Referáty a kvalitné informácie všetkého druhu na InfoWeby.sk

Geologické pomery FMR Dubnica nad Váhom

Geologické pomery FMR Dubnica nad Váhom 4.3 out of 5 based on 3 votes.

Podľa mapy Regionálneho geologického členenenia Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR sa na geologickej stavbe funkčného mestského regiónu Dubnica nad Váhom podieľajú tieto jednotky:

Flyšové pásmo – magurský flyš

Magurský flyš je podľa tektonickej stavby rozčlenený na západobystrický, vystupujúci v najsevernejšej časti nášho územia a bielokarpatský, ktorý je vyvinutý prevažne v západnej časti územia FMR Dubnica.

Bradlové pásmo a pribradlová oblasť

Bradlové pásmo je najzložitejšou tektonickou jednotkou a v rámci sledovaného územia patrí púchovskému úseku. Boli tu rozlíšené čorštýnska, pružská, kysucká, streženická a klapská sukcesia.

Jadrové pohorie – Strážovské vrchy

V sledovanom území vystupujú len mezozoické horniny, keďže kryštalické jadro tu nie je povrchovo odkryté. Časť Strážovských vrchov zasahujúcu do nášho územia budujú štyri subtatranské príkrovy, ktoré boli koncom kriedy presunuté ponad kryštalické jadro. Krížňanský príkrov tu zaberá najväčšiu časť a vyznačuje sa veľmi komplikovanou stavbou. Severne od pásma budovaného krížňanským príkrovom ako aj v jeho nadloží sa nachádzajú mohutné masy chočského príkrovu. Stavba tohto príkrovu je všeobecne jednoduchšia, no na území FMR Dubnica je zložitejšia. Najsevernejšie sa v sledovanom území nachádza manínsky príkrov, ktorý sa tiahne od Ladiec smerom k Žiline a buduje viac-menej súvislý okraj bradlového pásma. V jeho zložitej stavbe sú najcharakteristickejším členom liasové súvrstvia vápencov. Strážovský príkrov vystupuje v podobe krýh budujúcich vrcholky najvyšších horských chrbtov a prikrýva tak jednotky chočského príkrovu. Strážovský príkrov je zastúpený jediným členom a to wettersteinským vápencom.

Vnútrohorské panvy a kotliny

Časť Považského podolia - Ilavská kotlina, prechádzajúca centrálnou časťou sledovaného územia, je plochá zníženina tektonicko-erózneho pôvodu. Jej podložie tvoria najmä druhohory bradlového pásma veľmi komplikovanej stavby a sčasti kryštalické druhohory Strážovských vrchov. Hlavnú náplň kotliny, pokrývajúcu podložie, tvoria riečne náplavy Váhu a jeho prítokov.

Kvartér

Na sledovanom území ide o kvartér stredohorskej podoblasti, s prevahou rôznych typov svahových sedimentov, vrátane zosuvov a prolúvia. Pozdĺž Váhu sú zachované riečne terasové stupne a aluviálne štrkopieskové sedimenty. Na nižšie položených územiach a v kotlinách sú to najmä pokryvy sprašových sedimentov. Vo vápencových územiach je kvartér zastúpený výplňami dutín a krasových rozsadlín.

Zdroje nerastných surovín

Podľa Štúdie nerastných surovín, nie je FMR Dubnica zabezpečený zdrojmi rudných, energetických a rádioaktívnych surovín. Geologická stavba tohto územia je však pomerne priaznivá pre výskyt ložísk nerudných surovín. Nachádza sa tu dostatok ložísk štrkopieskov a stavebného kameňa. Reálny je i rozvoj tehliarskej výroby na báze kvalitných kvartérnych surovín. Pre priemyselné a cementárske účely sú vhodné oblasti mezozoických hornín s ložiskami vápencov.

Hospodársky využívané je ložisko cementárskych surovín Ladce – Butkov. Surovinu poskytujú jurské až kriedové vápence a sliene manínskeho príkrovu.

Vápence ložísk Bohunice nad Váhom a Krivoklát boli overené ako rezervná surovinová báza pre ložisko Horné Srnie (okres Trenčín). Surovinovú bázu tvoria vápence čorštýnskej série bradlového pásma. Nakoľko sa však ložiská nachádzajú v CHKO Biele Karpaty, nie sú hospodársky využívané.

Vápence mezozoika Strážovských vrchov, chočského a strážovského príkrovu, sú potenciálnym zdrojom ložísk pre ich priemyselné využitie. Bázu ložísk tvoria suroviny variabilnej kvality (vápence triedy III. – V.), ktorá nie je využívaná.

Vo východnej časti sledovaného územia vystupujú chočské dolomity, ktoré sú hospodársky cennou surovinou. Dolomity majú mnohostranné využitie. Možno ich použiť ako surovinu pre priemyselné účely (väčšinou pre aglomeráciu rúd) a zároveň ako surovinu pre výrobu kameniva do betónov. V súčasnosti sa overujú možnosti netradičného využitia dolomitov v rôznych špecializovaných výrobách.

V centrálnej časti FMR Dubnica, budovanej neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi, sú zdrojom nerastných surovín neogénne piesky, aluviálne štrkopiesky Váhu a hliny eolického pôvodu.

Z hľadiska perspektívnosti ďalších zdrojov aluviálnych štrkopieskov v povodí Váhu sú možnosti nášho územia takmer vyčerpané. Počet ložísk, ale hlavne veľký objem zásob naznačujú, že vyhľadávanie ďalších zdrojov tohto typu suroviny nie je žiadúce. Možnosť overenia ložísk neogénnych pieskov je obmedzená rozsahom nimi budovaného územia a taktiež ich podradnou kvalitou.

Surovinové zdroje tehliarskych výrobkov tvoria kvartérne sprašové hliny. Podľa množstva zásob a prognóznych zdrojov má sledované územie dobre zabezpečené surovinové zdroje pre tehliarsku výrobu. Perspektívne k týmto zdrojom môžu byť zahrnuté i pelitické sedimenty magurského flyša a kriedy manínskej jednotky.

Podľa najnovších výsledkov sú potenciálne geologické súvrstvia pre plastické keramické suroviny (pelitické sedimenty magurského flyša a vrchnej kriedy manínskej jednotky) na tento účel nevhodné. Nevhodné pre keramickú výrobu je ich chemické zloženie a keramicko-technologické vlastnosti s nízkym obsahom ílovitej zložky.

Overenie nových surovinových zdrojov je veľmi obmedzené, nakoľko potenciálne súvrstvia bradlového pásma, Strážovských vrchov a magurského flyšu sa nachádzajú vo veľkoplošných chránených oblastiach. Možnosti sú prakticky len v južnej časti sledovaného územia, ktorá je budovaná karbonatickými horninami Strážovských vrchov v ich nechránenej časti.

Využívanie niektorých ložísk je v súčasnosti viazané na súhlas orgánov štátnej ochrany prírody (ložiská Bohunice nad Váhom, Krivoklát).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 87% (3 Votes)

Najnovšie články

Hypokalcémia - častý problém u súk po pôrode
nedeľa, 03. júl 2016
Popôrodná hypokalcémia, mliečna horúčka alebo eklampsia je časté ochorenie súk malých plemien po pôrode. Ide o narušenie homeostázy v organizme, kedy hladina vápnika v krvi náhle klesne pod hodnotu 1,7 mmol/l a zároveň klesne aj...
Raz do týždňa robte toto a vaša tvár bude vyzerať o 10 rokov mladšie!
piatok, 10. jún 2016
Japonské ženy sa už po stáročia za pomoci ryže tešia z úžasnej pokožky a mnohých zdravotných účinkov. Ak použijete ryžu na pokožku, zmení sa jej textúra a rozjasní sa. Inými slovami bude vaša pokožka hladká a zmiznú vám...
Túžite po krásnych nechtoch, vlasoch a ich krásnej farbe bez chémie? Potom čítajte!
piatok, 10. jún 2016
Už roky ako aj ďalších iných žien si farbím vlasy. Vždy keď sa táto „ceremónia“ doma odohrávala všetci nadávali na znateľný zápach amoniaku, s tým je už však koniec. Vlasy si totiž môžeme farbiť aj prírodne. Samozrejme...
Nápoje, ktoré miluje každý. Urobte si ich zdravšie varianty u Vás doma!
piatok, 10. jún 2016
Nepoznám azda človeka, ktorý by nemal rád horúcu čokoládu. Čokoláda sama o sebe sa teší veľkému úspechu a nie je tomu samozrejme inak ani v prípade jej tekutej formy. Mnohí z nás si ju však odopierajú, teraz už na to nebudete...
Ako dosiahnuť krásne nohy? Jednoducho!
piatok, 10. jún 2016
Mať nohy ako modelka je hádam snom každej z nás. Avšak opuchy nám často krát túto možnosť znemožnia. Mnohí si myslia, že opuchnuté nohy sú bežnou záležitosťou a nevyžaduje to žiadnu zvláštnu pozornosť. Opuchy nôh sú však...
Raz do týždňa robte toto a vaša tvár bude vyzerať o 10 rokov mladšie!
Japonské ženy sa už po stáročia za pomoci ryže tešia z úžasnej pokožky a mnohých zdravotných účinkov. Ak použijete ryžu na pokožku, zmení sa jej textúra a rozjasní sa. Inými slovami bude vaša pokožka hladká a zmiznú vám...
Túžite po krásnych nechtoch, vlasoch a ich krásnej farbe bez chémie? Potom čítajte!
Už roky ako aj ďalších iných žien si farbím vlasy. Vždy keď sa táto „ceremónia“ doma odohrávala všetci nadávali na znateľný zápach amoniaku, s tým je už však koniec. Vlasy si totiž môžeme farbiť aj prírodne. Samozrejme...
Nápoje, ktoré miluje každý. Urobte si ich zdravšie varianty u Vás doma!
Nepoznám azda človeka, ktorý by nemal rád horúcu čokoládu. Čokoláda sama o sebe sa teší veľkému úspechu a nie je tomu samozrejme inak ani v prípade jej tekutej formy. Mnohí z nás si ju však odopierajú, teraz už na to nebudete...
Pneumatické náradie je vhodné na tvrdú, ale tiež precíznu prácu
Pneumatické náradie je medzi domácimi, ale aj profesionálnymi majstrami mimoriadne obľúbeným druhom náradia. Využíva sa nielen v autoservisoch, ale tiež na maľovanie, obrusovanie, vŕtanie či pieskovanie.
Zbrane, poľovnícke nože, oblečenie: Čo všetko patrí do výbavy poľovníka?
Poľovníctvo má na Slovensku hlboko zakorenenú tradíciu a v niektorých rodinách sa dedí z otca na syna. Vo väčšine prípadov nejde len o voľnočasovú aktivitu, ale skôr o celoživotné poslanie. Poľovník totiž musí mať nielen...
Katalógové domy a projekty na mieru: Ktorý je pre vás ten pravý?
Ak uvažujete nad stavbou vlastného domu, pravdepodobne ste sa už stretli s dilemou, či si vybrať projekt domu na mieru alebo nejaký z katalógu. Oboje majú svoje pre a proti, ktoré vyhrajú u vás?
Prom-in Women Line shape protein
Už na prvý pohľad je jasné komu je tento výrobok určený. Výrobca produktu Line shape protein sa zameriava hlavne na slečny či dámy, ktoré hľadajú v dnešnej širokej ponuke doplnkov stravy to správne. Ak si odmyslíme pútavo...
Trekový bicykel Olpran Mercury
Ako zanietený príležitostný milovník cyklistiky som sa rozhodla pre kúpu bicykla aj v Čechách, pretože mi to prišlo praktickejšie ako ťahať ten svoj z domu. Rozhodla som sa pre kúpu trekového bicykla Olpran Mercury.
Trekový bicykel Kellys Cliff 70 2015
Aj ja som sa rozhodla zaobstarať si trekový, alebo inak nazývaný crossový bicykel, ktorý je v dnešnej dobe čím ďalej, tým viac populárny. Rozhodla som sa pre trekový bicykel Kellys Cliff 70. Hlavne asi preto, že spája horský a...
Octavia Hillová - osobnosť sociálnej práce
Významná britská sociálna pracovníčka Octavia Hillová sa narodila 3.decembra 1838 v anglickom meste Wisbech ako tretia dcéra obchodníka Jamesa Hilla a jeho tretej manželky Caroline Southwood Smithovej. Veľký vplyv v jej výchove na jej...
Tatry - najvyššie pohorie Karpatského oblúka
Tatry sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka. Pojem Tatry je často chápaný ako pomenovanie jednotlivých horských celkov - Nízkych, Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Nízke Tatry sú samostatným celkom...
Defínicia slov kultúra a umenie
Kultúra (z latinského cultura "spracovanie, údržba, poľnohospodárstvo," resp. colera "žiť, kultivovať, uctievať") je v najširšom zmysle všetko, čo je výsledkom tvorivého procesu ľudskej činnosti. Výsledkom...
Hypokalcémia - častý problém u súk po pôrode
Popôrodná hypokalcémia, mliečna horúčka alebo eklampsia je časté ochorenie súk malých plemien po pôrode. Ide o narušenie homeostázy v organizme, kedy hladina vápnika v krvi náhle klesne pod hodnotu 1,7 mmol/l a zároveň klesne aj...
Kde kúpiť morča?
Rozhodli ste sa, že si kúpite morčiatko? Vybrali ste si už plemeno, farbu, vek a pohlavie. Nuž ostáva vám už len zvážiť výhody kúpy zvieratka z viacerých zdrojov. Dnes je omnoho väčšia ponuka nákupu i predaja ako tomu bolo v...
Babezióza - príznaky, prevencia a liečba
Je to významné krvné protozoárne ochorenie, ktoré je prenášané kliešťami. U nás napáda prevažne psy, no ochorieť na babeziózu môže veľa druhov domácich aj voľne žijúcich zvierat. V našom miernom podnebí je prenášačom...