25 ročné výročie vzniku Karpatského euroregiónu nabáda k bilancovaniu. Čo bolo podľa Vás najväčším úspechom tohto štvrťstoročia?

Samotný fakt, že iniciatíva zotrvala a čo je taktiež dôležité, že si zachovala schopnosť adaptácie. A to je v situácii neustálych zmien v politickej a sociálnej oblasti kľúčové kritérium hodnotenia efektivity práce. Keď sme pred 25 rokmi podpisovali v Maďarsku za prítomnosti poľského, maďarského a ukrajinského ministra zahraničných vecí právny akt založenia Karpatského euroregiónu, obraz strednej Európy po polstoročí socialistického realizmu práve naberal jasné kontúry. Formovali sa nové krajiny orientované na spoluprácu so Západom. Uskutočnili sa reformy a zmeny mali vytvoriť základ pre fungovanie krajín v otvorených demokratických systémoch. Práve v tom čase sa v sprievode politických a hospodárskych udalostí zrodila iniciatíva vytvoriť mechanizmus koordinujúci spoluprácu, ktorej cieľom by bola podpora Karpát.

wywiad 1

Aké boli ciele spolupráce?

Samozrejme rôznorodé a kľúčové. Od politických, takých ako stabilizácia problematických a potenciálne nestabilných regiónov „novej“ Európy, cez ekonomické, akými sú podpora rozvoja zaostalých regiónov, po spoločenské: ako napríklad budovanie spoločenstva rôznych krajín sústredených okolo kultúrneho a prírodného dedičstva. Návrh a snaha o zavedenie modelu euroregiónu, ktorý bol v západnej Európe známy od 50. rokov mali charakter experimentu, ktorý bol v čase plánovaného vstupu karpatských krajín do európskych spoločenstiev akousi generálnou skúškou. Samozrejme, vtedy vzbudené nádeje a nadšenie navrhovateľov tejto myšlienky prevýšili reálne možnosti podpory tejto iniciatívy, ale napriek neskorším problémom, jedno je isté: Karpaty nadobudli štruktúru, vďaka ktorej mali šancu na rozvoj.

A dnes?

Veľmi veľa sa toho zmenilo. Euroregión si prešiel rôznymi obdobiami. Krízy, formálno-právne zmeny, zlomové momenty, konflikty. Ale všetky tieto peripetie ho posilnili a lepšie pripravili na zdolávanie celospoločenských výziev. Dnes je združenie Karpatský euroregión Poľsko skúsenou a profesionálnou odbornou inštitúciou pre cezhraničnú spoluprácu v karpatskej oblasti. Žiadna iná miestna štruktúra sa nemôže popýšiť statusom subjektu zavádzajúceho komponenty cezhraničných programov EÚ a rekordným počtom viac ako 360 financovaných projektov. Pôsobíme aj v európskom priestore, pričom dôraz kladieme na oblasť Álp ako na mimoriadne dôležitý zdroj vzorov a osvedčených postupov. Sme veľmi aktívni v rámci tzv. Karpatskej dohody. Od októbra minulého roka zastávame funkciu Karpatskej platformy trvalo udržateľného cestovného ruchu, čo nám prináša možnosť ešte efektívnejšieho vykonávania činností v prospech rozvoja Karpát.

A budúcnosť?

Dnes stoja v centre našej pozornosti Karpaty, možno nie v zmysle stratégie, ale určite sú dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým. Vytvára sa makroregionálna štruktúra, pracuje sa na výstavbe dopravného koridoru VIA Carpathia. A čo zajtra? Pre karpatský euroregión je najdôležitejšia naša iniciatívna tvorba Karpatskej značky. Značka, ktorá sa zrodila vďaka spolupráci s Inštitútom cestového ruchu v Sierre, v kantóne Valais vo Švajčiarsku. To práve vďaka značke CARPATHIA sa Karpaty v priebehu jedného desaťročia môžu stať žiadaným a populárnym cieľom turistov z celého sveta. Skúsenosti zo Švajčiarska alebo iných turistických regiónov – hlavných lídrov svetového cestovného ruchu, ale aj nami uskutočňované prieskumy sú dôkazom toho, že éra Karpát ako svetovej, vyzretej destinácie, už nie je ďaleko.

Vychádzame teda z Karpatskej značky?

Ide o typ karpatskej stratégie, ktorá ukazuje cestu všestranného rozvoja oblasti, pričom kladie dôraz na jej prírodný a kultúrny potenciál. Je to hospodársko-spoločenský koncept pre partnerov verejného, súkromného aj mimovládneho sektora, teda operácia, ktorá pomôže vytvoriť systém spolupráce v prospech rozvoja cestovného ruchu v Karpatoch. Cestovný ruch je dynamicky rozvíjajúca sa odnož ekonomiky, ktorá prináša miliónové obraty a synergické efekty. Karpaty zostávajú stále neobjaveným zákutím, ale sú zároveň poznačené defragmentáciou propagačných aktivít a samozrejme aj rizikom nerovnomerného rozloženia služieb a kvality produktov cestovného ruchu. Značka CARPATHIA tento trend mení, navrhuje riešenia overené v iných častiach sveta, efektívne obchodné modely spolupráce, synchronizuje rozvojové stratégie na miestnej a regionálnej úrovni. Predovšetkým prezentuje kompaktný model Karpát zakladajúci sa na reálnom potenciáli. Značku budujeme na štyroch kľúčových pilieroch: autenticite, multikulturalite, priestorovom vnímaní a pokore voči prírode. Ide o veľký záväzok voči návštevníkom z celého sveta, CARPATHIA je jedinečným duchovným zážitkom, ktorý dokáže človeka chytiť za srdce. Aby bolo možné realizovať a vôbec splniť takýto ambiciózny cieľ, je potrebné vytvoriť kompaktnú víziu destinácie, zachovať disciplínu spolupráce, perfekcionizmus v oblasti kvality a efektívnej propagácie a vytvoriť dostupné predajné kanály produktov. Práve to v sebe zahŕňa značka – CARPATHIA.

Kedy budete pripravení poslať turistov na túru po karpatských chodníkoch?

Klient Karpatskej značky sa tam už zakrátko ocitne. V júli plánujeme inauguráciu, odhalenie prvého „entry pointu” ku CARPATHII – subznačky „CARPATHIA hiking”. Práve ukončujeme projekt spolufinancovaný z prostriedkov Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko s názvom „Cestovanie bez ruksaku” a výsledky tohto projektu v podobe balíčkov a produktov predstavíme v Sanoku v dňoch 6. – 7. júla 2018. To bude pre karpatských turistov veľký deň! Tešíme sa na všetkých záujemcov.

wywiad 3Dawid LASEK. Podpredseda predstavenstva združenie Karpatský euroregión Poľsko

CARPATHIA to je viac než len lokálna značka, je to spôsob uvažovania o Karpatoch. Pridajte sa k nám a buďte súčasťou hospodárskej značky kvality Karpát, ktorá v sebe zahŕňa najlepšie produkty, atrakcie a služby karpatského charakteru.

Viac informácií o CARPATHII nájdete na stránkach:

Združenie Karpatský euroregión Poľsko

logotypy projekt zbiorczy

Odporúčané weby