Denaturovaný lieh (CH3-CH2-OH) je vo vode rozpustná látka, ktorá je riediteľná v každom pomere, pričom vzniká objemová kontrakcia a roztok sa zahrieva, zmenšuje svoj objem. Je veľmi horľavý, dráždi, odmasťuje a vysušuje sliznice. Pri odparovaní vzniká nebezpečenstvo výbuchu pár. Používa sa v priemysle. Je to bezfarebná tekutina (pri teplote 20 °C). Denaturovaný lieh je etanol, ktorý má prídavné látky, aby bol zapáchajúci a nechutný, a teda nevhodný na pitie. V niektorých prípadoch môže byť aj farbený

Etanol je vysoko hodnotné ekologické palivo pre spaľovacie motory. Má antidetonačné vlastnosti. Jeho nedostatkom je schopnosť viazať vodu a pôsobiť tak na koróziu motoru, čo je možné odstrániť pridaním vhodných antikoróznych prípravkov.

Zloženie

 • Etanol 94 %
 • Voda 4%
 • Denaturujúce prísady ( technický benzín alebo petrolej 1,5 %, denatoniumbenzonát 0,002 %, aldehydy, ketóny, estery, voľné kyseliny, vyššie alkoholy 1 %)

Fyzikálno chemické parametre

 • bod tuhnutia: –114 °C
 • hustota pri 20 °C: 0,81372 g.cm-3
 • pH: mierne kyslý
 • teplota vzplanutia: 12 °C, pri tlaku 760 torr
 • samozápalná teplota: 425 °C
 • pracovná koncentrácia: viac ako 80 %
 • zápalná teplota pár so vzduchom: dolná medza 3,9 %, horná 13,65 %
 • medze výbušnosti: dolná 3,1 %, horná 20 %
 • výhrevnosť: 26,6 - 29,7 Gj.kg-1.

Výroba denaturovaného liehu

Etanol určený pre iné použitie ako na priamu konzumáciu, príp. na výrobu alkoholických nápojov, sa denaturuje (doslova – pozbavuje sa prirodzených vlastností). Dôvody sú ekonomicko-právne: na konzumný etanol je v Slovenskej republike uvalená vysoká spotrebná daň, preto sa do etanolu predávaného na technické účely pridávajú pre človeka toxické látky, aby sa tak nemohla obísť spotrebná daň. Etanol sa väčšinou denaturuje metanolom, benzínom, benzénom, izopropanolom, acetónom a inými látkami v závislosti od cieľového použitia.

Použitie denaturovaného liehu

Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Na výrobu kvalitných destilátov (whisky, slivovica, calvados, jablkovica, hruškovica a iné) sa uprednostňuje dvojstupňová destilácia, kde obsah etanolu nebýva vyšší ako 70 %. Tiež sa používa pre zlepšenie výkonu spaľovacích motorov ako prídavok do pohonných hmôt.

V lekárstve sa používa ako rozpúšťadlo (napr. jódu, tým vzniká tzv. jódová tinktúra), pri príprave niektorých kvapalných prípravkov pre vnútorné a vonkajšie použitie (pri požití je potrebná opatrnosť a bezprostredne po ňom sa neodporúča riadiť motorové vozidlá) a na dezinfekciu neporanenej kože. V oblasti kozmetiky sa uplatňuje pri výrobe voňaviek ako rozpúšťadlo. Svoje miesto má aj pri výrobe čistiacich prostriedkov.

V chemickom priemysle sa používa ako surovina, najmä pri výrobe ďalších organických zlúčenín: kyselina octová, etén, dietyléter, etylacetát, etylkrylát, etylamín, dietylamín, trietylamín a i.

Použitá literatúra:

 • Denaturovaný lieh [cit. 2010-01-02]. dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/wiki/Denaturovan%C3% BD_lieh
 • Ivana Farbiaková: Porovnanie parametrov určujúcich kvalitu nemrznúcich zmesí dostupných na domácom trhu, Trnavská univerzita v Trnave

Odporúčané weby