tržieb kraja produkoval okres Trenčín a až necelých 20 % okres Nové Mesto nad Váhom, ktorý zaznamenal celkovo najvyšší predaj spomedzi všetkých okresov kraja.

Analýza ukázala, že jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich lokalizáciu priemyslu je z dlhodobého hľadiska poloha. Poloha oboch okresov na západe Slovenska a hraniciach s Českou republikou, podobne ako poloha na najvýznamnejších dopravných ťahoch bola určujúcim faktorom rozvoja hospodárstva i nami sledovaného priemyslu. Priaznivé podmienky pre jeho rozvoj poskytujú aj ostatné zložky fyzicko-geografickej i socio-ekonomickej sféry.

Priemyselné začiatky nami sledovaného územia sa datujú od druhej polovice 19. až začiatku 20. storočia, netreba však opomenúť skutočnosť, že remeslá a obchod sa tu udomácnili o jedno tisícročie skôr., už v 9. storočí. Význam miest Trenčín a Nové Mesto nad Váhom narastal a už v tomto období možno hovoriť o ich vzájomnej hospodárskej i priemyselnej previazanosti. V 20. storočí tu boli vybudované podniky, ktoré vytvorili tradičnú odvetvovú štruktúru, typickú pre tento región až do 90. rokov 20. storočia. Súčasne však treba poznamenať, že sa nejednalo o jednoodvetvové zameranie priemyslu, ako u viacerých miest na Považí, ale o diverzifikovanú štruktúru z hľadiska priemyselnej výroby i lokalizácie jednotlivých podnikov. Popri tradičných dominantných priemyselných centrách sa vytvárali i menšie, ako napríklad Nemšová, Horné Srnie Trenčianska Teplá, či Stará Turá, ktoré si postavenie svojho vedúceho odvetvia udržali až do dnešných dní.

Výrazné zmeny v štruktúre i zamestnanosti priemyslu nastali po roku 1989. Proces intenzívnej industrializácie vystriedali zmeny na poli vlastníctva a privatizačné vlny značne ovplyvnili štruktúru a výkonnosť nielen priemyslu, ale i celého hospodárstva našej republiky, Považie nevynímajúc.

V prvých rokoch po revolúcii ešte zaznamenávame doznievanie silného industriálneho rozmachu, avšak postupne strácajúceho na intenzite. Na konci 90. rokov sa však odvetvová štruktúra značne mení a toto obdobie môžeme právom označiť ako začiatok silnej dominancie elektrotechnického priemyslu v okrese Nové Mesto nad Váhom. Pozoruhodné je i zistenie, že v tomto období sa neudomácnil v trenčianskom okrese, kde bola v tom čase tradične výrazná dominancia textilného a odevného priemyslu, zamestnávajúceho viac ako polovicu osôb pracujúcich v priemyselnej výrobe.

21. storočie možno označiť ako obdobie profilácie nových perspektívnych odvetví, priemyselných parkov ako aj nového priemyselného centra južnej časti stredného Považia.

Zatiaľ, čo v roku 2001 zamestnával priemysel v okrese Nové Mesto nad Váhom 55 % zamestnancov zo všetkých ekonomických odvetví, v roku 2007 to už bolo 72 %. Najdominantnejším odvetvím sa stal už spomínaný elektrotechnický priemysel, najmä výroba elektrických a optických zariadení, ktorého podiel na zamestnanosti tiež intenzívne rástol. Zo 49 % z počtu pracujúcich v priemysle v roku 2001 vzrástol na 67 % v roku 2007.

Opačný vývoj z pohľadu zamestnanosti v priemysle sme zaznamenali v okrese Trenčín. Kým v roku 2001 zamestnával približne 47 % pracujúcich , v roku 2007 už iba 37 %, pričom vedúce postavenie zaujalo taktiež odvetvie výroby elektrických a optických zariadení. Tradične silná výroba odevov a textílií sa z hľadiska počtu zamestnancov umiestnila na druhom mieste a zaznamenala najvýraznejší medziročný prepad na poli zamestnanosti. Kým v roku 2001 v nej pracovalo 60 % pracujúcich v priemysle, v roku 2007 už iba 25 %, teda o viac ako polovicu menej.

Výrazné rozdiely zaznamenávame aj pri porovnávaní priemernej mzdy ako v priemysle, tak i v ostatných odvetviach. V novomestskom okrese bola vo všetkých odvetviach ekonomických činností o 51.02 € (1 537 Sk) vyššia a v priemysle dokonca o 121.69 € (3 666 Sk). Výrazné rozdiely, opäť v prospech novomestského okresu, sme zistili aj v porovnaní objemu tržieb v roku 2007, kedy bol takmer 1,6 krát vyšší ako v trenčianskom okrese.

Tieto rozdiely možno pripísať intenzívnejšiemu rozvoju tretieho a štvrtého sektora v okrese Trenčín, kde je však priemyselná tradícia aj naďalej veľmi výrazná a predstavitelia mesta by na ňu, avšak zdá sa v inom ako textilnom odvetví, radi nadviazali. Podľa najnovších informácií by mal do mesta Trenčín zavítať strategický investor so zámerom priemyselnej výroby, čo by malo dopomôcť eliminovať stagnáciu tohto okresu na poli priemyslu. Dôvodom prudkého rozvoja priemyslu, ale i celého novomestského okresu je prílev zahraničných investorov v poslednom období, dominancia moderného a rýchlo sa rozvíjajúceho elektrotechnického odvetvia, rovnako ako jeho príťažlivá poloha, kvalitná pracovná sila a dopravná dostupnosť, podobne ako možnosti budovania podnikov i priemyselných a iných centier na zelenej lúke.

Súčasná neľahká celosvetová ekonomická situácia zasiahla aj naše územie. Priniesla mierne zmeny v zamestnanosti, ktoré sa však zrejme odzrkadlia až v štatistikách nasledujúcich rokov. Treba ale zdôrazniť, že sa nejedná o hromadné prepúšťanie pracovníkov, ani zatváranie prevádzok. Ako sa nám podarilo zistiť, objem produkcie sa nemenil, no skracoval sa pracovný čas a tým sa pochopiteľne menili aj mzdy a počet zamestnancov. Hoci je v súčasnosti ťažké predpokladať akú stratégiu zvolia jednotlivé podniky a ako sa bude situácia vyvíjať. Je možné, že expanzia priemyslu sa pribrzdí najmä v rozbehnutom novomestskom okrese, ale nepredpokladáme výraznejší úpadok priemyselného odvetvia v tomto regióne.

V období posledných rokov sa na nami sledovanom území, podobne, ako aj v iných regiónoch, začali budovať priemyselné parky a technologické či logistické centrá. Vzhľadom na strategickú polohu nami riešených okresov bol ich rozvoj očakávaný a značne plynulý Popri parkoch celoslovenského významu sa začínajú vyvíjať i parky lokálneho charakteru označované aj ako výrobné územia. V posledných dvoch rokoch, ako i v súčasnom období pribúdajú aj logistické centrá so skladovými priestormi mnohých zahraničných firiem, či už potravinárskych, odevných alebo iného zamerania. Aj táto skutočnosť len potvrdzuje, že novomestský okres napreduje a jeho rozvoj, podobne ako budúcnosť okresu Trenčín, bude hodný pozornosti aj v nasledujúcich rokoch.

Použitá literatúra

  • Krasňanová, M. (2009): Rozvoj a transformácia priemyslu južnej časti Stredného Považia, Bratislava 2009

Odporúčané weby