Reprodukcia obyvateľstva je stála obnova obyvateľov na určitom území. Uskutočňuje sa striedaním generácií (zomierajúcich a novorodencov). Ovplyvňujú ju aj ďalšie populačné javy a procesy. Reprodukcia obyvateľstva v biologickom zmysle zahŕňa procesy rodenia a umierania, ktoré sú základom existencie obyvateľstva.

Silný vplyv majú faktory ako materiálne podmienky, kultúrna úroveň, zdravotnícka starostlivosť, tým reprodukcia nadobúda významné kvalitatívne znaky. Reprodukcia obyvateľstva zahŕňa všetky populačné javy a procesy, ktoré ovplyvňujú obnovu generácií, jej súčasťou je pôrodnosť a úmrtnosť obyvateľov, a procesy ktoré ich ovplyvňujú – sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť a pod.. Reprodukciu obyvateľstva ovplyvňujú aj niektoré štruktúrne charakteristiky (štrukt. podľa pohlavia a veku).

Miery reprodukcie

Miery reprodukcie umožňujú zjednotenie tabuliek plodnosti, úmrtnostných tabuliek, štruktúry obyvateľstva a ďalších charakteristík. Miery reprodukcie obyvateľstva vychádzajú z počtu narodených dievčat, ktoré sa stávajú matkami. Hrubá miera reprodukcie (HMR) vyjadruje počet dievčat, ktoré sa v priemere narodia jednej žene počas celého reprodukčného obdobia. Používajú sa 5-ročné vekové kategórie, v ktorých je určená čistá špecifická plodnosť, ale len pre živonarodené dcéry.

Čistá miera reprodukcie (ČMR, netto reprodukcia) vyjadruje koľko dievčat sa v priemere narodí jednej žene počas celého reprodukčného obdobia a zároveň sa aj dožije veku svojej matky v čase pôrodu. Čistá miera reprodukcie je v podstate kvantitatívne porovnanie dvoch generácií žien v reprodukčnom veku. Miery reprodukcie majú pravdepodobnostný charakter.

Miera reprodukcie obyvateľstva sveta je značne diferencovaná. V niektorých štátoch sa udržiava už dlhšie na hranici jednoduchej reprodukcie alebo nedostatočnej reprodukcie. Hodnota čistej miery reprodukcie klesla pod úroveň 1 v Severnej Amerike, Európe, Austrálii, Japonsku. Rozšírenú reprodukciu zaznamenávame v regiónoch Latinskej Ameriky, v Afrike, J a JV Ázii. Na Slovensku má čistá miera reprodukcie už dlhší čas nízke hodnoty okolo hodnoty jednoduchej reprodukcie.

Odporúčané weby