edafón: tvoria živé organizmy v pôde a delia sa na:
• pedobionty - nemôžu mimo pôdy existovať
• pedoxény - časť života žije v pôde a časť mimo
• pedofili - náhodne migrujú do pôdy
edafón delíme na:
fytoedafón (huby, riasy, baktérie) a zooedafón (prvoky, červy, larvy, nálevníky)
makroedafón (pozorovateľný voľným okom) a mikroedafón (min 75x)

humus: 
surový humus/opad - všetok odumretý materiál na povrchu alebo vnútri pôdy
pravý humus - odumretý organizmus » rozklad na jednotlivé zložky » resyntetizácia (vznik vysokomolekulárnych látok, fulvokyseliny a humínové kyseliny) » premiešanie vysokomolekulárnych látok s pevnou časťou pôdy
humus je schopný viazať živiny a vodu

plynná fáza:(pôdny vzduch)
podobné zloženie ako atmosferickývzduch, CO2, H2S, SOx, NH3, NOx, CH4

kvapalná fáza:
voda môže byť v pôde v 3 skupenstvách (ak ľad = kryogénne pôdy)
formy vody v pôde:
• konštitučná - (chemicky pevne viazaná) vytesňuje sa pri vysokých teplotách 700-900°C z minerálu
• kryštalizačná voda - niektoré látky majú dvojakú podobu (sádra Ca2SO4)
• obalové vody:
hydratačná voda - jedna až dve molekuly viazané na štruktúru, voda je vysoko prilnavá, nepohybuje sa, 700-900°C
hygroskopická voda - viditeľný povlak na povrchu, pohybuje sa z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej koncetrácie, rastliny nie sú schopné ju čerpať
lentokapilárna voda - ak rastliny začnú čerpať túto vodu sú v bode vädnutia
kapilárna voda - má tendenciu vypĺňať malé póry, maximálny kapilárny zdvih je 4 metre v dôsledku priľnavosti a súvisí s hladinou podzemnej vody (podoprená alebo zavesená kapilárna voda)
pôdny ľad - buď všetky pôdy alebo ihličkový ľad

pevná fáza:
vzniká z pôdotvorného substrátu a z materskej horniny
obsahuje častice rôznej veľkosti
textúra: >2mm skelet, <2mm jemnozem
skelet: aspekty hodnotenia (veľkostné; petrologické - z čoho vznikol; vekové - mladší starší; stupeň zaoblenia - s dĺžkou trasnportu sa zmenšuje veľkosť a zväčšuje zaoblenie; objemová hmotnosť skeletu v pôde %)
jemnozem:
• 2mm - 0,05mm piesok
• 0,05mm - 0,01mm prach
• 0,01mm - 0,001mm ílovité častice v celku
• 0,001mm - 0,0001mm fyzikálny íl
• <0,001mm disperzióny
• 10-7 - 10-9m disperzoidy - koloidy = nepravé roztoky
• <10-9m pravé roztoky

Odporúčané weby