Obec Výborná sa nachádza na severovýchode Slovenska, v okrese Kežmarok, pod najmenšími veľhorami sveta – Tatrami. Leží v severozápadnej časti Podtatranskej kotliny a na južných svahoch Spišskej Magury, pod svahmi Partizánskej hory (937m n.m.). Výborná leží v pramennej oblasti Severného potoka, západnú časť odvodňuje Barich, oba sú ľavostrannými prítokmi Belej. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 706m n.m. Kartografické súradnice obce sú 49°14’ szš a 20°24’ vzd. Rozloha katastra obce Výborná je 15,4 km². Najdlhšiu hranicu má kataster na východe s katastrom obce Slovenská Ves, západnú tvorí hranica s obcou Lendak a na juhu to je mesto Spišská Belá.

Obec Výbornú nájdete približne na polceste medzi Lendakom (3 km) a Slovenskou Vsou (2,5 km). Od okresného mesta Kežmarok ju delí sympatických 14 km, od Popradu 29 km, od Prešova ako centra samosprávneho kraja motivujúcich 96 km a od Bratislavy, hlavného mesta SR, úctyhodných 356 km. Z dopravného hľadiska môžeme obec charakterizovať ako mierne marginalizovanú, nakoľko ňou neprechádza železnica, ako ani cesta 1. triedy. Akokoľvek, cesta č. 67 vedúca z Poľska cez Lysú Poľanu do Popradu je vzdialená iba 6 km a železnica najbližšie cca 8 km v Spišskej Belej. Najbližšie medzinárodné letisko obyvateľom Výbornej slúži v Poprade, ďalej v Košiciach a Krakowe.

Geológia obce Výborná

Ako geologický podklad na takmer celom území katastra nachádzame pieskovce a vápnité ílovce flyšu. Len v severnej časti katastra prevažujú pieskovce, menej ílovce bielopotockého súvrstvia z priabónu – oligocénu. Z hľadiska neotektonickej stavby sa územie katastra a jej obyvatelia spolu s ním vyznačujú miernym zdvihom len južný okraj katastra mierne poklesáva.

Z hľadiska inžinierskej geológie severná polovica územia katastra spadá pod rajón flyšoidných hornín. Južnú časť tvoria postupne deluviálne, glacifluviálne sedimenty a údolné riečne náplavy.

História obce Výborná

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1289, kedy sa obci hovorilo Birburn, Bybur, Byrbron, či Berbarn. O názov obce sa zaslúžil miestny minerálny prameň, ktorého hnedasté sfarbenie bolo príčinou vzniku názvu Birburn – pivný prameň. V roku 1463 je prvý krát zaznamenaný názov Viborna.

Obec pôvodne založili nemeckí kolonisti v 13. storočí. Obec pôvodne patrila viacerým zemepánom – Wakrotsch, Lasky, Horváth-Stanczits, ale aj Berzeviczyovcom, ktorí v nej urobili centrum rozsiahlej kolonizačnej činnosti na Severnom Spiši. Počas celej histórie si dodnes zachováva poľnohospodársky ráz. Po odsune Nemcov po druhej svetovej vojne ju dosídlili obyvatelia zo Zamaguria a Lendaku.

Obyvateľstvo obce Výborná

Podľa sčítania v roku 2001 v obci žilo 823 obyvateľov, z toho je reálne 82% Rómov. Potenciál populačného rastu obce je teda značný. V obci je úctyhodná 67%-ná miera nezamestnanosti, len mizivé percento obyvateľov (13%) dochádza za prácou do blízkych obcí a miest, ako je Kežmarok, Poprad, Spišská Belá, či Matejovce. V obci žije 5 podnikateľských osôb, z toho 3 disponuje aj vlastnými zamestnancami.

Priemerný vek mužov v obci je len 23,1 roka, žien len 26,8 roka. Celkovo je úctyhodných 37,1 % obyvateľstva v predproduktívnom veku, iba 7 % v poproduktívnom veku. Produktívna zložka obyvateľstva tvorí 55,7 %, do úvahy však treba brať vysokú mieru nezamestnanosti. V poľnohospodárstve pracuje až 18% ľudí, v službách iba 28% (prevažnú väčšinu 3. sektora predstavujú verejnú a sociálne služby).

Hrozivá situácia je v obci aj z hľadiska vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Okrem toho, že deti do 16 rokov predstavuje 39% populácie, ďalších 50% obyvateľov má iba základné vzdelanie. Ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou sa môže pochváliť iba 10 ľudí (1,2% !!!!) a vysokoškolsky vzdelaný človek v obci neexistuje!!!
Z hľadiska religióznej štruktúry obyvateľstva treba povedať, že obyvatelia sú extrémne nábožní. V obci sa nenachádza ani jeden človek bez vyznania, naopak, celých 99% obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckej viere.

Podnebie v obci Výborná

Obec Výborná sa vzhľadom na svoju nadmorskú výšku nachádza v mierne chladnom okrsku, ktorý sa vyznačuje priemernými júlovými teplotami od 12°C do 16°C. Vzhľadom na absenciu meteorologických staníc v blízkom okolí beriem údaje za mesto Kežmarok, ktorý je vzdušnou čiarou od Výbornej vzdialený približne 12 km smerom na juh a leží v nadmorskej výške 630 m n.m.

Vzhľadom na nižšiu nadmorskú výšku treba brať hodnoty za Kežmarok vo vzťahu s istou rezervou. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 6,5°C. Najchladnejším mesiacom je január (-5,5°C), najteplejším júl (16,8°C). Podľa štatistík tu padne okolo 639 mm zrážok ročne. Najdaždivejším mesiacom je jún (97 mm), najmenej daždivým február (26 mm).

Pôdy v obci Výborná

Na prevažnej väčšine územia nachádzajú kambizeme modálne modálne až kyslé, sprievodné kultizemné a rankre zo zvetralých kyslých až neutrálnych hornín. Južnejšie to sú kambizeme modálne a kultizemné nasýtené, sprievodné kambizeme pseudoglejové, zo zvetralín pieskovcovo-ílovitých hornín.

Na južnom okraji katastra sa okrem toho vyskytujú fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké z karbonátových aluviálnych sedimentov.

Príroda v obci Výborná

Obec Výborná leží z hľadiska fytogeografického členenia v ihličnatej zóne Popradského podokresu Popradskej kotliny. Potenciálnou prirodzenou vegetáciou v severnej časti územia sú bukové lesy v horských polohách. Severný cíp územia katastra, v okolí vrcholu Smrečiny, nachádzame jedľové a jedľovo-smrekové lesy. Naopak, v nižších polohách sa potenciálne vyskytujú bukovo-jedľové lesy. V najnižšie položenej zóne na južnej hranici katastra to sú jedľové a jedľovo-smrekové lesy.

Krovinná etáž je prevažne nevýrazná a druhovo chudobná. Môže sa vyskytnúť drieň obyčajný, muchovník vajcovitý, či kalina siripútková. Naopk, bylinná etáž je dobre rozvinutá, s vysokou pokryvnosťou – nachádzame tu lipkavec voňavý, hluchavku žltú, kysličku obyčajnú, veternicu hájnu a rôzne druhy papradí. Vzhľadom na kombináciu listnatých a ihličnatých lesov v chotári je teoreticky pestré aj druhové zloženie živočíšstva. Nachádzame tu jednak druhy typické pre listnaté lesy (diviak, srnec, líška), jednak druhy typické pre ihličnaté lesy (diviak, jeleň, tetrov).

Reliéf obce Výborná

Z hľadiska geomorfologických celkov Výborná leží na rozhraní podcelkov Kežmarská a Lomnická pahorkatina, ktoré sú súčasťou Podtatranskej kotliny. Obec má členitý povrch chotára (629 – 1157 m n.m.) s výraznými zlomovými svahmi. Najsevernejšiu časť katastra vypĺňajú hraste a klinové hraste centrálnokarpatských flyšových pohorí - vysočinový podhôľny reliéf.

V strede chotára to sú prechodné štruktúry centrálnokarpatských vrchovín. Južnú polovicu katastra tvoria rôzne negatívne morfoštruktúry – priekopové prepadliny a morfoštruktúrne depresie kotlín (reliéf kotlinových pahorkatín).

Na spomínanú geologickú stavbu sa viažu nasledovné typy reliéfu. V severnej časti sa nachádzajú veľmi silne členité vrchoviny. V strednej časti katastra to sú stredne až mierne členité pahorkatiny. Zaujímavosťou je bradlový tvrdoš Smrečiny, ako aj morfologicky výrazné stráne na tektonických poruchách.

Sídelná charakteristika obce Výborná

V obci sa nachádza 97 rodinných domov a 2 bytové domy. Až 97% domov je trvale obývaných, čo je fantastické číslo. Priemerný vek rodinných domov je 56 rokov, 2 spomínané „bytovky“ boli postavené v roku 1993. Z materiálov jasne dominuje tehla a kameň (87 domov), príjemnou alternatívou je však drevo (17 domov). Komfort bývania obyvateľov Výbornej je mizivý.

Na 1 bytovú jednotku v rodinnom dome pripadá priemerne viac ako 6 ľudí, v bytovom dome priam šialených 11 ľudí. Keď do úvahy zoberieme aj malú priemernú obytnú plochu bytov (48 m²), životné podmienky sa bežnému smrteľníkovi zdajú nepredstaviteľné – obytná plocha na jedného obyvateľa v prípade rodinného domu 7,8 m², v prípade bytového domu 2,7 m²!

Bytový fond je pomerne starého dáta. Jednoznačne najväčší stavebný boom obec zažila v medzivojnovom období, naopak najvýraznejší úpadok v 70. rokoch 20. storočia. Domy tzv. 4 kategórie, čiže úplne najnižšej kvality, žiaľ tvoria až 71%. Obec nie je vôbec plynofikovaná. Zo 121 bytov v obci je 65 úplne bez vodovodu. Vodovod v byte má len 47 bytov, žumpou disponuje 43 bytov a kúpeľnou alebo splachovacím záchodom 44 bytov. Prevažná väčšina bytov je vykurovaných pevným palivom (81 bytov). Farebný televízor má až 95 bytov. V obci sú dva počítače, z toho jeden aj s internetom. Po obci sa preháňa 9 áut – na jedno auto pripadá 92 ľudí, čo je číslo typické pre chudobnejšiu časť tretieho sveta.

Služby a cestovný ruch v obci Výborná

Obchodnú sieť zabezpečujú dve predajne, a to ABC – rozličný tovar a potraviny Jednota. V obci sa nachádzajú dva kostoly. Rímskokatolícky je zasvätený svätej Uršuli. Bol postavený v gotickom slohu, renesančne prestavaný v 16. storočí a barokovo upravený v 17. storočí. Druhý, evanjelický kostol, bol postavený v roku 1833.

Neďaleko obce vyviera minerálny prameň, nazývaný „kvašná voda“. Povráva sa, že má liečivé účinky pri liečení žalúdočných ťažkostí a rôznych ekzémov. Momentálne slúži najmä potrebám obyvateľom Výbornej, jeho potenciál na využitie pre cestovný ruch ostáva potenciálom.

Vodstvo v obci Výborná

Výborná leží v pramennej oblasti Severného potoka, západnú časť odvodňuje Barich. Oba sú ľavostrannými prítokmi Bielej. Vodný tok Biela tvorí južnú hranicu katastra obce so Spišskou Belou. Biela pramení v Belianskych Tatrách na severnom úpätí ich najvyššieho končiara Havran (2151 m n.m.).

Vlieva sa do rieky Poprad pri obci Bušovce. Celé územie katastra patrí teda do povodia rieky Visly, ktorá sa vlieva do Baltického mora. Priemerný ročný špecifický odtok na území katastra je približne 28 l.s/km². Obec patrí do hydrogeologického regiónu kryštalinika časti Vysokých Tatier a kvartéru ich podpolia.

Genius loci obce Výborná

Obec Výborná nie je miestom, ktoré by ste si zaľúbili na prvý pohľad. Nie je miestom, ktoré by okamžite opantalo vašich šesť zmyslov a inšpirovalo k nevídaným kreáciám. Nevybočuje z radu trochu nesúrodých, miestami ošarpaných, ospalých, ale žijúcich a úprimných slovenských vidieckych obcí.

Dlhšie zotrvanie v obci Výborná a bližší kontakt s jej obyvateľmi však naplno ukáže jej nesporné kvality. Jedinečná poloha obce na vzdialenejšom úpätí monumentálnych Tatier prináša pocit priestoru a neopakovateľné, rešpekt vzbudzujúce pohľady na zasnežené končiare zároveň. Rozsiahle polia a pasienky vôkol obce prinášajú obyvateľom príjemný pocit istoty, že aj zajtra bude čo do úst.

Tie hlavné drahokamy Výbornej však spočívajú v jej obyvateľoch, ľuďoch z mäsa a kostí. Pod maskou surovosti, kriku a neohrabanosti sa často skrýva duša čistá, krv plná rytmu a srdce divoké. Miestni obyvatelia sa vyznačujú neobvyklým zmyslom pre komunitu, spolupatričnosť, vynaliezavosť, kontroverznými spôsobmi obživy, netradičnou živelnou architektúrou, svojským prístupom k hygiene a všeobecne pohodovým životným štýlom.

Ak hľadáte únik z veľkomestského stresu a zároveň sa štítite tichej harmónie uprostred panenskej prírody na samote, obec Výborná predstavuje originálnu destináciu, ktorá nenaplní vaše predstavy, ale ich zvláštnym spôsobom modifikuje.

Ak chcete utiecť pocitu, že „už včera bolo neskoro“ (veľkomešťania), ale pritom sa desíte pocitu „ešte zajtra bude skoro“ (pseudonaturálni obyvatelia lazníckych komunít typu Zaježová), Výborná so svojou filozofiou „ani skoro ani neskoro – teraz je ten správny čas“ vám ukáže nové obzory, a to nie len tie tatranské...

Odporúčané weby