Vavrišovo sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš, v Žilinskom kraji. Vzhľadom na okres aj kraj sa nachádza v ich východnej časti. Z fyzicko-geografického hľadiska sa nachádza v Západných Karpatoch, v Podtatranskej kotline, presnejšie v Liptovskej kotline na rozhraní Smrečianskej pahorkatiny a Liptovských nív. V neveľkej vzdialenosti sa nachádzajú Tatry a Nízke Tatry, ktoré túto kotlinu ohraničujú.

Súradnice sú 49°04´15" s. z. š. a 19°45´43" v. z. d., rozloha katastra je 9,9 km². Stred obce má nadmorskú výšku 700 m. Počet obyvateľov k 31.12.2005 je 613, podľa sčítania z roku 2001 mala 578 obyvateľov. Z humánno-geografického hľadiska je poloha obce zaujímavá z niekoľkých dôvodov. Vo vzdialenosti niekoľko metrov od južných katastrálnych hraníc vedie diaľnica D1, ktorá začína v Ivachnovej a končí pri Važci, avšak čoskoro jej dĺžka porastie. V budúcnosti po prepojení Košíc s Bratislavou sa jej význam zvýrazní. Cez obec prechádza aj hlavná cesta spájajúca Liptovský Hrádok s Vysokými Tatrami, čo je z hľadiska cestovného ruchu veľmi dôležité.

Región so svojimi strediskami, v ktorom sa obec nachádza je celkovo z hľadiska cestovného ruchu veľmi významý. Tieto výhodné podmienky sú využité, aj keď priestor pre ďalší rozvoj existuje. Obec susedí na juhu s Liptovským Petrom, na západe s obcou Jamník, na severe s Pribylinou a na východe s mestom Liptovský Hrádok, presnejšie jeho miestnou časťou Dovalovo. Cestná vzdialenosť od okresného mesta je 11,5 km, od krajského mesta Žilina 100 km a od hlavného mesta Bratislavy 318 km.

Cestovný ruch a služby v obci Vavrišovo

Obec patrí do oblasti s celoročnou turistikou. Vysokotatranský región cestovného ruchu, v ktorom sa nachádza, má medzinárodný význam.

Materiálno-technická základňa poskytuje ubytovacie zariadenia s kapacitou 251-500 lôžok. V štruktúre dominujú hotely a chatové osady, menej kemping a ostatné ubytovacie zariadenia. Konkrétne je to hotel Vavrišan a prislúchajúci autokemping s chatkami.

Objekty individuálnej rekreácie výrazne dominujú nad rekreačnými chalupami nevyčlenenými z bytového fondu. Z prírodných daností katastra sa využíva rieka Belá na splav. Z estetického hľadiska je zaujímavá poloha obce pod Kriváňom a inými vrchmi. Okrem ubytovacích služieb sa v obci nachádza predajňa potravín a autodielňa.

Doprava v obci Vavrišovo

Cez obec prechádza štátna cesta 2. triedy č. 537 od Liptovského Hrádku do Vysokých Tatier. Táto trasa sa využíva aj ako cyklotrasa. Do katastra zasahuje diaľnica D1 Ivachnová – Važec, v širších súvislostiach Žilina – Košice, ktorá je súčasťou medzinárodného koridoru V.

Letisko Poprad-Tatry sa nachádza vo vzdialenosti 37 km. Hlavné mesto sa nachádza vo vzdialenosti 318 km cestnou dopravou. Najbližšia osobná aj nákladná železničná stanica je vzdialená 7 km. Vodná doprava vzhľadom na prírodné podmienky nie je rozvinutá.

Geológia obce Vavrišovo

Pre Liptovskú kotlinu je typický vnútrokarpatský paleogénny flyš. Pieskovce, vápnité ílovce a flyš (hutianske a zuberské súvrstvie) zaberajú celé územie obce. Z hľadiska neotektonickej stavby zaznamenala väčšina územia katastra obce veľký pokles negatívnej jednotky (medzihorské kotliny), vo zvyšnom území bol zistený malý pokles tektonickej jednotky.

Zistené zlomy prebiehajú so smerom sklonu na juhovýchod. Približne polovicu územia zaberajú rajóny glacifluviálnych sedimentov, ktoré v ľadových dobách nahromadili ľadovce a rieky neskôr rozniesli vo forme morén. Na zvyšnom území sú údolné riečne náplavy. V blízkosti rieky Belá fluviálne sedimenty tvoria prevažne nivné humózne hliny alebo hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív. Glacifluviálne sedimenty tvoria piesky, hrubé až balvanovité piesčité štrky a bloky v terasách a kužeľoch.

Geomorfológia v obci Vavrišovo

Obec leží na vysokých a nízkych glacifluviálnych kužeľoch, v severnej časti katastra sa vyskytujú aj zosuvy. Reliéf kotlinových pahorkatín. Jej územie tvoria negatívne morfoštruktúry: priekopové prepadliny a morfoštruktúrne depresie kotlín.

Z morfologicko-morfometrických typov reliéfu sa v blízkosti rieky Belej nachádzajú nerozčlenené roviny. Väčšinu územia obce tvoria mierne členité pahorkatiny. Najvyšší bod má nadmorskú výšku 720 m, najnižší 680, rozdiel je 40 m. Sklon svahov nie je väčší ako 5°. Reliéf je orientovaný na juh a západ.

Obyvateľstvo obce Vavrišovo

Počet obyvateľov 613. Hustota je 61,91 obyvateľov na km², v porovnaní s okresom 55,43 obyvateľov na km². Rast počtu obyvateľov v rokoch 1991-1998 dosahuje hodnoty 1,01 až 1,10, čo predstavuje veľmi malý nárast až stagnáciu. Prirodzený prírastok prekračuje hodnotu -7,5 ‰ a migračný prírastok viac ako 10,0 na 1000 obyvateľov za obdobie rokov 1996-1998.

Celkový prírastok je 6-12 ‰. Pre obec je charakteristický nízky podiel detského obyvateľstva a vysoký podiel poproduktívneho obyvateľstva. Deti do 15 rokov tvoria 18,4 %, čiže 113, deti od 15 do 18 rokov 1,5 % v počte 9, muži od 18 do 60 rokov 29,2 % v počte 179, ženy od 18 do 55 rokov 26,6 % v počte 163 a dôchodcovia 25,9 % v počte 159. Podiel obyvateľov v produktívnom veku je spolu 55,8 %. Podiel ekonomicky aktívnych je 47,1 %. Podľa národnosti 553 obyvateľov (90,21 %)sa hlási k slovenskej, 16 k rómskej (2,6 %), 3 k českej (0,49 %), 2 k maďarskej, 2 k ukrajinskej a 1 k rusínskej. K evanjelickej cirkvi a. v. sa hlási 347 obyvateľov (56,6 %), k rímsko-katolíckej cirkvi 107 (17,45 %), k bratskej jednote baptistov 25 (4,07 %), kresťanské zbory 8 (1,3 %), Jehovovi svedkovia 6 (0,97 %), pravoslávna cirkev 5 (0,81 %) a grécko-katolícka cirkev 2.

Ochrana krajiny v obci Vavrišovo

Územie obce bolo odlesnené a výrazne ovplyvnené človekom. Na území obce sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky. Ekologická významnosť územia je veľmi malá (územie s 1. stupňom územnej ochrany) a malým resp. žiadnym výskytom biokoridorov. Východnú hranicu obce tvorí hranica ochranného pásma TANAPU.

Podnebie v obci Vavrišovo

Podľa delení na klimatické oblasti patrí obec patrí do chladnej oblasti s júlovým teplotným priemerom menej ako 16 °C a do mierne chladného okrsku, pre ktorý sú charakteristické júlové teploty vačšie ako 12° C a menšie ako 16 °C. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v intervale 4-6 °C.

Priemerná teplota vzduchu v januári sa pohybuje medzi -5 a -6 °C a v júli 14-16 °C. Počet mrazových dní pre najbližšie mesto Liptovský Hrádok je 153, počet letných dní je len 26. Ročný úhrn zrážok je do 700 mm, pretož obec sa nachádza v zrážkovom tieni okolitých pohorí a úhrn zrážok dosahuje aj v jednotlivých mesiacoch nízke hodnoty. Obec spadá do oblasti s 240-280 vykurovacími dňami. Obec sa nachádza v oblasti s zníženého výskytu hmiel typickej pre podhorské až horské svahové polohy s priemerným počtom dní s hmlou 20-50.

Pôdy v obci Vavrišovo

Obsah humusu v pôde na väčšine územia obce je nízky (do 1,8 %), čo je spôsobené podložím. Na väčšine územia sa nachádzajú pseudogleje modálne kyslé až pseudogleje stagnoglejové, kde po väčšiu časť roka je vysoká hladina stagnujcej vody na nepriepustnom podloží, sprievodné pseudogleje organozemné.

Vo východnej časti sa nachádzajú organozeme slatinné a slatinné glejové nasýtené až karbonátové. Pozdĺž východnej hranice v blízkosti rieky Belá sa nachádzajú fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké, z nekarbonátových aluviálnych sedimentov. Hlinito-piesčité pôdy sa nachádzajú vo východnej časti katastra, stred katastra vypĺňajú hlinité a západnú časť piesčito-hlinité pôdy, všetky neskeletnaté až slabo kamenité.

Poľnohospodárstvo a priemysel v obci Vavrišovo

Obec je zaradená do podtypu krajiny so studenou zimou s veľmi krátkym vegetačným obdobím. V týchto podmienkach sa pestujú zemiaky, krmoviny a menej náročné obilniny ako ovos. Lúky a pastviny sa využívajú na chov hovädzieho dobytka. Východnú časť katastra v blízkosti rieky Belej zaberá les. Podiel poľnohospodárskej pôdy tvorí 81,54 %. Lesy tvoria 7,6 %.

V obci nie je vybudovaný žiadny priemyselný podnik. Je tu potenciál pre ľahký drevospracujúci priemysel. Najbližšie priemyselné podniky sa nachádzajú v Liptovskom Hrádku. V cudzích jazykoch sa cestovný ruch označuje ako turistický priemysel, ktorý má v obci predpoklady na rozvoj.

Rastlinstvo v obci Vavrišovo

Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia sa obec nachádza v ihličnatej zóne v okrese Liptovská kotlina. Podľa iného fytogeografického členenia sa nachádza v oblasti západokarpatskej flóry, obvod flóry vnútrokarpatských kotlín (Intercarpaticum) v Podtatranskej kotline.

Na južnej katastrálnej hranici a na severe sa vyskytujú ostrovy vrchovísk a prechodných rašelinísk. Prevažne severozápadnú časť zaberajú jedľové a jedľo-smrekové lesy. Juhovýchodnú časť obce zaberajú jelšové lesy na nivách podhorských a horských vodných tokov. V okolí rašelinísk rastú smrekové lesy zamokrené. Obec sa nachádza na území prirodzeného rozšírenia borovice lesnej, smrekovca opadavého, smreka obyčajného, jedle bielej a buka lesného.

Sídelná štruktúra obce Vavrišovo

Hlavná funkcia vidieckej obce je obytná a doplnená poľnohospodárskou. Rodinných a bytových domov je 215, počet bytov v rodinných a bytových domoch je 235, neobývané rodinné a bytové domy 39 a neobývaných bytov v rodinných a bytových domoch je 41.

Podľa dynamiky rastu je to stacionárny typ obce. Staršia časť obce predstavuje podľa pôdorysu dedinu pri hradskej. V súčasnosti prechádza hlavná cesta okrajom obce. Veľkú časť obce tvoria hospodárske budovy a objekty určené pre rekreáciu. Severozápadný okraj intravilánu zaberá poľnohospodárske družstvo. Obec patrí do spádovej oblasti Liptovského Hrádku.

Vodstvo v obci Vavrišovo

Východným okrajom obce preteká rieka Belá, približne rovnobežne s ňou cez stred katastra preteká Mlynský potok. Celé územie patrí do povodia Váhu a k úmoriu Čierneho mora. Podľa typu režimu odtoku sa nachádza v stredohorskej oblasti a snehovo-dažďovom type režimu s najväčším prietokom v apríli, najnižším v septembri a októbri, s najvyššou vodnosťou v marci až máji.

Akumulácia nastáva v zimnom období mezdi novembrom a februárom, kedy je zároveň najnižšia vodnosť. Z hľadiska hydrogeologických regiónov patrí obec do kryštalinika Západných Tatier a kvartéru východnej časti Liptovskej kotliny. Pozdĺž rieky Belej sa nachádzajú piesky a štrky s vysokou hydrogeologickou produktivitou. Zvyšné územie tvoria pieskovce a ílovce s priemernou produktivitou.

Živočíšstvo v obci Vavrišovo

Z hľadiska zoogeografického členenia terestrického biocyklu sa obec nachádza približne na rozhraní provincie stredoeurópskych pohorí, podprovincie karpatských pohorí a jej západokarpatského úseku a provincie listnatých lesov a jej podkarpatského úseku.

Z hľadiska limnického biocyklu patrí celé územie do pontokaspickej provincie a jej hornovážskeho okresu. Na územie obce zasahuje areál výskytu niektorých druhov ako medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), jeleň lesný (Cervus elaphus), vydra riečna (Lutra lutra), diviak lesný (Sus scrofa), srnec lesný (Capreolus capreolus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a orol skalný (Aquila chrisaetos).

Odporúčané weby