Referáty a kvalitné informácie všetkého druhu na InfoWeby.sk

Geologické pomery FMR Dubnica nad Váhom

Geologické pomery FMR Dubnica nad Váhom 4.3 out of 5 based on 3 votes.

Podľa mapy Regionálneho geologického členenenia Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR sa na geologickej stavbe funkčného mestského regiónu Dubnica nad Váhom podieľajú tieto jednotky:

Flyšové pásmo – magurský flyš

Magurský flyš je podľa tektonickej stavby rozčlenený na západobystrický, vystupujúci v najsevernejšej časti nášho územia a bielokarpatský, ktorý je vyvinutý prevažne v západnej časti územia FMR Dubnica.

Bradlové pásmo a pribradlová oblasť

Bradlové pásmo je najzložitejšou tektonickou jednotkou a v rámci sledovaného územia patrí púchovskému úseku. Boli tu rozlíšené čorštýnska, pružská, kysucká, streženická a klapská sukcesia.

Jadrové pohorie – Strážovské vrchy

V sledovanom území vystupujú len mezozoické horniny, keďže kryštalické jadro tu nie je povrchovo odkryté. Časť Strážovských vrchov zasahujúcu do nášho územia budujú štyri subtatranské príkrovy, ktoré boli koncom kriedy presunuté ponad kryštalické jadro. Krížňanský príkrov tu zaberá najväčšiu časť a vyznačuje sa veľmi komplikovanou stavbou. Severne od pásma budovaného krížňanským príkrovom ako aj v jeho nadloží sa nachádzajú mohutné masy chočského príkrovu. Stavba tohto príkrovu je všeobecne jednoduchšia, no na území FMR Dubnica je zložitejšia. Najsevernejšie sa v sledovanom území nachádza manínsky príkrov, ktorý sa tiahne od Ladiec smerom k Žiline a buduje viac-menej súvislý okraj bradlového pásma. V jeho zložitej stavbe sú najcharakteristickejším členom liasové súvrstvia vápencov. Strážovský príkrov vystupuje v podobe krýh budujúcich vrcholky najvyšších horských chrbtov a prikrýva tak jednotky chočského príkrovu. Strážovský príkrov je zastúpený jediným členom a to wettersteinským vápencom.

Vnútrohorské panvy a kotliny

Časť Považského podolia - Ilavská kotlina, prechádzajúca centrálnou časťou sledovaného územia, je plochá zníženina tektonicko-erózneho pôvodu. Jej podložie tvoria najmä druhohory bradlového pásma veľmi komplikovanej stavby a sčasti kryštalické druhohory Strážovských vrchov. Hlavnú náplň kotliny, pokrývajúcu podložie, tvoria riečne náplavy Váhu a jeho prítokov.

Kvartér

Na sledovanom území ide o kvartér stredohorskej podoblasti, s prevahou rôznych typov svahových sedimentov, vrátane zosuvov a prolúvia. Pozdĺž Váhu sú zachované riečne terasové stupne a aluviálne štrkopieskové sedimenty. Na nižšie položených územiach a v kotlinách sú to najmä pokryvy sprašových sedimentov. Vo vápencových územiach je kvartér zastúpený výplňami dutín a krasových rozsadlín.

Zdroje nerastných surovín

Podľa Štúdie nerastných surovín, nie je FMR Dubnica zabezpečený zdrojmi rudných, energetických a rádioaktívnych surovín. Geologická stavba tohto územia je však pomerne priaznivá pre výskyt ložísk nerudných surovín. Nachádza sa tu dostatok ložísk štrkopieskov a stavebného kameňa. Reálny je i rozvoj tehliarskej výroby na báze kvalitných kvartérnych surovín. Pre priemyselné a cementárske účely sú vhodné oblasti mezozoických hornín s ložiskami vápencov.

Hospodársky využívané je ložisko cementárskych surovín Ladce – Butkov. Surovinu poskytujú jurské až kriedové vápence a sliene manínskeho príkrovu.

Vápence ložísk Bohunice nad Váhom a Krivoklát boli overené ako rezervná surovinová báza pre ložisko Horné Srnie (okres Trenčín). Surovinovú bázu tvoria vápence čorštýnskej série bradlového pásma. Nakoľko sa však ložiská nachádzajú v CHKO Biele Karpaty, nie sú hospodársky využívané.

Vápence mezozoika Strážovských vrchov, chočského a strážovského príkrovu, sú potenciálnym zdrojom ložísk pre ich priemyselné využitie. Bázu ložísk tvoria suroviny variabilnej kvality (vápence triedy III. – V.), ktorá nie je využívaná.

Vo východnej časti sledovaného územia vystupujú chočské dolomity, ktoré sú hospodársky cennou surovinou. Dolomity majú mnohostranné využitie. Možno ich použiť ako surovinu pre priemyselné účely (väčšinou pre aglomeráciu rúd) a zároveň ako surovinu pre výrobu kameniva do betónov. V súčasnosti sa overujú možnosti netradičného využitia dolomitov v rôznych špecializovaných výrobách.

V centrálnej časti FMR Dubnica, budovanej neogénnymi a kvartérnymi sedimentmi, sú zdrojom nerastných surovín neogénne piesky, aluviálne štrkopiesky Váhu a hliny eolického pôvodu.

Z hľadiska perspektívnosti ďalších zdrojov aluviálnych štrkopieskov v povodí Váhu sú možnosti nášho územia takmer vyčerpané. Počet ložísk, ale hlavne veľký objem zásob naznačujú, že vyhľadávanie ďalších zdrojov tohto typu suroviny nie je žiadúce. Možnosť overenia ložísk neogénnych pieskov je obmedzená rozsahom nimi budovaného územia a taktiež ich podradnou kvalitou.

Surovinové zdroje tehliarskych výrobkov tvoria kvartérne sprašové hliny. Podľa množstva zásob a prognóznych zdrojov má sledované územie dobre zabezpečené surovinové zdroje pre tehliarsku výrobu. Perspektívne k týmto zdrojom môžu byť zahrnuté i pelitické sedimenty magurského flyša a kriedy manínskej jednotky.

Podľa najnovších výsledkov sú potenciálne geologické súvrstvia pre plastické keramické suroviny (pelitické sedimenty magurského flyša a vrchnej kriedy manínskej jednotky) na tento účel nevhodné. Nevhodné pre keramickú výrobu je ich chemické zloženie a keramicko-technologické vlastnosti s nízkym obsahom ílovitej zložky.

Overenie nových surovinových zdrojov je veľmi obmedzené, nakoľko potenciálne súvrstvia bradlového pásma, Strážovských vrchov a magurského flyšu sa nachádzajú vo veľkoplošných chránených oblastiach. Možnosti sú prakticky len v južnej časti sledovaného územia, ktorá je budovaná karbonatickými horninami Strážovských vrchov v ich nechránenej časti.

Využívanie niektorých ložísk je v súčasnosti viazané na súhlas orgánov štátnej ochrany prírody (ložiská Bohunice nad Váhom, Krivoklát).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 87% (3 Votes)

Najnovšie články

Katalógové domy a projekty na mieru: Ktorý je pre vás ten pravý?
pondelok, 02. máj 2016
Ak uvažujete nad stavbou vlastného domu, pravdepodobne ste sa už stretli s dilemou, či si vybrať projekt domu na mieru alebo nejaký z katalógu. Oboje majú svoje pre a proti, ktoré vyhrajú u vás?
Viete, čo je tejpovanie?
pondelok, 02. máj 2016
Aj keď tejpovanie nie je žiadnou novinkou, masívnu popularitu si získalo len v posledných rokoch. Spopularizovali ho najmä profesionálni športovci, ktorí farebné pásky nosia nielen počas tréningov, ale aj pri zápasoch a pretekoch.
Centrálny vysávač pomôže vyriešiť váš problém s alergiou. Čo ešte?
pondelok, 02. máj 2016
Podľa štatistík na Slovensku trpia alergiou už 2 milióny ľudí, čo je približne 40 % populácie. Významnú rolu zohráva genetika, no alergie si môžeme spôsobiť aj nesprávnym životným štýlom. Keď už alergiu máte, mali by ste...
Vyhláste vojnu stresu!
utorok, 19. apríl 2016
Stres je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi často skloňované slovo. Vieme, že by sme sa mu mali vyhýbať, no čo robiť keď ho radi - neradi jednoducho prežívame? Nemusíte však všetko striktne riešiť hneď návštevou...
Čo ste o vajciach netušili...
utorok, 19. apríl 2016
Vajíčka sú bežnou a veľmi chutnou zložkou stravy mnohých z nás. Používame ich do rôznych jedál, šalátov, alebo sladkých maškŕt. Čo však robíte so škrupinami? Nevyhadzujte ich, majú totiž skvelé využitie.
Viete, čo je tejpovanie?
Aj keď tejpovanie nie je žiadnou novinkou, masívnu popularitu si získalo len v posledných rokoch. Spopularizovali ho najmä profesionálni športovci, ktorí farebné pásky nosia nielen počas tréningov, ale aj pri zápasoch a pretekoch.
Centrálny vysávač pomôže vyriešiť váš problém s alergiou. Čo ešte?
Podľa štatistík na Slovensku trpia alergiou už 2 milióny ľudí, čo je približne 40 % populácie. Významnú rolu zohráva genetika, no alergie si môžeme spôsobiť aj nesprávnym životným štýlom. Keď už alergiu máte, mali by ste...
Vyhláste vojnu stresu!
Stres je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi často skloňované slovo. Vieme, že by sme sa mu mali vyhýbať, no čo robiť keď ho radi - neradi jednoducho prežívame? Nemusíte však všetko striktne riešiť hneď návštevou...
Katalógové domy a projekty na mieru: Ktorý je pre vás ten pravý?
Ak uvažujete nad stavbou vlastného domu, pravdepodobne ste sa už stretli s dilemou, či si vybrať projekt domu na mieru alebo nejaký z katalógu. Oboje majú svoje pre a proti, ktoré vyhrajú u vás?
Čo ste o vajciach netušili...
Vajíčka sú bežnou a veľmi chutnou zložkou stravy mnohých z nás. Používame ich do rôznych jedál, šalátov, alebo sladkých maškŕt. Čo však robíte so škrupinami? Nevyhadzujte ich, majú totiž skvelé využitie.
13 spôsobov využitia uhorky, o ktorých ste ani netušili!
Uhorky používame často pretože sú veľmi chutné a praktické. Sú skvelé do šalátov a poskytujú nám mnoho živín. Môžete ich tiež jednoducho pestovať vo vlastnej záhrade, kde nevyžadujú žiadnu extra starostlivosť. Viete však...
Prom-in Women Line shape protein
Už na prvý pohľad je jasné komu je tento výrobok určený. Výrobca produktu Line shape protein sa zameriava hlavne na slečny či dámy, ktoré hľadajú v dnešnej širokej ponuke doplnkov stravy to správne. Ak si odmyslíme pútavo...
Trekový bicykel Olpran Mercury
Ako zanietený príležitostný milovník cyklistiky som sa rozhodla pre kúpu bicykla aj v Čechách, pretože mi to prišlo praktickejšie ako ťahať ten svoj z domu. Rozhodla som sa pre kúpu trekového bicykla Olpran Mercury.
Trekový bicykel Kellys Cliff 70 2015
Aj ja som sa rozhodla zaobstarať si trekový, alebo inak nazývaný crossový bicykel, ktorý je v dnešnej dobe čím ďalej, tým viac populárny. Rozhodla som sa pre trekový bicykel Kellys Cliff 70. Hlavne asi preto, že spája horský a...
Octavia Hillová - osobnosť sociálnej práce
Významná britská sociálna pracovníčka Octavia Hillová sa narodila 3.decembra 1838 v anglickom meste Wisbech ako tretia dcéra obchodníka Jamesa Hilla a jeho tretej manželky Caroline Southwood Smithovej. Veľký vplyv v jej výchove na jej...
Tatry - najvyššie pohorie Karpatského oblúka
Tatry sú najvyšším pohorím celého karpatského oblúka. Pojem Tatry je často chápaný ako pomenovanie jednotlivých horských celkov - Nízkych, Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Nízke Tatry sú samostatným celkom...
Defínicia slov kultúra a umenie
Kultúra (z latinského cultura "spracovanie, údržba, poľnohospodárstvo," resp. colera "žiť, kultivovať, uctievať") je v najširšom zmysle všetko, čo je výsledkom tvorivého procesu ľudskej činnosti. Výsledkom...
Kde kúpiť morča?
Rozhodli ste sa, že si kúpite morčiatko? Vybrali ste si už plemeno, farbu, vek a pohlavie. Nuž ostáva vám už len zvážiť výhody kúpy zvieratka z viacerých zdrojov. Dnes je omnoho väčšia ponuka nákupu i predaja ako tomu bolo v...
Babezióza - príznaky, prevencia a liečba
Je to významné krvné protozoárne ochorenie, ktoré je prenášané kliešťami. U nás napáda prevažne psy, no ochorieť na babeziózu môže veľa druhov domácich aj voľne žijúcich zvierat. V našom miernom podnebí je prenášačom...