Agát biely: svetlomilná, pomerne nenáročná drevina zo Sev. Ameriky, introdukovaná 1630

 • bez problémov aklimatizoval v Európe
 • v minulosti vysádzaný ako okrasný, pôdoochranný, medonosný strom, s tvrdým odolným drevom
 • šíri sa sám v prirodzených a človekom ovplyvnených spoločenstvách, dodáva veľké množstvo dusíka(N) do pôdy z hľúz a tým likviduje ostatné dreviny a tvorí agátiny

Pajaseň žliazkatý: intr. 1751 z Číny, pôvodne okrasná drevina

 • mimoriadne prispôsobivý, vďaka tomu sa vyskytuje v mestách a na skládkach
 • drobné žliazky v listoch obsahujú látky, ktoré u citlivých ľudí vyvolávajú kožné alergie

Javorovec jaseňolistý: intr. koncom 17. stor. z okolia Mississippi, vysádza sa aj v súčasnosti

 • splanieva a šíri sa v lužných lesoch, odolný voči vplyvom mestského prostredia
 • využívaný pri tvorbe mestskej zelene

Netýkavka žliazkatá (Roylerova): Jednoročná, holá, 1-2,5m vysoká, na listoch má žliazky

 • pôvod Himaláje, Kašmír
 • vysádzaná ako okrasná rastlina, šíri sa najmä pozdĺž vodných tokov – hygrofyt

Netýkavka malokvetá: druh zo SV Ázie, intr. v pol. 19. stor., vysoká asi 30cm

 • rozšírená po celom SVK, rôzne stanoviská- lužné lesy, bučiny, sutinoviská
 • vytláča pôvodnú netýkavku nedotklivú

Astra novobelgická, kopijovitá, novoanglická: pochádzajú zo Sev. Ameriky, vďaka záhradkárom invadujú u nás

 • šíria sa pozdĺž vodných tokov, kde často tvoria monodominantné porasty, výška asi 1m

Krídlatka japonská, sachalínska (Pohánkovec, Fallopia): mohutné byliny až 3m, článkovité duté stonky, pôvod z Číny, Japonska, Sachalinu

 • vysádzaná ako okrasná rastlina aj ako kŕmna
 • rýchlo a šíri na vlhkých miestach, obľubuje nevápenatú vlhkú pôdu
 • je nezničiteľná!- obrovské množstvá semien, šíri sa odrezkami aj koreňmi, pri nej nerastie takmer nič

Zlatobyľ kanadská, obrovská: pôvod Kanada, do Európy sa dostala ako okrasná rastlina

 • rozširuje sa v miestach ovplyvnených človekom – skládky, okraje ciest a železníc, na brehoch riek a lužných lesoch
 • je svetlomilná = nešíri sa v lese

Boľševník veľkolepý: pochádza z Kaukazu, výška do 5m, súkvetie aspoň 0,5m

 • okrasná rastlina do parkov a záhrad, niekde sa expanzívne šíri
 • obsahuje látky, ktoré môžu spôsobiť alergiu až popáleniny 2 stupňa, za teplého počasia
 • ťažko zničiteľný, nebezpečný, šíri sa pozdĺž tokov

Iva voškovníkovitá: z Amerických prérií, introdukovaná v polovici 20. stor.

 • výrazne svetlomilná, dostala sa k nám osivami, šíri sa pozdĺž ciest a železníc, na skládkach
 • výška do 2m (aj šírka), alergény semená a peľ

Ambrózia palinolistá: pôvod zo Sev. Ameriky, introdukovaná v 20. stor., u nás najmä v najteplejších oblastiach (nížiny)

 • prišla spolu s obilím, šíri sa pozdĺž železničných násypov a na ruderálnych stanoviskách
 • je to burina, prudký alergén je peľ

Ježatec laločnatý: pôvod Sev. Amerika, introdukovaný ako liana do záhrad

 • rozšírený na vlhkých stanoviskách, pozdĺž tokov a na okrajoch lužných lesov
 • tvorí monodominantné porasty a zadusí aj stromy

Rudbekia strapatá: trváca rastlina zo Sev. Ameriky, introdukovaná ako okrasná

 • splanieva a šíri sa v lužných lesoch, na brehoch, železničných násypoch, skládkach

Slnečnica hľuznatá (topinambury): pôvod zo Sev. Ameriky, okrasná rastllina

 • využitie ako zelenina alebo krmovina
 • často splanieva a šíri sa do ruderálnych spoločenstiev, na okraje polí a lesné čistinky

Odporúčané weby