Hosting podľa vašich potrieb od WebSupport.sk

Referáty a kvalitné informácie všetkého druhu na InfoWeby.sk

Náboženská štruktúra Ázie

Náboženská štruktúra Ázie 1.0 out of 5 based on 1 votes.

Ázia je svetadielom s najpestrejšou religióznou štruktúrou obyvateľstva. Táto pestrosť je podmienená najmä tým, že v Ázií vznikli takmer všetky súčasné religiózne systémy, z ktorých mnohé sa rozšírili z Ázie na iné svetadiely, iné zostali typickými ázijskými relígiami. Ani jedna z relígií nemá v Ázií výraznejšiu dominanciu. Svedčí o tom fakt, že najvyšší počet vyznávačov má islam, ku ktorému sa však hlási len 22,7 % obyvateľov Ázie. Na druhom mieste je hinduizmus (20,9 %), nasledujú taoizmus a konfuciánstvo (10,4 %), budhizmus (9,8%) a kresťanstvo (8,2 %). Kresťanstvo má teda v Ázií najnižšie zastúpenie v kontexte ostatných svetadielov. Pomerne veľká skupina (20,2 %) sa hlási k bezkonfesijným náboženstvám (najmä v dôsledku ateizačnej politiky Činy a Severnej Kórei). V Ázií možno zaznamenať relatívne vysoký podiel nových relígií (2,7 %).

Náboženská diferenciácia Ázie

Z hľadiska geograficko-religióznej diferenciácie možno Áziu rozčleniť do šiestich regiónov:

Náboženstvá v juhozápadnej Ázii

V juhozápadnej Ázii dominuje islam, ktorý má výraznú prevahu vo všetkých krajinách s výnimkou Cypru, Libanonu a Izraelu, kde je zastúpené kresťanstvo a judaizmus. K takmer čisto moslimským štátom tejto oblasti patrí Turecko, Palestína, Sýria, Jordánsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt, Irán, Pakistan a Afganistan. Vyznávači islamu tu tvoria v priemere okolo 90-95 % obyvateľstva. Na druhom mieste je väčšinou kresťanstvo a judaizmus, prípadne hinduizmus, zoroastrizmus...

V Libanone je pomer moslimov a kresťanov vyrovnaný, v Izraeli prevláda judaizmus, ktorý je štátnym náboženstvom.

Náboženstvá v južnej Ázii

V južnej Ázii dominuje hinduizmus. Čiastočne sa však o vplyv delí s budhizmom, džinizmom, sikhizmom a islamom. V regióne sa však vyskytuje aj kresťanstvo a iné relígie.

India je kolískou viacerých religióznych systémov, čo sa odzrkadľuje v pestrej konfesijnej štruktúre obyvateľstva. Vo väčšine štátov prevláda hinduizmus (79 %), islam má najvyšší podiel v štáte Džammú a Kašmír (14 %), v menšine sú kresťania (juh, východ, Andamany, Nikobary), sikhovia, džinisti, budhisti...

Nepál má najvyšší podiel hinduistov na svete (89 %) a je jediným štátom, kde je hinduizmus oficiálnym štátnym náboženstvom. Budhisti tvoria 5 %, moslimovia 3 %.

V Bhutáne prevláda lamaizmus (75 %) nad hinduizmom (25 %), v Bangladéši islam (88 %) nad hinduizmom a budhizmom. Na Srí Lanke sú časté politické a ozbrojené konflikty medzi budhistickou majoritou (70 %) a hinduistickou minoritou (15 %).

Náboženstvá v juhovýchodnej Ázii

V juhovýchodnej Ázii dominuje budhizmus nad ostatnými religióznymi systémami. Jedine Laos má menej výraznú prevahu budhizmu. Značná časť obyvateľstva vyznáva primárne relígie animistického typu (34 %), hlavne v horských oblastiach na severe a severovýchode.

Náboženstvá v strednej Ázii

Stredná Ázia nepatrí do nami študovanej časti Ázie

Náboženstvá v Austronézii

V Austronézii je pomerne rôznorodá náboženská štruktúra obyvateľstva. Najvýznamnejšie postavenie majú islam a kresťanstvo, avšak zastúpené sú aj ďalšie religiózne systémy – budhizmus, hinduizmus, konfuciánstvo, taoizmus a animizmus.

V Malajzií pripadá na islam 53 % populácie, pričom výraznejšiu prevahu má v západnej časti štátu, t.j. na Malajskom polostrove. Na severe Bornea dominuje skôr animizmus, budhizmus, konfuciánstvo a taoizmus. Až 88 % obyvateľov Indonézie vyznáva islam, druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria hinduisti (2,5 %). Singapúr má veľmi rôznorodé religiózne členenie: budhizmus, konfuciánstvo, taoizmus – 54 %, islam – 15,4 %, kresťanstvo – 12,5 %, hinduizmus – 3,8 %...

V Bruneji prevládajú moslimovia (67 %), po 10 % obyvateľstva pripadá na budhistov, kresťanov a animistov. Filipíny sú výrazne kresťanskou krajinou (92 %), kde dominuje katolicizmus. Moslimovia (5 %) často vyvolávajú ostré konflikty s centálnou vládou.

Náboženstvá vo Východnej Ázii

Vo východnej Ázii je silný vplyv budhizmu, ktorý sa tu preplieta s vplyvom pôvodných miestnych relígií (konfuciánstvo, taoizmus a šintoizmus) a v západnej časti aj s islamom.

V Číne je rozšírený hlavne budhizmus, konfuciánstvo a taoizmus. Typickou črtou čínskeho obyvateľstva je multikonfesionalita, čiže jeden človek často vyznáva a vykonáva obrady v rámci viacerých relígií. To problematizuje štatistické podchytenie náboženskej štruktúry obyvateľov Číny. Vzhľadom na to, že sa v Čine oficiálne realizuje ateizačná politika, značná časť obyvateľstva sa hlási k bezkonfesijným (71 %). V Tibete dominuje lamaizmus, na severozápade a západe islam, na severe šamanizmus, na juhu primárne relígie, v Hongkongu hinduizmus. Žije tu 2,7 milióna kresťanov. Tchaj-wan má podobnú štruktúru.

Pre Mongolsko je tiež typická dlhotrvajúca ateizačná politika, preto tu je početná skupina bezkonfesijných. Až 90 % veriacich vyznáva lamaizmus, 4 % islam.

KĽDR má ateizačnú politiku veľmi prísnu. Neumožňuje slobodnú aktivitu náboženských spoločností a cirkví. Existujúce a vládou podporované cirkvi (napr. Juche) majú zväčša len propagandistický charakter a majú vytvárať ilúziu náboženskej slobody. Najpočetnejšia je skupina bezkonfesijných (68 %), konfuciánstvo a taoizmus tvoria 15 %. Špecifický charakter majú rozličné kórejské synkretické sekty (14 %), ktoré vznikli na báze šamanizmu, konfuciánstva, taoizmu, budhiznu a kresťanstva.

Náboženstvo v Južnej Kórei má zmiešaný charakter. Kresťanstvo (hlavne protestantizmus) vyznáva 49 % obyvateľov, budhizmus 47 %., konfuciánstvo 3 %. V Japonsku sa prelína vplyv šintoizmu (39,5 %) a budhizmu (38 %). Možno sa tu stretnúť s multikonfesionalitou.

Poznámky:

  • synkretické náboženstvá – odvodené, zmiešané religiózne systémy, ktoré obsahujú elementy viacerých relígií
  • moderné náboženstvá – vysoko komplexné javy, ktoré sú sprevádzané mnohými protirečeniami, disponujú vyzretýmisústavami dogmatiky a prepracovanou organizáciou, čo je často prekážkou všeobecného akceptovania náboženstva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 30% (1 Vote)