Chemický a gumárenský priemysel zaznamenal svoj najdynamickejší rozvoj najmä po 2.svetovej vojne. Chemický priemysel je zameraný na výrobu základných chemických produktov – anorganických a organických chemikálií, na výrobu syntetických látok a pod. Územie Slovenska má veľmi pestrú geologickú stavbu.

Vyskytujú sa tu takmer všetky druhy minerálnych surovín. Ich ložiská sú však až na malé výnimky chudobné, preto je náš priemysel odkázaný na dovoz surovín ako:

  • Rusko - ropa, čierne uhlie, zemný plyn, železná a mangánová ruda, pyrit, síra, celulóza
  • Nemecko - draselné soli, surový kaučuk
  • Poľsko - síra, pyrit, kamenná soľ, koks
  • Maďarsko - neželezné rudy a koncentráty na výrobu neželezných kovov (bauxit, kryolit)

Najväčšia koncentrácia chemickej výroby je v Bratislave: Slovnaft (spracovania ropy), Istrochem (výroba anorganickej chémie, syntetické látky, hnojivá, agrochemikálie). Dusíkaté hnojivá a čpavok vyrába z plynu podnik Duslo v Šali. Ďalšími významnými podnikmi sú chemické závody v Novákoch, Hnúšti- Likieri a Smoleniciach (Chemolak- farby), v Strážskom, vo Svite.

Výroba liekov je umiestnená v Hlohovci (Zentiva), Nitre, Slovenskej Ľupči (Biotika) a Šarišských Michaľanoch. Vo viacerých mestách je rozšírená výroba plastov a syntetických vlákien (Senica, Svit, Strážske, Humenné, Trnava, Nitra, Žilina). Gumárenská výroba je lokalizovaná v Púchove (Matador, Continental Matador), Bratislave a Dolných Vesteniciach (Vegum).

Výroba chemikálií a chemických výrobkov (OKEC 24) patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo. Vo svetovom chemickom priemysle dominujú predovšetkým USA a EU.

Postavenie odvetvia v rámci Európskej únie a ostatných krajín je veľmi príbuzné charakteristike odvetvia na Slovensku. Vzhľadom na inú výrobkovú štruktúru, úroveň výrobných zariadení a technologických procesov a tým aj inú kapitálovú, pracovnú a surovinovú náročnosť výroby zahraničných subjektov v odvetví, je však iné ich ekonomické postavenie a kapitálová vybavenosť.

Na trhoch EU sa odvetvie SR presadzuje produkciou s nižšou pridanou hodnotou, zatiaľ čo na trhu sofistikovanejšej produkcie vládne ostrá konkurencia a pomerne stabilne rozdelené trhy. Prínosom zahraničného kapitálu v odvetví chemického priemyslu je okrem finančných vkladov, modernizácie technológií aj umožnenie prístupu na nové sofistikovanejšie trhy. Vzhľadom na skutočnosť, že odvetvie je silne exportne orientované, výkyvy a vývoj na svetových trhoch ovplyvňujú aj vývoj odvetvia v domácom prostredí. Zahraniční investori do chemického priemyslu na Slovensku neprenikli do takej miery, ako v okolitých štátoch.

V súčasnosti sa hodnoty tržieb chemickej a farmaceutickej výroby znižujú a naopak hodnota tržieb gumárenskej výroby narastá.

Odporúčané weby